હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી
Rating :  Star Star Star Star Star   

સરકારી તંત્રનું નામઃ નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

સરકારી માહિતી અધિકારીઓમદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ અને વિભાગીય કાયદાકીય (એપલેન્‍ટ) સત્‍તાધિકારીઓ 

અ.નં.

કચેરીનું નામ

માહિતીઆપવાનાઅધિનિયમ હેઠળનો હોદો્

અધિકારીનું નામ

હોદો્

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ

સરનામું

કચેરી

ઘર

નિયામકશ્રીનીકચેરી

મદદનીશમાહિતી અ    મદદનીશ

                      માહિતી અધિકારી                  અધિકકારી અધિક

શ્રી એલ.જે.સોલંકી

મદદનીશ નિયામક (એકસાઇઝ)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૫

-

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

માહિતી અધિકારી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી   

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

-

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

એપેલેટ ઓથોરીટી

શ્રી સુનિલકુમાર  I.A.S

નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૭૦

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

 pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, અમદાવાદની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રીમતી વી.એ.ભાવસાર

કચેરી અધિક્ષક

૦૭૯

૨૫૫૦૩૯૧૯

 

૨૫૫૧૦૭૯૫

sp-pne-ahd @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી, લોકમાન્‍ય તિલક સામે, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

માહિતી અધિકારી

શ્રી.આર એસ. વસાવા

 અધિક્ષક

૦૭૯

૨૫૫૧૦૩૩૩

-

૨૫૫૧૦૭૯૫

sp-pne-ahd @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી, લોકમાન્‍ય તિલક સામે, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી  જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

3

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, વડોદરાની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી જે.એસ. કપુરીયા

ઇ/ચા કચેરી અધિક્ષક

૦૨૬૫

૨૪૨૩૬૯૦

-

૨૪૨૩૬૯૦

sp-pne-vad @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી,નર્મદા ભવન, સી- બ્‍લોક, ૩ જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

માહિતી અધિકારી

શ્રી આર.એસ. વસાવા

ઇ/ચા અધિક્ષક

૦૨૬૫

૨૪૨૩૬૯૦

-

૨૪૨૩૬૯૦

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

 સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, ભરૂચની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી  જે. એસ.કપુરીયા

કચેરી અધિક્ષક

૦૨૬૪૨

૨૬૪૭૫૧

-

૨૬૪૭૫૧

sp-pne-bha@gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી, બહુમાળી મકાન, ભરૂચ

માહિતી અધિકારી

 શ્રી ડી.ડી.ગોહીલ .

 ઇ/ચા અધિક્ષક

૦૨૬૪૨

૨૬૪૭૫૧

-

-

sp-pne-bha @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી, બહુમાળી મકાન, ભરૂચ

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, વલસાડની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી આર.સી. તડવી.

ઇ/ચા. કચેરી અધિક્ષક

૦૨૬૩૨

૨૪૨૨૪૭

-

૨૪૨૨૪૭

sp-pne-val @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી, આશિષ, ત્રીજો માળ, જુની આર.ટી.ઓ  ઓફીસ, મદનવાડ,વલસાડ

માહિતી અધિકારી

 શ્રી  જે. એસ. તન્ના

 અધિક્ષક

૦૨૬૩૨

૨૪૨૨૪૭

-

૨૪૨૨૪૭

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, નવસારીની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી.આર.સી. તડવી.

કચેરી અધિક્ષક

૦૨૬૩૭

૨૩૩૧૪૩

-

૨૩૩૧૪૩

sp-pne-nav @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી, ની કચેરી જુના થાણા, બહુમાળી મકાન, એ-બ્‍લોક, નવસારી

માહિતી અધિકારી

શ્રી તુષાર એન. ઘામેચા.

  અધિક્ષક

૦૨૬૩૭

૨૩૩૧૪૩

-

૨૩૩૧૪૩

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, સુરેન્‍દ્રનગરની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી. આશિષ ભરતસિંહ ચૌહાણ     

 સીનીયર કારકુન

૦૨૭૫૨

૨૮૪૧૦૩

-

૨૮૪૧૦૩

૨૪૩૯૩૩

sp-pne-srn @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી,,બહુમાળી ભવન, એ-બ્‍લોક, પહેલા માળે, રૂમ નં. ૧૦૨, સુરેન્‍દ્રનગર

માહિતી અધિકારી

શ્રી પી.કે. સોલંકી

અધિક્ષક

૦૨૭૫૨

૨૮૪૧૦૩

-

૨૮૪૧૦૩

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

 ૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, અમરેલીની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

પૂજા યુ ધાંધલ

ઇ/ચા સીનીયર કારકુન

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૯૬

-

૨૨૨૭૭૯

sp-pne-amr @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી બહુમાળી ભવન, બીજો માળ, રૂમ નં. ૨૦૫-૨૦૬ અમરેલી

માહિતી અધિકારી

શ્રી બી.પી.જાડેજા

ઇ/ચા. અધિક્ષક

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૯૬

-

૨૨૨૧૯૬

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, કચ્‍છ-ભુજની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી એસ.પી. કપુરીયા

જુનીયર  કારકુન

૦૨૮૩૨

૨૨૧૮૫૫

-

૨૨૧૮૫૫

sp-pne-kut @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી ત્રીજે માળ,બહુમાળી મકાન ભુજ-કચ્‍છ

માહિતી અધિકારી

શ્રી પી.કે.સોલંકી

 ઇ/ચા. અધિક્ષક

૦૨૮૩૨

૨૨૧૮૫૫

-

૨૨૧૮૫૫

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

 ૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૦

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, જુનાગઢની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી એ. વી. બામણીયા

 સીનીયર   કારકુન

૦૨૮૫

૨૬૨૩૩૩૩

-

૨૬૫૦૫૦૧

sp-pne-jun @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી, ઉપર કોટ નજીક, જુનાગઢ

માહિતી અધિકારી

શ્રી બી. પી. જાડેજા

 અધિક્ષક

૦૨૮૫

૨૬૨૩૩૩૩

-

૨૬૫૦૫૦૧

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૧

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, પોરબંદરની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી. આર.એસ. ગરચર

 જુનીયર   કારકુન

૦૨૮૬

૨૨૨૨૨૦૮

-

  ૨૨૨૨૨૦૮

sp-pne-por @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી, જિલ્‍લા સેવાસદન નં. ૨, કચેરી નં. ૧૯, સાંદીપની આશ્રમ રોડ, જી. પોરબંદર

માહિતી અધિકારી

શ્રી પી.આર. ગોહિલ

ઇ/ચા અધિક્ષક

૦૨૮૬

૨૨૨૨૨૦૮

-

  ૨૨૨૨૨૦૮

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૨

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, ભાવનગરની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી એસ.બી  બ્રહ્મભટ્ટ

કચેરી અધિક્ષક

૦૨૭૮

૨૪૩૨૪૫૫

-

૨૪૩૨૪૫૫

૨૫૧૯૩૫૧

sp-pne-bav @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી, પહેલોમાળ, સેન્ટ્રલ હોલ, બહુમાળીભવન,ભાવનગર.

માહિતી અધિકારી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી

 અધિક્ષક

૦૨૭૮

૨૪૩૨૪૫૫

-

૨૪૩૨૪૫૫

૨૫૧૯૩૫૧

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૩

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, જામનગરની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી કે.પી.ઝાલા  

ઇ/ચા મુખ્‍ય કારકુન

૦૨૮૮

૨૬૭૧૬૬૯

 

૨૬૭૧૬૬૯

૨૫૫૬૩૮૨

sp-pne-jam @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી, બહુમાળી મકાન, બીજો માળે, લાલ બંગલો, જામનગર

માહિતી અધિકારી

શ્રી એસ.સી.વાળા

ઇ/ચા અધિક્ષક

૦૨૮૮

૨૬૭૧૬૬૯

 

૨૬૭૧૬૬૯

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૪

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, રાજકોટની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી  ડી.વી.રાઠવા

ઇ/ચા. કચેરી અધિક્ષક

૦૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૬

-

૨૨૨૭૨૩૬

sp-pne-raj @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી,જુના ભાવનગરનો ઉતારો, રાજકોટ

માહિતી અધિકારી

શ્રી આઇ  બી  સિદ્દી

અધિક્ષક

૦૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૬

-

-

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા  નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૫

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, હિંમતનગરની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી કુ. એ.એન. રબારી

 સીનીયર  કારકુન

૦૨૭૭૨

૨૪૬૨૪૭

-

૨૪૬૨૪૭

sp-pne-sab@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી ,વખારીયા વાડ, ગાંધી રોડ, હિંમતનગર

માહિતી અધિકારી

શ્રી એસ.પી. વાઘેલા

 અધિક્ષક

૦૨૭૭૨

૨૪૬૨૪૭

-

૨૪૬૨૪૭

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૬

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, પાલનપુરની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી સેતુ એમ. ખત્રી

સીનીયર કારકુન

૦૨૭૪૨

૨૫૪૩૧૫

-

૨૫૪૩૧૫

sp-pne-ban @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી જોરાવર પેલેસ સિંચાઇ ભવનની સામે, પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા

માહિતી અધિકારી

શ્રી ડી.એન. પરમાર

 અધિક્ષક

૦૨૭૪૨

૨૫૪૩૧૫

-

૨૫૪૩૧૫

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૭

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, પાટણની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

કુ. એસ.એસ. રબારી

જુનિયર કારકુન

૦૨૭૬૬

૨૨૪૯૩૫

-

૨૨ ૪૯૩૫

sp-pne-pat@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નં.ર ,બીજો માળ, પાટણ

માહિતી અધિકારી

સુશ્રી.  શ્રુતિ કે.  દવે

 અધિક્ષક

૦૨૭૬૬

૨૨૪૯૩૫

-

૨૨ ૪૯૩૫

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૮

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, નડિયાદની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી એમ. એસ. પઠાણ

ઇ/ચા મુખ્ય  કારકુન

૦૨૬૮

૨૫૬૬૪૪૩

-

૨૫૬૬૪૪૩

૨૫૫૨૨૧૦

sp-pne-khe @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી,જુની મામલતદાર કચેરી, સ્ટેશન રોડ,ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, નડિયાદ

માહિતી અધિકારી

સુશ્રી  અમિતા.વી. પટેલ

 અધિક્ષક

૦૨૬૮

૨૫૬૬૪૪૩

-

૨૫૬૬૪૪૩

૨૫૫૨૨૧૦

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૧૯

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, આણંદની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી એમ.એસ.પઠાણ

મુખ્‍ય કારકુન  

૦૨૬૯૨

૨૫૩૭૦૪

-

૨૫૩૭૦૪

sp-pne-and @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી        જુની કલેકટર કચેરી, સરકીટ હાઉસની બાજુમાં, ર્ડા.કુરીયન એન્કલેવ રોડ, આણંદ

માહિતી અધિકારી

શ્રી એચ.જી. મસાણી

ઇ/ચા અધિક્ષક

૦૨૬૯૨

૨૫૩૭૦૪

-

૨૫૩૭૦૪

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૦

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, ગોધરાની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી યુ.કે.વસાવા

સીનીયર કારકુન  

૦૨૬૭૨

૨૪૦૯૭૮

-

૨૪૦૯૭૮

 

sp-pne-pan @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી , જિલ્‍લા સેવા સદન બિલ્‍ડિંગ, બહુમાળી મકાન, ત્રીજે માળ, ગોધરા

માહિતી અધિકારી

શ્રી ડી.પી. બામણીયા

ઇ/ચાર્જ અધિક્ષક

૦૨૬૭૨

૨૪૦૯૭૮

-

-

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા  નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૧

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, દાહોદની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

 શ્રી વી.એમ. નીનામા

જુનીયર કારકુન

 

 

 

૦૨૬૭૩

૨૨૦૪૭૨

-

      -

sp-pne-dah @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી ,દાહોદ જિલ્‍લાની કચેરી, વહોરા સોસાયટી સામે, પ્રાંત ઓફીસની બાજુમાં, દાહોદ

માહિતી અધિકારી

શ્રી એન. સી. સાદરાણી

  અધિક્ષક

૦૨૬૭૩

૨૨૦૪૭૨

-

-

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા  નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૨     

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, મહેસાણાની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી એન.સી.ચૌધરી

ઇ/ચા મુખ્‍ય કારકુન

૦૨૭૬૨

૨૨૧૫૨૭

-

૨૫૧૫૨૭

sp-pne-meh@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી , રાજમહેલ, ૨જો માળ, મહેસાણા

માહિતી અધિકારી

શ્રી ભાવિન જે. ચોલેરા

અધિક્ષક

૦૨૭૬૨

૨૨૧૫૨૭

-

-

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૩

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, સુરતની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રીમતિ એસ.એમ. ચૌહાણ

 કચેરી અધિક્ષક

૦૨૬૧

૨૪૬૨૨૮૦

-

૨૪૬૨૦૨૩

sp-pne-sur @gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી,, બ્‍લોક, માળે, બહુમાળી ભવન, નાનપુરા, સુરત

માહિતી અધિકારી

શ્રી જે.એસ.તન્ના

ઇ/ચા. અધિક્ષક

૦૨૬૧

૨૪૬૨૨૮૦

-

૨૪૬૨૦૨૩

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા  નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

 pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૪

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, નર્મદાની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી. ડી.એચ. પટેલ

ઇ/ચા મુખ્‍ય કારકુન

૦૨૬૪૦

૨૨૪૭૩૩

-

-

pne-narmada@ gmail.com

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી ,લાલ ટાવર પાસે, મામલતદાર ઓફીસ સામે, રાજપીપળા, નર્મદા

માહિતી અધિકારી

શ્રી ડી.ડી.ગોહીલ

 અધિક્ષક

૦૨૬૪૦

૨૨૪૭૩૩

-

-

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

 pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૫

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, વ્‍યારા, જી. તાપીની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

કુ. એમ. પી. રાઠોડ 

જુનીયર કારકુન

 ૦૨૬૨૬

 ૨૨૨૦૨૩

-

-

pnevyara@gmail.com

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી, જીલ્લા સેવાસદન, બ્લોક નં.૩, બીજોમાળ, પાનવાડી, વ્‍યારા, જિ. તાપી

માહિતી અધિકારી

શ્રી તુષાર એન  ધામેચા

 ઇ/ચા અધિક્ષક

 

’’

-

-

’’

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૬

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, ડાંગની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી ઝેડ .એફ. સિંધી

ઇ/ચા અધિક્ષક.

 -

 -

-

-

      -

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી નીકચેરી, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, આહવા, ડાંગ

માહિતી અધિકારી

શ્રી ઝેડ .એફ. સિંધી

ઇ/ચા. અધિક્ષક

 -

 -

-

-

-

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૭

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક, ગાંધીનગર ની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

કુ  એ. એસ. જાટ   

ઇ/ચા. મુખ્‍ય કારકુન

૨૩૨

૫૭૯૯૨

 

 ૨૩૨ ૫૭૯૯૨

Suptd-pne-gnr@ gujarat.gov.in 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી ની કચેરી, બ્લોક નં.૩, ભોંયતળીયે, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર

માહિતી અધિકારી

શ્રી એસ.આર.રબારી

.ઇ/ચા અધિક્ષક

૨૩૨

૫૭૯૯૨

 

 

 

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

૨૮

પ્રમુખશ્રી, નશાબંધી મંડળ, ગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદની કચેરી

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

શ્રી લલિત પરમાર

કાર્યાલય મંત્રી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૧૯૧

-

-

-

અપના બજાર સામે, ભદ્ર, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

માહિતી અધિકારી

શ્રી કરસનદાસ સોનેરી

મંત્રી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૧૯૧

-

-

-

’’

એપેલેટ ઓથોરીટી

સુશ્રી જીગીશા એસ. ચૌધરી  

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯-૨૩૨૫૮૭૭૧ 

pne-gnr@ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, નશાબંધી  ભવન,સેકટર-૧૦-બી લોકાયુકતની કચેરી  પાછળ, ગાંધીનગર

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 23-07-2021