હું શોધું છું

હોમ  |

માન્ય થયેલ ડીનેચરન્ટની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

List of Approved denaturants

Formulas for denaturant Alcohol

DESCRIPTION

REMARKS

I. COMPLETELY DENATURED ALCOHOL

 

Formula No. O.D. 1

0.5 gallons of pyridine and 0.5 gallons of caoutchoucine per 100 gallons of alcohol.

Specification of pyridine basis and light caoutchoucine as have been laid down by I. S. I. are may be adopted.

Formula No. O.D. 2

5 gallons of *wood naphtha for every 100 gallons of alcohol.

Specifications for *wood naphtha have been laid down by I. S. I.

The Committee approved the above formula for the State of Gujarat.

II. SPECIALLY DENATURED ALCOHOL

A. For all industrial uses involving conversion of the alcohol e. g. manufacture of Ethylene and its derivatives,
     manufacture of acetaldehyde and its derivatives, manufacture of ether, acetone etc.

Formula No. S.D. 1.

5 gallons of *methyl alcohol.

Formula No. S.D. 2

2 gallons of *methyl alcohol with 2 gallons of Benzene.

Formula No. S.D. 3

Half a gallon of Benzene with half a gallon of petroleum Ether.

Formula No. S.D. 4

5 gallons of Ethyl Ether

Formula No. S.D. 5.

0.2 gallons of crotonaldehyde

Formula No. S.D. 6.

0.5 gallons of acetone.

Formula No. S.D. 7.

0.5 gallons of acetaldehyde.

 

The Committee approved the above formula for the Gujarat State.

 1. For use in the manufacture of chloroform, Chloral and its derivatives including D. D. T.

Formula No. S.D. 8      

1 gallon of crude chloroform

Formula No. S.D. 9

1% by weight chloral hydrate

 
 1. The committee approved the above formula for the Gujarat State.
 2. For manufacture of Ethyl Acetate, Ethyl Benzoate and various other ethyl esters.

Formula No. S.D. 10

2% of esters of organic acid which is to be produced.

 
 1. The Committee approved the above formula for Gujarat State. 
 2. For use (i) as a solvent in lacquers, polishes and varnishes (ii) manufacture of Thinners and Cellulose and resinous materials (iii) purification of chemicals (iv) for use in extraction processes.

Formula No. S.D. 11

 5 gallons of *methyl alcohol or Benzene or acetone or ether or ethyl Acetate or any combination of these chemicals.

 
 1. The Committee approved the above formula for Gujarat State. 
 2. For manufacture of adhesives and binders, disinfectants, insecticides, embalming and preserving solutions etc.

Formula No. S.D. 12

10 gallons of formaldehyde solution containing not less then 37 % formaldehyde.

 1. The Committee approved the above formula for Gujarat State. 
 2. For manufacture of the shellac from crude lac.

Formula No. S.D. 13  

1 % of Acetone

 
 1. The Committee approved the above formula for Gujarat State. 
 2. For manufacture of Transparent soap.

Formula No. S.D. 14

0.06 % caustic soda or potash together with 0.5% Castor Oil (This is the amended formula)

 
 1. The Committee approved the above formula for Gujarat State. 
 2. For manufacture of Synthetic Pine Oil.

Formula No. S.D. 15

5 % of Turpentine Oil.

 
 1. The Committee approved the above formula for Gujarat State.
 2. Perfumery Industry.

Formula No. S.D. 16

Diethyl phthalate. One liter per 100 litres of alcohol.

 

The Committee approved the above formula for Gujarat State.

Formula No. S.D. 17

Brucine or Brucine Sulphate 22.5 gm per 100 litres of alcohol.

 

The Committee approved the above formula for Gujarat State.  

Formula No. S.D. 18

Tri Ethyl Citrate (TEC) - 2.5%

 

The Committee approved the above formula for Gujarat State.  

 

    J.  Cyclohexane 3 %, Toluene 1% 

*N.B.- As per the present policy of the State Government wood naphtha or methyl alcohol is not allowed as a denaturant .

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-06-2021