હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 પ્રકરણ- ૧૨        

(રૂ.લાખમાં) 

 

પ્લાન  અંદાજ પત્રને  લગતી  વિગતો   વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ખાતાની તમામ યોજનાઓ, સુચિત ખર્ચ અને કરેલ ચુકવણી અંગે અહેવાલની વિગતો વિકાસ, નિર્માણ અને તકનિકી કાર્યો અંગે જવાબદાર જાહેર તંત્ર ૧૨.૧ નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી , ગુજરાત રાજયની જુદી જુદી પ્રવૃતિઓ માટે અંદાજ પત્રની વિગતોની માહિતી    

ક્રમ નં.

યોજનાનું નામ સદર (આયોજન) 

પ્રવૃતિ

પ્રવૃતિ શરૂ કર્યાની તારીખ

પ્રવૃતિના અંતની અંદાજેલ તારીખ

સુચિત રકમ

મંજુર થયેલ રકમ

છુટીકરેલ/ચુકવેલ રકમ (હપ્તાની સંખ્‍યા) (૪-૨૦ થી ૦૩-૨૧)

૨૦૨૦-૨૧નો થયેલ  ખરેખર ખર્ચ

કાર્યની ગુણવત્તા માટે સંપુર્ણપણે કામગીરી માટે જવાબદાર અધિકારી

એસ.સી.ડબલ્‍યુ.૨૮ નવા નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્રો શરૂ કરવા બાબત 

-

૧૯૯૨

નાણાંકીય વર્ષ

૨.૧૦

૨.૧૦

૨.૧૦

૧.૦૦

નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી    ગુ.રા ગાંધીનગર

એસ.સી.ડબલ્‍યુ.૨૯ આદિજાતિ વિસ્‍તારમાં નશાબંધી ની  સધન ઝુંબેશ 

-

૧૯૯૨

નાણાંકીય વર્ષ

૧૮૦.૦૦

૧૮૦.૦૦

૧૮૦.૦૦

૮૩.૦૦

એસ.સી.ડબલ્‍યુ.30 રાજયમાં નશાબંધીની  સધન ઝુંબેશ

-

૧૯૯૨

નાણાંકીય વર્ષ

૨૫૦.૫૫

૨૫૦.૫૫

૨૫૦.૫૫

૧૮૩.૦૦

એસ.સી.એસ.પી-૫૦ અનુસૂચિત જાતિ વિસ્‍તારમાં નશાબંધીની સંકલિત ઝુંબેશ

-

૧૦-Sep

નાણાંકીય વર્ષ

૧૨૦.૦૦

૧૨૦.૦૦

૧૨૦.૦૦

૨૮.૦૦

અફીણની ખરીદી

 

 

નાણાંકીય વર્ષ

૦.૦૫

૦.૦૫

૦.૦૫

૦.૦૦

ખાતાકીય કિશન દુકાનો

 

 

નાણાંકીય વર્ષ

૨૦.૯૪

૨૦.૯૪

૨૦.૯૪

૧૫.૦૦

માંગણી.નં.૪૫ ૨૦૩૯ –રાજય આબકારી ૦૦૧ -નિર્દેશ અને વહિવટ-૦૧ અને નશાબંધી અને આબકારી

-

-

નાણાંકીય વર્ષ

૪૨૩.૦૮

૪૨૩.૦૮

૪૨૩.૦૮

૨૯૫.૦૦

માંગણી નં.૪૫ ૨૦૩૯ –રાજય આબકારી-૦૦૧-નિર્દેશ અને વહિવટ -૦૨ જિલ્‍લા કચેરીઓ

-

-

નાણાંકીય વર્ષ

       ૧૫૩૦.૭૦

૧૫૩૦.૭૦

૧૫૩૦.૭૦

૧૫૬૯.૦૦

અન્‍ય જાહેર તંત્રો માટે :

સદર

સુચિત અંદાજપત્ર

મંજુર થયેલ અંદાજપત્ર

છુટી કરેલ ચુકવેલ રકમ (હપ્તાની સંખ્‍યા)

કુલ ખર્ચ

પ્રમુખશ્રી, નશાબંધી મંડળ

૧-૧૯ એન.પી.

૧૨.૫૦

૧૨.૫૦

૧૨.૫૦

૧૧.૨૧

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 22-06-2021