હું શોધું છું

હોમ  |

સંસ્કાર કેન્દ્રની જિલ્‍લાવાર વિગત
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજયમાં આવેલ પૂ.રવિશંકર મહારાજ નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રોની વિગત દર્શાવતું પત્રક

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક ગાંધીનગર

પ્રમુખશ્રી, યુવા દિશા કેન્‍દ્ર

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

પ્રમુખશ્રી, ગાયત્રી એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ

મોટી શિહોલી

ગાંધીનગર

પ્રમુખશ્રી, આવકાર એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

પ્રમુખશ્રી સર્વોદય ઉત્‍કર્ષ ટ્રસ્‍ટ

કલોલ

ગાંધીનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક પાલનપુર

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી, માનવ કલ્‍યાણ સેવા ટ્રસ્‍ટ

આકેસણ

પાલનપુર

પ્રમુખશ્રી,માનવ શાંતિધામ આશ્રમ

ધોળકડા

પાલનપુર

પ્રમુખશ્રી,સદભાવ મહિલા અને બાળ કલ્‍યાણ વિકાસ ટ્રસ્‍ટ

ઢૂઢિયાવાડી

પાલનપુર

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક અમદાવાદ

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી, જય ખોડીયાર મહિલા સેવા ટ્રસ્‍ટ

ઘંધુકા

અમદાવાદ

પ્રમુખશ્રી, જીવન જયોત ફાઉન્‍ડેશન

ગુપ્‍તાનગર

અમદાવાદ

પ્રમુખશ્રી,દેવીકૃપા સર્વોદય સંઘ

મોટેરા

અમદાવાદ

પ્રમુખશ્રી, જીવન જયોત ફાઉન્‍ડેશન

કોચરબ

અમદાવાદ

પ્રમુખશ્રી, જય અંબે શિક્ષણ વિકાસ સાર્વજનિક ટ્રસ્‍ટ

ચાંદલોડિયા

અમદાવાદ

પ્રમુખશ્રી, મહિલા એકતા વિકાસ પરિષદ

વેજલપુર

અમદાવાદ

પ્રમુખશ્રી, ભારત સમાજ સેવા સમિતિ

પ્રહલાદનગર

અમદાવાદ

પ્રમુખશ્રી, જીવન જયોત ફાઉન્‍ડેશન

બાવળા

અમદાવાદ

પ્રમુખશ્રી, જય ખોડીયાર મહિલા સેવા ટ્રસ્‍ટ

રાણપુર

અમદાવાદ

૧૦

પ્રમુખશ્રી, નિજાનંદ સેવા સંધ

બાપુનગર

અમદાવાદ

૧૧

પ્રમુખશ્રી, સબકા માલિક એક હે

જુહાપુરા

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક પાટણ

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી, જીવન જયોત મહિલા જાગૃતિ મંડળ

કુવારદ

પાટણ

પ્રમુખશ્રી, દલિત પ્રગતિ મંડળ

જસવંતપુરા

પાટણ

પ્રમુખશ્રી, ખોડિયાર ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્‍ટ

કુકરાણા

પાટણ

પ્રમુખશ્રી, ભારતી ફાઉન્‍ડેશન

પાટણ

પાટણ

પ્રમુખશ્રી, શિવ શકિત ગ્રામ વિકાસ સંધ

સોનાર

પાટણ

પ્રમુખશ્રી, માનવ શાંતિધામ આશ્રમ

ધોળકડા

પાટણ

પ્રમુખશ્રી, કુવારદ યુવા વિકાસ મંડળ

કુવારદ

પાટણ

પ્રમુખશ્રી,નવયુવક જાગૃતિ મંડળ

હારીજ

પાટણ

પ્રમુખશ્રી વિરમાયા સેવા ટ્રસ્‍ટ

વરાણા

પાટણ

૧૦

પ્રમુખશ્રી, જીવન જયોત મહિલા જાગૃતિ મંડળ

મુજપુર

પાટણ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક પંચમહાલ

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી, નવજીવન ટ્રસ્‍ટ 

ભોઇવાડા

પંચમહાલ

પ્રમુખશ્રી, આદર્શ ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્‍ટ

બેડવલ્‍લી

પંચમહાલ

પ્રમુખશ્રી, ભીલ સમાજ યુવક મંડળ

કેણપુર

પંચમહાલ

પ્રમુખશ્રી, ભીલ સમાજ યુવક મંડળ

મોટી ભુગેડી

પંચમહાલ

પ્રમુખશ્રી, ભીલ સમાજ યુવક મંડળ

નાની ભુગેડી

પંચમહાલ

પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત રાજય બાળ કલ્‍યાણ સંધ

નવા સુરા

પંચમહાલ

પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત રાજય બાળ કલ્‍યાણ સંધ

નવા ઝાંખરીયા

પંચમહાલ

પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત રાજય બાળ કલ્‍યાણ સંધ

ગોવિંદપુરી

પંચમહાલ

પ્રમુખશ્રી, હરિઓમ અનુસૂચિત જાતિ કેળવણી મંડ

નાગલોદ

પંચમહાલ

૧૦

પ્રમુખશ્રી, વનવાસી લોકજાગૃતિ કેળવણી મંડળ

વંદેલી

પંચમહાલ

૧૧

પ્રમુખશ્રી,જય મા ભગવતી જન કલ્‍યાણ સેવા ટ્રસ્‍ટ

બાબરોલ

પંચમહાલ

૧૨

પ્રમુખશ્રી, એકલવ્‍ય આદિજાતિ વિકાસ કેળવણી મંડળ

પાદેડી

પંચમહાલ

૧૩

પ્રમુખશ્રી, નવજીવન ટ્રસ્‍ટ

ઉંબેર

પંચમહાલ

૧૪

પ્રમુખશ્રી, આદિવાસી સેવા વિકાસ મંડળ

નવાગામ

પંચમહાલ

૧૫

પ્રમુખશ્રી, આદિવાસી સેવા વિકાસ મંડળ

બિલવાણિયા

પંચમહાલ

૧૬

પ્રમુખશ્રી, આદિવાસી સેવા વિકાસ મંડળ

ઉંમરદેવી

પંચમહાલ

૧૭

પ્રમુખશ્રી, રામદેવ યુવક મંડળ

ગામડી

પંચમહાલ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક દાહોદ

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી, ડો.આબેડકર સાર્વજનિક યુવક મંડળ

ચિલકોટા

દાહોદ

પ્રમુખશ્રી, ડો.આબેડકર સાર્વજનિક યુવક મંડળ

જેસાવાડા

દાહોદ

પ્રમુખશ્રી, ડો.આબેડકર સાર્વજનિક યુવક મંડળ

નઢેલાવ

દાહોદ

પ્રમુખશ્રી ગુરુ ગોવિંદસિંહ જન કલ્‍યાણ ટ્રસ્‍ટ

મોટીનાંદુકણ

દાહોદ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક જામનગર

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી, જ્ઞાન સરિતા એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ

જામનગર

જામનગર

પ્રમુખશ્રી, ઇશ્રર જયોત શોશ્‍યલ ફાઉન્‍ડેશન

જામનગર

જામનગર

પ્રમુખશ્રી, પ્રગતિ એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ

જામનગર

જામગર

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક ભરૂચ

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી, જંબુસર વૃક્ષ અને પર્યાવરણ પ્રેમી મંડળ

જંત્રાણ

ભરૂચ

પ્રમુખશ્રી, ભરૂચ જિલ્‍લા મહિલા કેળવણી મંડળ

પાલેજ

ભરૂચ

પ્રમુખશ્રી, સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ ટ્રસ્‍ટ 

તણછા

ભરૂચ

પ્રમુખશ્રી, સજોદ વિકાસ મંડળ

સજોદ

ભરૂચ

પ્રમુખશ્રી,વિજય ભારતી સંસ્‍થા

સારસા

ભરૂચ

પ્રમુખશ્રી, વિશ્રમંગલમ આશ્રમ

બાડોદરા

ભરૂચ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક નર્મદા

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી,નર્મદા આદિવાસી મહિલા વિકાસ સંઘ

જુનવદ

નર્મદા

પ્રમુખશ્રી,નર્મદા આદિવાસી મહિલા વિકાસ સંઘ

કારેલી

નર્મદા

પ્રમુખશ્રી,નર્મદા આદિવાસી મહિલા વિકાસ સંઘ

મોટી રાવલ

નર્મદા

પ્રમુખશ્રી, હરિઓમ વિકાસ કેન્‍દ્ર

રાજપરા

નર્મદા

પ્રમુખશ્રી, જન કલ્‍યાણ સેવા સંઘ

સોઢલિયા

નર્મદા

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક વલસાડ

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી,દક્ષિણ ગુજરાત રાષ્‍ટ્રીય ગ્રામ્‍ય પરિષદ

ધામણી

વલસાડ

પ્રમુખશ્રી,દક્ષિણ ગુજરાત ગ્રામ વિકાસ પરિષદ

કુરગામ

વલસાડ

પ્રમુખશ્રી,જલારામ રૂરલ ડેવલપમેન્‍ટ ફાઉન્‍ડેશન

ફલધરા

વલસાડ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક ભુજ

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી,વણકર બાલગુરૂ વિકાસ ટ્રસ્‍ટ

ગાંધીઘામ

કચ્‍છ-ભુજ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક નવસારી

અ.નં

સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રનું  નામ

સ્‍થળ

જિલ્‍લો

પ્રમુખશ્રી, દક્ષિણ ગુજરાત ભંગી સમાજ

ગણદેવી

નવસારી