હું શોધું છું

હોમ  |

લશ્કરી દળના યુનિટોના એફ. એલ. ૨ પરવાનેદારો
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજયમાં લશ્કરી દળના યુનિટોને આપવામાં આવેલ એફ. એલ. ૨ પરવાનાની વિગત દશાર્વતું પત્રક

1 જામનગર 1 પોરબંદર 1 રાજકોટ 1 આણંદ
1 વડોદરા 1 બનાસકાંઠા 1 સુરેન્દ્રનગર 1 કચ્છ
1 ભાવનગર 1

અમદાવાદ

1 ગાંધીનગર    
 
 

રાજયમાં લશ્‍કરી દળના યુનિટોને આપવામાં આવેલ એફ.એલ.૨ પરવાનાની વિગત દર્શાવતું પ્‍ાત્રક

 

          નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક અમદાવાદ

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

 ૩ કોય એ.એસ.સી (સબ) ટાઇપ ’એ’ પીનકોડ નં.૯૦૫૦ તેતાલીસ

મીલેટરી હોસ્‍પિટલ અમદાવાદ

 ૧૭ ગ્રાઇનડર્સ (મોર્ટ) પીનકોડ નં.૯૧૦૮૭

૬૧૧ ઇ.એમ.ઇ બીએન પીનકોડ નં.૯૦૬૬૧૧

૫૧૧ એ.અસ.સી બટાલીયન

પીનકોઙનં. ૯૦૫૫૧૧

૧૧ ઇન્‍ફ.ડિવી સીગ્‍ને.રજી.(એરીયા) પીનકોઙનં.૯૧૭૮૧૧

 ૧૧ ઇન્‍ફ. ડિવી.ઓર્ઙયુનિટ પીનકોઙનં. ૯૦૯૦૧૧

એચ.કયુ.૧૧ ઇન્‍ફ.ડિવી.

પીનકોઙનં.૯૦૮૪૧૧

સ્‍ટેશનરોડ હેડકર્વાટર

અમદાવાદ

૧૦

એન.સી.સી ગ્રુપ હેડકર્વાટર કેન્‍ટીન

લો ગાર્ડનની નજીક એલીસબ્રિજ

અમદાવાદ

૧૧

૧૩ એગ્ર રજી.

પીનકોડ નં.૯૧૪૧૩

૧૨

૩૧૧ ફીલ્‍ડ હોસ્‍પિટલ પીનકોઙનં. ૯૦૩૩૧૧

૧૩

૯૪૪ ટીપ્‍ટ.કોઇ.એ.એસ.કી ટાઇપ ’સી

પીનકોઙનં. ૯૦૫૯૪૪

૧૪

ચીફ એન્‍જીનીયરીંગ (એ.એફ) મીલેટરી એન્‍જીનીયરીંગ સર્વિસ કેમ્‍પ હનુમાન અમદાવાદ

૧૫

૧૧૬ એન્‍જી.રેજીમેન્‍ટ કેન્‍ટીન ઇન્‍ચાર્જ પીનકોઙનં. ૯૧૪૧૧૬

  

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક સુરેન્‍દ્રનગર

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

મીલટરી હોસ્‍પિટલ, ધ્રાંગઘા સુરેનદ્રનગર

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર ,૪૧૧ ફીલ્‍ડ એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ ધ્રાંગઘા,સુરેન્‍દ્રનગર

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૩૨ મીડીયમ રેજીમેન્‍ટ ધ્રાંગઘા,સુરેન્‍દ્રનગર

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૧૭૦ રેજીમેન્‍ટ ધ્રાંગઘા,સુરેન્‍દ્રનગર

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૧૭૪ મીડીયમ રેજીમેન્‍ટ, ધ્રાંગઘા,સુરેન્‍દ્રનગર

 

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૭૦ એફડી રેજીમેન્‍ટ ધ્રાંગઘા,સુરેન્‍દ્રનગર

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૧૧ આર્ટીબેડ, ધ્રાગઘા

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૧૯૭ મેડ રેજીમેન્‍ટ, ધ્રાગઘા

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૬૨૩  સાટા બેટરી ધ્રાગઘા,સુરેન્‍દ્રનગર

૧૦

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર , ૩૧૧ મીડીયમ રેજીમેન્‍ટ ધ્રાંગઘા,સુરેન્‍દ્રનગર

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક રાજકોટ

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

એન.સી.સી ગ્રુપ હેડ કર્વાટર કેન્‍ટીન, ૨ ગુજરાત બી.એન એન.સી.સી જુના બીલ્‍ડીંગ

ધર્મેન્‍દ્ર કોલેજ પાછળ રાજકોટ

               નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક આણંદ

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

એન.સી.સી. ગ્રુપ હેડ કર્વાટર, કેન્‍ટીન આણંદ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક પાલનપુર

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

કમાન્‍ડન્‍ટશ્રી,૭૧ બીએન બી.એસ.એફ, દાંતીવાડા

કમાન્‍ડન્‍ટશ્રી ,૧૩૩ બીએન- બી.એસ.એફ,દાંતીવાડા જિ.બનાસકાંઠા

કમાન્‍ડન્‍ટશ્રી, ૯૯  બીએન બી.એસ.એફ, દાંતીવાડા જિબનાસકાંઠા

ડેપ્‍યુટી કમાન્‍ડન્‍ટશ્રી,,(જનરલ) બી.એસ.એફ ,દાંતીવાડા જિ.બનાસકાંઠા

કમાન્‍ડન્‍ટશ્રી,,૧૦૩૩ બીએન બી.એસ.એફ,દાંતીવાડા જિ.બનાસકાંઠા

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક વડોદરા

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ,,૮૧૧ એન્‍જીનીયરીંગ રેજીમેન્‍ટ,ઓ.એન.જી.સી કોલોની વડોદરા

 

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ,,એન.સી.સી ગ્રુપ –બી,ફતેગંજ વડોદરા

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ,હેડ કર્વાટર-૬૧૭,હરણી કમ્‍પાઉન્‍ડ વડોદરા

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ,સબ એડમીનીસ્‍ટ્રેશન ઓફીસર,,સ્‍ટેશન વર્કશોપ ઇ.એમ.ઇ. ફતેગંજ

વડોદરા

મેજર ઓફીસર કમાન્‍ડીંગ

મિલટ્રિ હોસ્‍પિટલ ફતેગંજ,

વડોદરા

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ,૪૪૪ આઇ.સપ્‍લાય પ્‍લાટણ,,એ.એસ.સી,મકરપુરા, વડોદરા

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ, ઇન્‍ચાર્જ કેન્‍ટીન એરફોર્સ,,એરફોર્સ સ્‍ટેશન,મકરપુરા, વડોદરા

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ,,ઇન્‍ચાર્જ કેન્‍ટીન એરફોર્સ,એરફોર્સ સ્‍ટેશન,હરણી વડોદરા

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ,ઇ.એમ.ઇ સ્‍કૂલ,ફતેગંજ, વડોદરા

૧૦

ઓફીસર કમાન્‍ડિંગ,,સી.એસ.ડી કેન્‍ટીન ૩૨૩,એરડિફેન્‍સ રેજીમેન્‍ટ,મકરપુરા, વડોદરા

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક  કચ્‍છ-ભુજ

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર આઇસીજીએસ જખવ,એવરેસ્‍ટ કોલોની જખાવ નળિયા ભુજ

કમાનડીંગ ઓફીસર,,૧૫ મીડીયમ રેજીમેન્‍ટ, C/O ૫૬ એપીઓ, ભૂજ

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૨(૧) આર્મડ એસકયુએન,C/O ૫૬ એપીઓ,ભૂજ

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર,૧૨૮  એડી રેજીમેન્‍ટ,C/O ૫૬ એપીઓ ભૂજ

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર,,એર ફોર્સ ૧૨ એફબીએસયુ,નળિયા ભૂજ

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર,૫૦૭૫ સીઓવાય એએસસી (કોમ),C/O ૫૬ એપીઓ ભૂજ

ડેપ્‍યુટી કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર,ડીઆઇજી બીએસએફ હેડકર્વાટર,સેકટર કોટાકી રોડ ભુજ

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, હેડ કર્વાટર ૭૫ (૧) આઇએનએફ બીડીઆઇ જીપી,

C/O ૫૬ એપીઓ ભુજ

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર,૨૭ વીંગ એર ફોર્સ,C/O ૫૬ એપીઓ ભુજ 

૧૦

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર,૪૦૧ એલટી એડી રેજીમેન્‍ટ (સીઓએમપી),C/O ૫૬ એપીઓ ભુજ

૧૧

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૪૧૮ (એનડીઇપી) ફીલ્‍ડ કંપની,C/O ૫૬ એપીઓ ભુજ

૧૨

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, વોટર વીંગ બીએસએફ,ભુજ

૧૩

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, હેડકર્વાટર ૫૩ બટાલીયન બીએસએફ,ભુજ

૧૪

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર ૭૫(૧),આઇએનએફ બીડીઇ જીપી  એસઆઇજી કોય

C/O ૫૬ એપીઓ  ભુજ

૧૫

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર ૧૨૪, બીએન બીએસએફ મુદ્રારોડ, ઇયાનગર ભુજ

૧૬

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, મીલટરી હોસ્‍પિટલ કેમ્‍પ એરીયા,ઓઆઇસી સી.એસ.ડી

ભુજ

૧૭

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૧૮૩ (આઇ) એફડી ડબલ્‍યુંકેએસપી,કોય ઇએમઇ કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, C/O ૫૬ એપીઓ

૧૮

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર,૧૧૭ બીએન બીએસએફ હેડકર્વાટર,હરિપર રોડ ભુજ

૧૯

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૧૨ જેએકે એલઆઇ, પીન ૯૧૧૦૧૨ ,C/O ૫૬ એપીઓ ભુજ

 

૨૦

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર,૮ કુમાઉ,પીન ૯૧૧૩૦૮ કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર

C/O ૫૬ એપીઓ ભુજ

૨૧

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૫૮ બીએસએફ, ગાંધીઘામ

૨૨

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૭૫ (૧) આઇએનએફ બીડીઇ જીપી,ઓએમસી મીલટરી એરિયા,

ભુજ

૨૩

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, સપ્‍લાય પલાટુન,એઅસસી કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર

C/O ૫૬ એપીઓ, ભુજ

૨૪

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, હેડકર્વાટર -૧૦૪૪, બીએસએફ રેજીમેન્‍ટ,બીએસએફ આર્રટી રેજીમેન્‍ટ, મુદ્રારોડ, ભુજ

૨૫

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૨૦૭૫ ફીલ્‍ડ એમ્‍બ્‍યુલંસ, ભુજ

૨૬

કમાન્‍ડીંગ ઓફીસર, ૪, મહાર(બોર્ડર) પીન ૯૧૧૫૦૪, C/O ૫૬ એપીઓ ભુજ

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક ગાંધીનગર 

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર સ્‍ટેશન વડસર તા.કલોલ જિ.ગાંધીનગર

હેડકવાટર્સ ૫૬,બી.એન,બી.એસ.એફ,પી.સી.સી.આર.પી.એફ ગ્રૃપ કેન્‍ટીન ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર હેડકવાટર્સ,એસ.ડબલ્‍યુંપ્‍એ.સી.(વી)એ.એફ સેકટર ૯ ગાંધીનગર

ચિફ એન્‍જીનીયર એરફોર્સ મિલટ્રી એન્‍જીનીયર સર્વિસીસ લેવાડા પાટિયા ચિલોડા ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર ૧૫,ડીઆરડી એરફોર્સ વડસર તા.કલોલ ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર યુનિટ કેન્‍ટીન એચઓ/સી/૦૫૬ એપીઓ ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૭ મરાઠા લી ૫૬ એપીઓમિલટ્રિ સ્‍ટેશન એચઅો ચિલોડા ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૧૨,શીખલી ૫૬ એપીઓ ચિલા રોડ બ્‍લોક.નં.એ/૭૬,૭૮ ચિલોડા

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૫/૪,ગોરખા રાયફલ ૫૬ એપીઓ મિલટ્રી સ્‍ટેશન એચકયુ પી/૧૧૬,ગ્રાઉન્‍ડ ફલોર ચિલોડા

૧૦

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,ઇન્‍ડીયન કોસ્‍ટગાર્ડ સ્‍ટેશન બ્‍લોક.નં.૧૨, ચ-૧ ટાઇપ સેકટર ૧૩,ગાંધીનગર

૧૧

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર, ૬૭,વીએન બીએસપી એચકયુ ચિલોડા ગાંધીનગર

 


નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક ગાંધીનગર 

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર સ્‍ટેશન વડસર તા.કલોલ જિ.ગાંધીનગર

હેડકવાટર્સ ૫૬,બી.એન,બી.એસ.એફ,પી.સી.સી.આર.પી.એફ ગ્રૃપ કેન્‍ટીન ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર હેડકવાટર્સ,એસ.ડબલ્‍યુંપ્‍એ.સી.(વી)એ.એફ સેકટર ૯ ગાંધીનગર

ચિફ એન્‍જીનીયર એરફોર્સ મિલટ્રી એન્‍જીનીયર સર્વિસીસ લેવાડા પાટિયા ચિલોડા ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર ૧૫,ડીઆરડી એરફોર્સ વડસર તા.કલોલ ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર યુનિટ કેન્‍ટીન એચઓ/સી/૦૫૬ એપીઓ ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૭ મરાઠા લી ૫૬ એપીઓમિલટ્રિ સ્‍ટેશન એચઅો ચિલોડા ગાંધીનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૧૨,શીખલી ૫૬ એપીઓ ચિલા રોડ બ્‍લોક.નં.એ/૭૬,૭૮ ચિલોડા

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૫/૪,ગોરખા રાયફલ ૫૬ એપીઓ મિલટ્રી સ્‍ટેશન એચકયુ પી/૧૧૬,ગ્રાઉન્‍ડ ફલોર ચિલોડા

૧૦

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,ઇન્‍ડીયન કોસ્‍ટગાર્ડ સ્‍ટેશન બ્‍લોક.નં.૧૨, ચ-૧ ટાઇપ સેકટર ૧૩, ગાંધીનગર

૧૧

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર, ૬૭,વીએન બીએસપી એચકયુ ચિલોડા ગાંધીનગર

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક પોરબંદર

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

કમાન્‍ડર કોસ્‍ટગાર્ડ હેડ કવાટર્સ-૧ પોરબંદર

નેવલ ઓફીસર આઇ.એન.એસ.ધ્‍વારકા,-૨ પી.બી.એસ.૬૬,પોરબંદર

 

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક જામનગર

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,એરફોર્સ કેન્‍ટીન જામનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૩૧,ઇન્‍ફન્‍ટ્રી બ્રિગેડ,C/O૫૬ એ.પી.ઓ જામનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,,કોસ્‍ટ ગાર્ડ સ્‍ટેશન ઓખા

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર, આઇ.એન.એસ વાલસુરા

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર, મિલટરી હોસ્‍પિટલ, જામનગર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર, આઇ.એન.એસ, ધ્‍વારાકા ઓખા પોર્ટ

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૭૭,સિગ્‍નલ યુનિટ એરસ્‍ટેર્સ સમાણા

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર, કોસ્‍ટ ગાર્ડ વાડીનાર

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૨૨,મરાઠા(એલ.આઇ) C/O ૫૬,એ.પી.ઓ જામનગર

૧૦

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર ૫૩,ગોરમા રાઇફલ્‍સ C/O ૫૬ એ.પી.ઓ ૯૧૦૦૫૫ જામનગર

૧૧

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર ૨૫ મદ્રાસ C/O ૫૬ એ.પી.ઓ ૯૧૧૪૨૫,જામનગર

૧૨

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર, ૪૮ એડી રેજીમેન્‍ટ કેન્‍ટીન,જામનગર

૧૩

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર,૧૭ મરાઠા એલટી,૯૧૧૬૧૭ જામનગર

નશાબંધી અને આબકારી અધીક્ષક ભાવનગર

અ.નં

યુનિટનું નામ અને સરનામું

કમાન્‍ડિંગ ઓફીસર, ૬,ગુજરાત એન.સી.સી બટાલીયન ભાવનગર જેલની પાસે, ભાવનગર

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 13-04-2012