હું શોધું છું

હોમ  |

ચલન૧૫૦(છ)-૦૨
Rating :  Star Star Star Star Star   

New Page 1

 

" ૫રિશિષ્ટ ક "

   

Original

Duplicate

Triplicate

Quadruplicate

ચલણ

ગુજરાત રાજય નશાબંધી અને આબકારી ખાતું

૦૦૩૯, રાજય આબકારી ગૌણ પેટા સદર પાછળ મુજબની/

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા/અધિકૃત બેન્કમાં

ભરેલ રોકડા રકમનું ચલણ

 

 

 

નાણાં ભરનારનું નામઃ

 

જે વ્યકિતવતી નાણાં ભરવામાં
આવ્યા હોય તેનું નામ અને સરનામું :

 

 

 

ભરણાની પુરેપુરી વિગત અને તે અંગેના હુકમો જો હોય તો :-

 

રકમ

 

 

કુલ રકમ

 
   
 

રૂપિયા (શબ્દોમાં) .......................................................

 

 

તારી ............................            નાણાં ભરનારની સહી

 

 

તિજોરી / બેન્કના ઉપયોગ માટે

 

 

રૂપિયા (શબ્દોમાં) .......................................................

રૂપિયા (આંકડામાં) ..........................................નું ભરણું ભરાયું છે.

 

 

તારીખ.................................

નંબર ...................................     એજન્ટ / પેટા તિજોરી અધિકારી

 

 

મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર

રકમ (રૂપિયામાં)

 

૧૦૩ (ક) માલ્ટ દારૂ

 

 

(૧) જકાત

 
 

(૨) ફી

 

 

૧૦૫ (ખ) પરદેશી દારૂ અને સ્પીરીટ

 
 

(૧) જકાત 

 
 

(ર) ફી

 
 

(૩) વેચાણમાંથી આવક

 
 

૧૦૬ (ગ) વાણિજયક ડીનેચર્ડ સ્પીરીટ અને દવામાં વપરાતા દારૂ

 
 

(૧) જકાત

 
 

(૨) ફી

 
 

૧૦૭ (ધ) આલ્કોહોલ અફીણ વિગેરે વપરાતા હોય તેવી દવાઓ અને પ્રસાધનો માટેની બનાવટો

 
 

(૧) જકાત

 
 

(૨) ફી

 
 

૧૦૮ (ચ) અફીણ, ગાંજો અને બીજા ઔષધૌ

 
 

(૧) અફીણ પર જકાત 

 
 

(૨) ગાંજો અને બીજા ઔષધૌ પર જકાત 

 
 

(૩) ફી

 
 

(૪) વેચાણમાંથી થયેલ ઉપજ

 
ü

૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી

 
 

 

(૧) દંડ અને જપ્તી 

 
 

ü

(૨) પરચૂરણ

 
 

૮૦૦ (જ) બીજી આવક

 
 

(૧) અધિક ચુકવણી વસુલાત

 
 

(૨) રજા પગાર ફાળો 

 
 

(૩) બજાવેલ સેવાઓ બદલ ચુકવણી વસુલાત 

 
 

 

કુલ રકમ

 
 

* આ જગાએ શહેર/ ગામનું નામ લખવાનું થાય છે.

 
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ