હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો /વિનિયમો /સુચનાઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

પ્રકરણ-૬

કાર્યો  કરવા માટેના નિયમો /વિનિયમો /સુચનાઓ

 

અ.નં.

દસ્તાવેજનું નામ/ મથાળું

દસ્તાવેજ
પરનુ ટૂંકુ લખાણ

કયા સંગ્રહમા
પ્રાપ્ત છે

રીમાર્કસ

ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણુંક) નિયમો, ૧૯૭૧

રાજયના મુલકીસેવાના કર્મચારીઓની નોકરી સંબંધી જોગવાઇઓ

ખાતાકીય તપાસના નિયમોનો
પરીચય ૩/૨૦૦૧

 

ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો ૧૯૭૧

ફરજ મોકુફી શિસ્ત શિક્ષા કરવાની પધ્ધતિ અપીલ પુન- વિચારણપ્રકીર્ણ

!!

 

ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) નિયમો ૨૦૦૨

સરકારી સેવામા નિમણુંક બદલી તથા સેવાઓને લગતા સામાન્ય નિયમો

શ્રી આર.એમ.મહેતાના
જી.સી.એસ.આર. નો પરિચયમાં
પ્રાપ્ત.

 

ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા (પગાર ) નિયમો ૨૦૦૨

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીને પગાર ને લગતા નિયમો

--!!--

 

ગુજરાત રાજય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો ૧૯૯૮

---!!---

--!!--

 

ઉચ્ચત્તર પગાર શ્રેણી ૯/૧૮/૨૭

સરકારી અધિકારી/ કર્મચારીઓને આપવામા આવતા ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણને લગતાનિયમો

--!!--

 

ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો ૨૦૦૨

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીના રજા અંગેના નિયમો

--!!--

 

ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા (પેન્શન) નિયમો ૨૦૦૨

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીના નિવૃત્તિ તથા પેન્શનને લગતાનિયમો.

--!!--

 

ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા (મુસાફરી ભથ્થુ) નિયમો ૨૦૦૨

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીને આપવામા આવતા મુસાફરી ભથ્થા બાબતનાનિયમો

--!!--

 

૧૦

ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા ( પગાર આધારીત ભથ્થા) નિયમો ૨૦૦૨

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીને પગાર પર આધારીત તેમજ અન્ય રીતે આપવામાઆવતા ભથ્થા બાબતના નિયમો

--!!--

 

૧૧

ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા (જોઇનીંગ ટાઇમ) નિયમો ૨૦૦૨

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીની બદલી થતા મળવાપાત્ર જોઇનીંગ ટાઇમનેલગતા નિયમો

--!!--

 

૧૨

ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા (સરકારી મકાનમાં વસવાટ) નિયમો ૨૦૦૨

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીને ફાળવવામા આવતા સરકારી આવાસ માટેનાનિયમો

--!!--

 

૧૩

ગુજરાત રાજય સેવા (વર્ગીકરણ અને ભરતી સામાન્ય) નિયમો ૧૯૬૭

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીને ભરતી બાબતના નિયમો

--!!--

 

૧૪

કર્મચારીઓ માટેની જુથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ (૧૦/૨૦૦૧)

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીઓના પગારમાંથી કાપવામા આવતા વીમાની રકમબાબતના નિયમો.

જુથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ નો પરિચય
(ટીકા ટીપ્ણ - પત્રકો અને ઠરાવો
પરિપત્રો / હુકમો સહિત. લેખક - શ્રી
આર.એમ.મહેતા

 

૧૫

મોંઘવારી ભથ્થું, ઘરભાડા ભથ્થા અને સ્થાનિક વળતર ભથ્થાના નિયમોનોપરિચય ૯/૨૦૦૧

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું, ઘરભાડા ભથ્થા અનેસ્થાનિક વળતર ભથ્થુ આપવામા આવે છે તેની ટીકા ટીપ્પણ નવા દરો ૮/૧૦/૯૮ થી મોંઘવારીભથ્થાના ઠરાવો / પરિપત્રો/ હુકમો તેમજ ૧/૧/૭૩ થી મોંધવારી ભથ્થાના કોઠા સહીત .
લેખક - શ્રી આર.એમ.મહેતા

--!!--

 

૧૬

સામાન્ય ભવિષ્ય નિધિ નિયમોનો પરિચય
૨૦૦૧)

સામાન્ય ભવિષ્ય નિધિ નિયમોનો ટીકા - ટીપ્પણ. જાહેરનામા, ઠરાવો, પરિપત્રો સહીત.
લેખક - શ્રી આર.એમ.મહેતા

--!!--

 

૧૭

ભારત સરકારની હિસાબ અને ઓડીટ પધ્ધતિ

સરકારી કચેરીના ઓડીટ પધ્ધતિના નિયમો
ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અનેઓડીટર જનરલના પ્રાધિકાર હેઠળ બહાર પાડેલ

--!!--

 

૧૮

પેશગીના નિયમોનો પરિચય

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીઓને આપવામા આવતી વ્યાજુકી / બિનવ્યાજુકીપેશગીના નિયમોનો પરિચય.
ટીકાટીપ્પણ ઠરાવો અને પરિપત્રો સાથે ૧૯૮૮
લેખક- શ્રીઆર.એમ.મહેતા.

--!!--

 

૧૯

ગુજરાત તિજોરી નિયમો ૨૦૦૦

કચેરીને લગત તિજોરી ને લગતા નિયમોનો પરિચય

--!!--

 

૨૦

ગુજરાત અંદાજપત્ર નિયમ સંગ્રહ

કચેરીને લગત અંદાજપત્રના નિયમો

ગુજરાત સરકારના નાણાં વિભાગ

 

૨૧

મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચ નિયમો ૧૯૫૯

કચેરીને લગત આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો

મુંબઇ સરકારના નાણાંકીય પ્રકાશનો

 

૨૨

તબીબી સારવાર નિયમો ૧૯૮૮

સરકારી અધિકારી / કર્મચારીઓને આપવામા આવતા તબીબી ભથ્થા તેમજ મેડીકલસારવારના નાણા ચુકવવા બાબતના નિયમો

તબીબી સારવારના નિયમોનો પરિચય
લેખક શ્રી આર.એમ. મહેતા

 

૨૩

નાણાંકીય સત્તા સોંપણી નિયમો, ૧૯૯૮

કચેરીને લગતા ખર્ચ કરવાની સત્તા સોંપણી નિયમો

ગુજરાત સરકાર નાણાં વિભાગ

 

૨૪

ગુજરાત  નશાબંધી  ધારો ૧૯૪૯  અને તે  હેઠળના નિયમો

 

 

 

૨૫

 એમ.એન્ડ .ટી.પી(ઇ.ડી)  એકટ ૧૯૫૫અને  તે  હેઠળના નિયમ એમ.એન્ઙ.ટી.પી. (ઇ.ડી.) નિયમ ૧૯૫૬

 

 

 

૨૬

ધી  ડેન્જર ડ્રગ્સએકટ ૧૯૩૦ અને  ધી  ડેન્જરસ ડ્રગ્સ  નિયમ ૧૯૩૫

 

 

 

૨૭

ધી  બોમ્બે ડ્રગ્સ કંટ્રોલ એકટ  ૧૯૫૯  અને  તે  હેઠળના નિયમ ૧૯૬૦

 

 

 

નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના અધિકારીઓ / કર્મચારીઓના ભરતીનિયમો --

સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ વર્ગ-૧

હોમડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/55/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-III) E-1
 

15/9/2012

ડેપ્યુટી ડાયરેકટર

--!!--

GG/30/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-II) E-1

23/6/2010

એડમિનિ. ઓફીસર

--!!--

GG/16/2010/ MKM/ 102007/267/(PT-V) E-1

22/3/2010

આસિ. ડાયરેકટર

--!!--

GG/28/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-VI) E-1

20/5/2010

સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ વર્ગ-૨

હોમ ડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/86/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-VI) E-1

3/11/2009

લીગલ ઓફીસર

હોમડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

MKM/1093/3480/ E-1

20/3/2006

કચેરી અધિક્ષક/ હિસાબનીશ

હોમ ડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/85/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-X) E-1

3/11/2009

હેડ કલાર્ક

હોમ ડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/43/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-XI) E-1

2/5/2009

સીનિ. કલાર્ક / સબ એકાઉન્ટ

હોમ ડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/42/2011/ MKM/ 102007/267/(PT-XI) E-1

5/8/2011

૧૦

પ્રચાર અધિકારી

હોમ ડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/33/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-7) E-1

26/3/2009

૧૧

જમાદાર

હોમ ડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/59/2008/ MKM/ 102007/267/(PT-13) E-1

26/11/2008

૧૨

સિપાઇ

--do--

GG/57/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-14) E-1

24/11/2008

૧૩

નિરીક્ષક 

હોમ ડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/83/2009/ MKM/ 102007/267/(PT-VIII) E-1

15/10/2009

૧૪

નાયબ નિરીક્ષક

હોમ ડીપાર્ટમેન્ટ સચિવાલય.

GG/58/2008/ MKM/ 102007/267/(PT-9) E-1

26/11/2008


 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 21-12-2015