હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારી/કર્મચારીઓના પગાર-ભથ્થાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

            નિયામક નશાબંધી અને  આબકારી કચેરી,  ગાંધીનગરના અધિકારી /કર્મચારીના પગાર ની  વિગત.

Sr.no

Name

designation

Monthaly income

1

SHRI SUNILKUMAR

DIRECTOR

135726/-

2

DR. Jigishaben  

I/c DY.DIRECTOR

-

3

SHRI K.A.DESAI

DY.DIRECTOR

86419/-

4

SHRI.B.B.PUROHIT

ASST.DIRECTOR

91203 /-

5

SHRI L.J.SOLANKI

ASST.DIRECTOR

88472 /-

6

SHRI V. K PRAJAPATI

I /c ACCOUNT OFFICER

-

7

SHRI K.A.GAYKWAD

LAW OFFICER

40000/-

8

SMT D.B.PARMAR

OFFICE SUPDT,

83690/-

9

SMT R.H.POTDAR

OFFICE SUPDT,

83692/-

10

SMT P P BHATT

OFFICE SUPDT,

74342/-

11

SHRI K.A BHATT

HEAD CLERK

66130/-

12

SHRE C.H.JADAV

HEAD CLERK

68132/-

13

MISS S.B. JADHAV

HEAD CLERK

68122/-

14

SHRI B.S.KATHAVADIA

HEAD CLERK

60580/-

15

SHRI M.I  CHOKSHI

SR.CLERK

45361/-

16

MISS B. V PATEL

SR.CLERK

19950/-

17

MISS N.G.BHATT

SR.CLERK

19950/-

18

MISS A.S JAT

SR.CLERK

19950/-

19

SHRI B.M.MAKAWANA

SR.CLERK

19950/-

20

SHRI J.L . CHAUDHARI

SR.CLERK

19950/-

21

Miss PARVEENBANU RATHOD

SR.CLERK

19950/-

22

SHRI SHAKTISINH

JR.CLERK

25337/-

23

SHRI H.K.MAHERIYA

JR.CLERK

26039/-

24

SHRI J.M CHAVDA

JR.CLERK

25337/-

25

SHRI A.R PATEL

JR.CLERK

19950/-

26

SHRI K R PRAJAPATI

JR.CLERK

27737/-

27

SHRI C.H CHAUDHARI

JR.CLERK

19950/-

28

SMT G.J.ZALA

JR.CLERK

19950/-

29

SMT A.S PRAJAPATI

JR.CLERK

25337/-

30

MS. F.G.SOLANKI

JR.CLERK

19950/-

31

MS. R.P GOSWAMI

JR.CLERK

19950/-

32

SMT.P.S GAMIT

JR.CLERK

19950/-

33

MISS D.V. CHAUDHRI

JR.CLERK

19950/-

34

SHRI H G CHAUDHARI

JR.CLERK

19950/-

35

SHRI Y.A MANSURY

DRIVER

58014/-

36

SHRI J.R.CHAUHAN

DAFTARBANDDH

40617/-

37

SHRI D.G.CHAUHAN

PEON             

37318/-

38

SMT L.P.DAMOR

PEON 

39450/-

39

 SHRI B.M.ADIVASHI

PEON 

42448/-

 

અમદાવાદ કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત.

Sr.No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shri  R .S. Vasava

 Superintendent

85327

2

Smt. V. A. Bhavasar

 

OfficeSuperintendent

83386   

3

Shree  B.C.Yadav

Inspector

64631

4

Shri  G.J.Rathava

Senior Clerk

53978

5

Shri L.C. Raval

Sub- Inspector

37650

6

Chaudhari Geetaben N

Sub- Inspector

40064

7

M.B.Vaghela

             Sub- Inspector

39992

8

A.B.Ganava

Sub- Inspector

40064

9

P.B.Desai

Sub- Inspector

39992

10

M.R.Dodiya

Sub- Inspector

40064

11  

U.S.Jani

Sub- Inspector

37816

12  

K.B.Prajapati

Sub- Inspector

40064

13  

P.P.Gohil

Sub- Inspector

31340

14  

K.P.Shah

Sub- Inspector

31340

15  

 V.M.Gurjar

Sub- Inspector

31340

16  

C.M.Prajapati

Sub- Inspector

39992

     17

Shri B. U. Nakum

Sub- Inspector

38869

18

Shri  B.S.Amin

JuniorClerk

26039

19   

Shri Vishal  R Raval

              Junior Clerk

19950

20   

Shri Sahadevsinh J Vaghela

Junior Clerk

19950

21

Parth  G Panchal

Junior Clerk

19950

22  

Ramilaben H.Chaudhary

 Junior Clerk

19950

23  

Shri R.D.Babaria

Jamadar

43512

24

Shri Rakesh L Parmar

Jamadar

19950

25

Shri  P.D. Chaudhary

Jamadar

19950

26

Shri J. B. Vasava

Constabal

42265

27

Hetal  G. Lashkari

Constable

21453

28

M.B.Patel

Constable

21453

29

Shri P.J.Joshi

Constable

21415

30

Shri S.A.Rathod

Constable

21453

31

Shri S.N.Patel

Constable

20159

32   

Ku.  P.R.Prajapati

Constable

21453

33  

Shri B.A.Jadav

Constable

21415

34   

Shri D.G.Suthar

Constable

20159

35  

Shri J.J. Patel

Constable

               21453

36   

Gita  R Chaudhary

Constable

               21453

37   

R G Gadhavi  

Constable

               20159

38   

G K Padhiyar  

Constable

               20159

39

D K Karigar

Constable

               20159

40

R K Damor

Constable

               20159

41

H V Parmar

Constable

               20159

42  

K G  Rana

Constable

               21415

43  

V A Rabari

Constable

               21453

44  

D M Shrimali

                 Peon

               36059

45

B K Parmar

                 Packer

43676

46

Shri   N B Khandera

                 Packer

               43676

47

Smt  K D Parmar

                 Hamal

               37722

48  

Shri D K Shimali

                 Driver

               34772

 

          અમરેલી કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  B.P.Jadeja  

I/c  Superintendent  

 •  

2  

Shree P.U.Dhandhal

Jr. Clerk

26660

3

Shree  S.H.Rana

Jr. Clerk

19950

4

Shree  J.B.Kalasariya

Jamadar

19950

5   

Smt D.M.sarvaiya

Constable

16224

6   

Shree A.J.Barot

Peon

43009

7  

Shree R.K.Gosai

Driver

32106    

 

         વડોદરા   કચેરીઅધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  R. S. VASAVA

I/C   Superintendent

-

2

Shree  J .S. Kapuria

I/c OfficeSuperintendent

 •  

3

Shree M.N Patani

Sr.Clerk

45361

4

Shree Hiren J Karamata

Jr. Clerk

19950

5  

Shree V.D.Sutariya

Jr. Clerk

19950

6  

Shree P.B.Kharadi

Jr. Clerk

19950

7  

Shree M,C,Bariya

Jr. Clerk

19950

8

Shree B.S.Tadavi

Inspector

52994

9   

Shree H.V.Patani

Sub Inspector

53027

10  

Shree  V.R.Patel

Sub Inspector

40064  

11

Shree  R.K.Devada

Sub Inspector

37650

12

Miss Sunita R Rathod

Sub Inspector

40064

13   

Shree D.N.Karangwa

Sub Inspector

37650

14

Shree  M.D.Maske

Sub Inspector

61486

15  

Smt.   Alakaben Hirapara

Sub Inspector

38217

16   

Shree A.K.Rathod

Constable

21253

17  

Shree B.B.Pawar

Constable

47703

18  

Smt. Diptiben  V Solanki

Constable

21453

19  

Shree  N.J.Joshi

Constable

21366

20  

Smt. R.D.Ranodara

Constable

20159

21

Shree D.V.Solanki

Constable

21453

22

Ku. Varshaben  Jayantibhai  Parmar

Jamadar

19950

23

Shree Hiteshbhai  V  Parmar

Jamadar

19950

 

હિંમતનગર કચેરીના અધિકારી/કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થાંની વિગત.

Sr.No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shri S.P.Vaghela

Superintendent

                          73404

2

Ku.T.C.Thakor

Sub Inspector

                          38217

3

Ku. A.N.Rabari

Senior Clerk

                         19950

4  

Shri B.D.Limbachiya

Junior Clerk

                         54022

5

Shri R.D.Solanki

Jamadar

                          19950

6

Shri R.S.Damor

Constable

                        39019

7

Shri L.K.Chauhan

Constable

                      42864

8

Shri M.B.Ninama

Constable

                     34664

9  

Shrimati  P.B.Patel 

Constable

                    20661

10  

Shri B.B.Thakor

Driver

                    32069

11  

Shri L.J.Makavana

Peon

                      37357

 

        ભુજ    કચેરીઅધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  P.K.Solanki

 I/c  Superintendent

 •  

2  

Shree N .H. Prajapati

Jr. Clerk

46983  

3

Shree S.P.Kapuria

Jr. Clerk

19950

4

Shree A.K.Maheshwari

Driver

33160

5  

Shree Y.P.Joshi

Jamadar

43120   

6

Shree B.S. .Damor  

Sub Inspector

38217

7  

Shree  M K Chavda  

Constable

43040  

8  

Shree  K.A.Thakor

Sub Inspector

38292  

9

Shree  S.P. Maru

Sub Inspector

38292

10

Shree B.F.Limbola

Constable

20081

11

Shree  A.S.Gohil

Sub inspector

38292

12  

Shree K.B.Makwana

Constable

20666

13  

Shree I.H.Dodiya

Sub Inspector

38292

14   

Shree M.S.Trivedi  

Constable

20685

15    

Shree D.T.Maheshwari

Condtable

43090

 

  ભરૂચ  કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  D.D.Gohil    

I/c Superintendent

 •  

2

Shree J .S. Kapuriya  

 Office Superintendent

80460

3

Shree  R.G.Bavalia

Senior Clerk

19950

4

Shree  S.B. Chauhan

Junior clerk

19950

5  

Shree R.A.Rathod

Driver

33129

6

Shree R.P.Sonara

Inspector

69402  

7

Shree  K.B.Chavada

Jamadar

19950

8    

Shree D.P.Vasava

Constable

41715  

9

Shree P.D.Vaghela

Jamadar

19950

10

Shree  R.C.Vasava

Constable

44354

11

Shree B.S.Vasava

Constable

38205

12

Shree  S.M. Nayaka

Constable

20054  

13   

Shree B.C.Yadav

Constable

43054

14     

Ku.  N.I.Chaudhary

Constable

20014

    

 વલસાડ   કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  J.S.Tanna

 Superintendent

 68837

2

Shree R.C.Tadavi

I/c Office Superintendent

-

3

Shree G.B.Machhi  

Senior  Clerk

 19950

4

Shree A.D.Tandel

Jr. Clerk

 71625

5

Smt. S.S.Patel

Peon

32162  

6  

Shree A.I.Patel

Sub Inspector

46789

7

Shree Z.F.Sindhi

Sub Inspector

45464  

8

Shree H S Patel

Jamadar

41803

9   

Shree  M.M.Ahir

Constable

36826

10   

Shree  S.D.Prajapati

Constable

42679

11  

Shree  M.R.Patel 

Constable

46588

12

Shree M.K.Patel

Constable

43014

13   

Shree T.M.Rathod

Constable

42614

14

Shree  G.C. Kukana

Constable

43014

15   

Shree M.H.Jethwa

Constable

20911

        

        સુરત કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  J.S.Tanna

 I/c Superintendent

 •  

2

Shreemti S.M.Chauhan  

OfficeSuperintendent

76590

3

Shree J.N.Patel

Sr. Clerk

57188

4

Shreemati  G.M.Arora

Sr. Clerk

59569

5

Shree Y.R Rathwa

Jr.Clerk

25427

6

Shree A.R.Kanani

Jr.Clerk

19950

7

Shree D.D.Patel

Jr.Clerk

19950

8  

Shree P.B.Makwana

Inspector

75837

9

Shree M.K.Valvi

Inspector

53989

10  

Shree K.V. Swami

 Inspector

63552

11

Shree D.V. Vasava

Sub Inspector

44105

12

Shree  V.C.Dodiya

Sub Inspector

37085

13

Shree  A.B.Ninama

Sub Inspector

37085

14

Shree N.B.Katrodiya

Sub Inspector

38944

15

Shree  N.R.Vasave  

Sub Inspector

40064

16

Shree N.J.Khopade

Jamadar

40555

17

Shree A.A.Shekh

Jamadar

44299

18

Shree B.M.Saiyad

Jamadar

44299

19

Shree  R.K.Parmar

Jamadar

40555

20

Shree D.M.Mishra

Jamadar

40545

21

Shree A.J.Patani

Jamadar

19950

22

Shree K.B.Padavi

Jamadar

19950

23

Shree V.J.Nayaka  

Jamadar

19950

24

Shree  R.G.Dabhi

Jamadar

19950

25

Shree H.G.Rokad

Jamadar

19950

26

Shree  K.B.Paghadal

Jamadar

19950

27

Shree B.D.Chaudhry

Jamadar

19950

28

Shree K.D.Pavar  

Constable

36099

29

Shree R.K.Pathan

Constable

40545

30

Shree A.J.Solanki

Constable

44995

31

Shreemati  M.M.Patat

Constable

20104

32

Shreemati I.N.Chaudhary  

Constable

21598

33  

Shreemati S.D.Vadagama

Constable

20344

34

Shreemati V.S.Rose

Constable

21598

35

Shree R.B.Gopat

Constable

20104

36

Shree B.A.Savaliya

Constable

20104

37  

Shree J.V.Kanetiya

Constable

20104

 

       મહેસાણા કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગત.

Sr.No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shri Bhavin  J Cholera  

Superintendent

54947.00

2

Srimati D.M.Patel

Sub Inspector

38217.00

3

Shri N C Chaudhari

Junior Clerk

19950 .00

4

Shri I.I Sipai

Junior Clerk

19950.00

5

Smt. U.N.Patel

Jamadar

19,950.00

6

Smt. S.V.Deasai

Jamadar

19,950.00

7

Shri J.A.Patel

Jamadar

19,950.00

8

Shri M.G.Patel

Constable

20661.00

9

Srimati B.L.Chaudhari

Constable

20661.00

10

Shri B.B.Modi

Driver

32869.00

11

Shri T.M.Galiyel

Peon

16,224.00

 

  ભાવનગર  કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Gigisha  S. Chaudhari

 Superintendent

71977

2

Shree  S. B . Bhrambhat

Office Supdt

74551

3

Shree  Y.D.Chauhan

Junior  clerk

27731  

4

Shree N.G.Chavada

Junior clerk

19950

5

Shree P.N.Solaki

 Peon

37510

6

Shree D.S.Jaiswal

Inspector

70254  

7

Shree  N.M.Barad

Jamadar

19950  

8

Shree L.J. Chauhan

Jamadar

19950

9

Shree B.N.Pancholi

Sub Inspector

40064

10

Shree  J.A.Rajaput

Sub Inspector

49005  

11

Shree  S.M. Gohil

Constable

47653  

12

Shree M.N.Makawana

Constable

47688

 

   જામનગર  કચેરીઅધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree S.C.Vala

I/c Superintendent

_

2

Shree  K.P.Zala

Sr.Clerk

19950

3

Shree P.B.Malia

Jr.Clerk

19950

4

Shree  S.C.Vala

 I/c Inspector

 •  

5

Shree S.C .Vala

Sub Inspector

36850

6  

Shree J.K.Jadeja

Sub Inspector

38869  

7

Shree  S.K.Solanki

Jamadar

19950

8

Shree P.D.Bhalodia

Constable

20159

9

Ku. N.H..Makwana

Constable

20159

10

Shree L.J.Malan

Constable

20661

11    

Shree J.K.Ajudia

Peon

42393  

 

          જુનાગઢ  કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  B.P.Jadeja

Superintendent

54947

2  

Shree  A M Parmar

Suspend     Sp.  

34591

3

Shree D.P.Gor

Sub Inspector

37977

4

Shree  M.B.Solanki

Sub Inspector

36620

5

Shree  A.V. Bamaniya

Sr .Clerk

19950

6

S.R. Mori

Jamadar

19950

7

Ku. B.N.Pandya

Constable

20661

8

Shreemati  J.R.Mahida

Constable

20661

9

Shreemati M. P Baraiya

Constable

20642

10

Shree  M.A.Jani

Peon

39442

11

Shree N.A Varsur

Driver  

33119

 

સુરેન્‍દ્દનગર કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  P.K.Solanki

 Superintendent

65517

2

Shree A.B.Chauhan

Senior Clerk

19950

3

Smt. N.S. Makawana

Jr.Clerk

40560  

4

Shree  M.M.Makawana

Driver

32869

5

Shree  B.R.Jadeja

Jamadar

19950

6

Shree  R.U.Yadav

Constable

20542

7  

Shree C.V.Sojitra

Constable

20542

   

        પોરબંદર કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  P.R.Gohil

i/c Superintendent

        -

2

Shree  P.R.Gohil

Sub Inspector

31340

3

Shree R.S.Garachar

Jr. Clerk

19950

4

Shree B.J,Karamta

Constable

20661  

 

નડીઆદ જી.  ખેડા  કચેરીઅધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Amita Patel

  Superintendent

54947

2

Shree V.M.Raval

Senior Clerk

19950

3

Shree N.D.Parmar

Jr.Clerk

19950

4

Shree Nilesh A Patel

Jamadar

19950

5

Silpa  S Rabari

Jamadar

19950

6

Hetal N.Desai

Jamadar

19950

7

Shree J.D.Parmar

Constable

42714

8  

Shreemati M.M.Parmar

Constable

20661

9

Shree M.R.Rabari

Peon

40698   

10  

Shree J.H.Shrimali

Driver

33119

 

          આણંદ  કચેરીઅધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree H.G.Masani

I/c Superintendent

 •  

2

Shree M.S.Pathan

Head Clerk

65469   

3

Shree H.G.Masani

Sub Inspector

38217

4

M/s  V .V.Zala

Sub Inspector

37128

5

Shree A.S.Rathwa

Jr.Clerk

61722  

6

Shree K.B.Patel

Jr.Clerk

48856  

7

Shree D.P.Patel

Jr.Clerk

45564  

8

Shree  J. A. .Patel

Driver(Out source)

13867

9

Shree R.R.Rathava

Peon(Out Source )

13540

 

ગોધરા   જી.  પંચમહાલ   કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree S.P.Bhagora

I/c Superintendent

   -

2

Shree S.P.Bhagora

Inspector

58264

3

Shree U.K.Vasava

Sr..Clerk

44680

4

Shree N.K.Chauhan

Jr.Clerk

43015   

5

Shree  S.H.Paragi

Jamadar

41808

 

             દાહોદ   કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  N.C.Sadarani  

  Superintendent

77362  

2

             -

 Head Clerk

 •  

3

Shree  V.M.Minama

Jr.Clerk

19950

4

Shree J.H.Puvar

Driver

33129

5

Shree D.P.Bamania

Sub Inspector

36060

6

Shree D.N.Pargi

Jamadar

41838

7

Shree A.N.Parmar

Constable

20342

 

રાજપીપળા  જી. નર્મદા  કચેરીઅધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree D.D.Gohil

Superintendent

80495

2

Shree S.D.Vasava

Sub Inspector

38217

3

Shree D.H.Patel

Sc. Clerk

19950

4

Shree P.M.Vania

 Inspector

55196

5

Shree J.I.Padaria

Jamadar

40620

6

Miss. P.R.Vasava

Constable

20661

7

Miss H.D.Vasava

Constable

19864

8

Shree A.J.Patel

Constable

19864

9

Kalpana  R.Tadavi

Computer Operator

14161

10

Shree Amit K.Thakar

Driver (Out Source)

12005

11

Shree S.S.Malek

Peon  (Out Source)

11425  

12

Smt Bachiben Vasava

Swiper(Out Source)

11000

 

           તાપી  જી. વ્‍યારા   કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  T .N . Dhamecha

 I/c Superintendent

 •  

2

Shreemati  M.D.Rathod

Jr.Clerk

19950

3

 U.M.Gamit

Constable

19914

4

Shree  H.C. Chaudhary

Jamadar

41853  

 

ગાંધીનગર   કચેરી  અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  S.R.Rabari   

I/c. Superintendent

 •   

2

Shree Birju Patel

I/c Head Clerk

 •  

3

Shree S.R.Rabari

Sub Inspector

37816

4

Shree G.J.Udavat

Jr.Clerk

27731  

5

Shree K.A.Chaudhary 

Constable

21403

6

Shree J.V.Patel

Constable

20780

7

Shree G.C.Chauhan

Constable

20780

 

    પાલનપુર કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગત

Sr.No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shri D.N.Parmar

 Superintendent

 69484

2

Shri N.A.Devani

Inspector

 59898

3   

Shrimati F.G.Modi

Sub- Inspector

 38217

4

Shri S.M.Khatri

Senior Clerk

 19950

5

Smt. Parulben Patel

Jamadar

 19950

6  

Srimati J.J.Nayak

Constable

 16,224

7  

Shri D.M.Prajapati

Constable

 20661

8    

 Shri R.S.Bhangi         PEON (OUT SORSING)

PEON

 10005

  

   પાટણ  કચેરીના અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shrimati   S.K.Dave

  Superintendent

54947  

2

Shree H.V.Patel  

 Sub Inspector

31340

3

Shreemati S.S.Rabari

Jr.Clerk

19950

4

Shree R.N.Makwana

Constable

38321

5

Shree H.M.Choudhary

Constable

16224

6

Shri J.S.Senma

Operator (Out Source)

10425

7

Shri M.H.Patel

Driver (Out Source)

11824

8

Shri A.R.Thakor

Peon (Part Time)

6000

 

      નવસારી    કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  T . N. Dhamecha  

  Superintendent

54947

2

Shree  R.C.Tadavi

  Office Superintendent

67419

3

Shreemati  H.B.Karapada

Senior clerk

19950

4

Shreemati  D.M.Varaiya

 Junior  Clerk

19950

5

Shree N.R.Patel

Inspector

54494

Shreemati A.D.Patel

Sub Inspector

36685  

7

Shree J.J.Gohil

Jamadar

19950

8

Shree N.K.Vadher

Jamadar

19950

9

Shree K.P.Chunara

Jamadar

19950

10

Shree J.R.Gohil

Constable

35699

11

Shree R.N.Bhandari

Constable

40145

12

Smt J.O.Rabari

Constable

19319  

 

  રાજકોટ    કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  I.B.Siddi

Superintendent

87784

2

Shree D.V.Rathava

Head clerk

72223

3

Shree P.D.Jadeja

Sc.  Clerk

19950

4

Shree  K.L.Changela

Inspector

68299

5

Shree J.B.Mahesuriya

Inspector

66170

6

Shree  M.R.Gondaliya

Jr. clerk

47588

7

Shree N.B.Khachar

Jr. Clerk

19950

8

Ku.  K.M.Solanki

Jr.clerk

19950

9

Shree H.J.Gohil

Sub Inspector

37650

10

Shree  S.H.Barot

Sub Inspector

37650

11

Shree   K.D.Faliya

Sub Inspector

37650

12

Shree  V.P.Chauhan

Sub Inspector

40064

13

Shree  R.R.Kodiyatar

Jamadar

47653

14

Shree  P.N.Gondalia

Jamadar

19950

15

Shree D.N.Sharma

Jamadar

38565

16

Shree C.U.Vala

Constable

41040

17

Shree D.P.Khuman

Constable

44995

18

Ku.   kiran.c.Vasiyani

Constable

20159

19

Shree C.B.SariKhada

Constable

21453

20

Shree D.G.Mahaliya

Constable

20159

21

Shree J.N. Karotara

Constable

41152

22

Shree R.G.Gosai

Driver

35700

23

Shree H.V.Makawana

Peaon

42397  

 

                

           ડાંગ  કચેરી અધિકારી/કર્મચારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગત

 

Sr. No

Name

Designation

Monthly Income

1

Shree  Z.F.Sindhi

I/C Superintendent

 •  

2

Shree   R.C.Tadavi

I/c Head Clerk

 •  

3

Shree P.L. Chaudhary

Driver (Out Source)

 14456

4

Shree L.R.Chaudhary

Peon  (Out Source)

 11452

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 02-07-2021