હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

પ્રકરણ-૩

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

હોદ્દો - નિયામક

સત્તાઓ --

(૧) વહીવટી -

 • રાજ્યભરની તમામ કચેરીઓની તપાસણી તેમજ તેમના ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝનનીખાતાના વડા તરીકેની તમામ સત્તા.
 • વર્ગ-૩ અને ૪ના તમામ કર્મચારીઓની ભરતી તેમજ નિમણૂંક કરવાનીસત્તા.
 • આવા કર્મચારીઓની રાજ્ય સ્તરે બદલી, બઢતી, વયનિવૃત્તિ અંગેની તેમજગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો, ૨૦૦૨ હેઠળ ખાતાના વડાને મળેલ તમામ સત્તાઓ.
 • વર્ગ-ર ના અધિકારીઓ માટે હળવી શિક્ષા તેમજ તેનાથી નીચેનાસંવર્ગોના કર્મચારીઓ માટે તમામ પ્રકારના શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાની સત્તા તથા તાબાનાઅધિકારીઓએ કરેલ શિક્ષાત્મક હુકમની સામે થયેલ અપીલ સાંભળવાની સત્તા.
 • ખાતાના વર્ગ-૧ નાઅને વર્ગ-ર કક્ષાના અધિકારીઓના ખાનગી અહેવાલોનીસમીક્ષા કરવાની સત્તા.

(૨) નાણાકીય -

 • નાણાકીય સત્તા સોંપણી નિયમો, ૧૯૯૮ હેઠળ ખાતાના વડાને મળેલ તમામસત્તા તેમજ મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો, ૧૯૫૯ ના પરિશિષ્ટ-૬માં આપેલા રાજ્ય સેવામાટે જરૂરી ચીજ-વસ્તુઓ પૂરી પાડવા અંગેના નિયમો અને રાજ્ય સેવા માટે લેખન સામગ્રીઅંગેના સામાનની ખરીદીનું વિનિયમન કરતા નિયમો હેઠળ રૂ..૧૦,૦૦૦/- સુધી આવર્તક ખર્ચકરવાની અને અનાવર્તક ખર્ચ કરવા માટે રૂ. ૪૦,૦૦૦/- સુધીની સત્તાઓ છે.
 • આકસ્મિક ખર્ચમાંથી જેમને પગાર અપાતો હોય તેવા કર્મચારીને માસિકપગાર ચૂકવવાની સત્તા.
 • ગરમીની મોસમના કર્મચારીવર્ગ અંગેના પગાર અને ફિટિંગ માટે વાર્ષિકરૂ.૧૦,૦૦૦/- સુધી ખર્ચ કરવાની સત્તા.
 • કોપિયર્સ મશિન, ટાઇપરાઇટર, ડુપ્લીકેટર્સ, ઘડિયાળો, ફેક્સ મશીનપૂરાં પાડવા માટે સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી ખાતા દ્વારા ખરીદવામાં આવે તોસંપૂર્ણ સત્તા.
 • વાહનોની મરામતમાં સંપૂર્ણ સત્તા, જેમાં પહેલા અને બીજા વર્ષેવાહનોની પ્રવર્તમાન બજાર કિંમતના ૧૦ ટકા, ત્રીજા અને ચોથા વર્ષે બજાર કિંમતના ૧૫ટકા અને પછીના વર્ષોમાં બજાર કિંમતના રપ ટકા સુધી ખર્ચ કરવાની સત્તા.
 • પુસ્તકો અને સામયિકો ખરીદવાની બાબતમાં સંપૂર્ણ સત્તા.
 • મકાન ભાડે લેવા બાબતે માસિક રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુધીનો ખર્ચ કરવાનીસત્તા.
 • નશાબંધી પ્રચારની જાહેરખબરો અંગેના બીલો રૂ. ૫૦ ,૦૦૦/- સુધી મંજૂરકરવાની સત્તા.
 • અલ્પાહાર ખર્ચમાં વ્યક્તિ દીઠ રૂ.૨૦/- અને ભોજન માટે રૂ.૧૦૦/-ખર્ચ કરવાની સત્તા, જેમાં વાર્ષિક રૂ.૧૦,૦૦૦/- વધુમાં વધુ ખર્ચ કરી શકશે.
 • ગણવેશ આપવા માટે સંપૂર્ણ સત્તા.
 • લાઇટ બીલ, ટેલીફોન બીલ, મ્યુનિસિપાલીટી ટેક્સ ચૂકવવા માટે સંપૂર્ણસત્તા.
 • સરકારશ્રીની મંજૂરીથી કચેરીની સાધન સામગ્રી, ફર્નિચર અને રોકડપેટીઓ સહિત ડેડ સ્ટોકની ખરીદી જેમાં કોપીયર મશીન, ઇલેક્ટ્રોનીક ટાઇપરાઇટર, ડુપ્લીકેટર્સ, કેલ્યુલેટર મશીન, ફ્રેન્કીંગ મશીન, ફેક્સ મશીનની ખરીદીમાં વાર્ષિકરૂ.૧૦ લાખ સુધીની સત્તા, જેમાં દરેક કેસમાં રૂ.૫૦ હજારથી ખર્ચ વધવો જોઇએ નહીં.
 • ઠરાવેલ પધ્ધતિએ કન્ડમ વાહનોનો નિકાલ કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા.
 • વર્ગ-ર, ૩, અને ૪ના અધિકારી/કર્મચારીઓ માટે કામચલાઉ પેન્શન મંજૂરકરવાની સત્તા.

(૩) અન્ય -

(અ)આ ખાતા દ્વારા અમલ કરાવવામાં આવતા (૧) ધીગુજરાતનશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ (ર) ધીઔષધ અને સૌંદર્યપ્રસાધન બનાવટો (આબકારી જકાત) અધિનિયમ, ૧૯૫૫ (૩) ધીકેફી ઔષધ અને મનઃપ્રભાવી દ્રવ્ય અધિનિયમ, ૧૯૮૫ (૪) ધીમુંબઇ ઔષધિ નિયંત્રણઅધિનિયમ, ૧૯૫૯ (પ)ધી હાનિકારક ઔષધ અધિનિયમ, ૧૯૩૦ વિગેરે કાયદાઓ અને તે તમામ હેઠળકરેલા નિયમો, વિનિયમોથી આપવામાં આવેલ તમામ સત્તા, જેમ કે, પરવાના કાઢી આપવા, તાજાકરવા, ચકાસણી કરવી,હેરફેર વિગેરે અંગે પાસ આપવાતપાસો કરવી. 

(૧) ગુજરાત નશાબંધી ધારો, ૧૯૪૯ની કલમ ૧૩૭ હેઠળ નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષક ધ્વારા કરવામાં આવેલ હુકમો ઉપર અપીલો સાંભળવાની સત્તા અનુક્રમે કલેકટરશ્રી/નિયામકશ્રીને આપવામાં આવેલ છે.

(ર) ગુજરાત નશાબંધી ધારો, ૧૯૪૯ ની કલમ ૧૦૪ હેઠળ પરવાનો રદ કે મોકૂફ ન રાખવા માંગતા હોય તેવા કિસ્સામાં આ કલમ ૧૦૪ હેઠળની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇને કે ખાતારાહે માંડવાળ કરવાની સતાઓ રૂ.૫૦,૦૦૦/- સુધીમાંડવાળની રકમ વસુલ કરવાની સત્તા.

() ડીનેચર્ડ સ્પિરિટની હેરફેર દરમિયાન આવતી ૫ ટકા ઉપરની ઘટમાંડવાળ કરવાની સત્તા.

(૩) મોલાસીસના સંગ્રહ અને હેરફેર દરમિયાન આવતી ર ટકા ઉપરની ઘટમાંડવાળ કરવાની અને વધ જમા લેવાની સત્તા.

() પોષ ડોડવાની હેરફેરમાં આવતી ર ટકા ઉપરની ઘટ માંડવાળ કરવાનીસત્તા.

()  ધીઔષધ અને સૌંદર્યપ્રસાધન બનાવટો (આબકારી જકાત) અધિનિયમ હેઠળરૂ.૨,૦૦૦/- સુધી દંડ કરવાની સત્તા.

() રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટના વહન દરમિયાન આવતી ૦.૫ % કરતાં વધુ ઘટમાંડવાળ કરવાની સત્તા.

() ધીગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રિઅલ આલ્કોહોલ (ઇમ્પોર્ટ, સ્ટોરેજ એન્ડ સેલફોર એક્સપોર્ટ ઓવરસીસ ઇન બોન્ડ) રૂલ્સ, ૧૯૬૬ હેઠળ બી.ડબલ્યુ.આઇ. એ.૧ પરવાના આપવાની સત્તા અનેધીગુજરાત પ્રોહિબિશન (મેન્યુફેકચર ઓફ સ્પિરિટ) રૂલ્સ, ૧૯૬૩ હેઠળ ડીસ્ટીલરી લાયસન્સ સરકારશ્રીની પૂર્વમંજુરી ના  આધારે આપવાની સત્તા.

() ધી બોમ્બે ડીનેચર્ડ સ્પિરીટ રૂલ્સ, ૧૯૫૯ હેઠળ ડી.એસ.૧ લાયસન્સઆપવાની સત્તા.

(બ)પરવાના, પરમીટ આપવા, નશાકારક ચીજોના આયાત, નિકાસ, હેરફેર, વગેરે માટે પાસ આપવા, મુંબઇ નશાબંધી ધારાની કલમ ર૮, ૫૨, ૬૦(૧), ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૨૦, ૧૨૧(૧), ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪(૧), ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭, ૧૨૮(૧) હેઠળની સત્તાઓ મળેલ છે.જે નીચે પકડાયેલ મુદ્દામાલ વાહન વગેરે સરકાર દાખલ કરવાની, કોઇપણ સ્થળે પ્રવેશ કરીતપાસ કરવાની, કોઇપણ પાર્સલ ખોલી તપાસ કરવાની, પાસ, પરમિટ, પરવાનો માંગવાની, અપરાધીઓને પકડવાની અને નશાબંધી ધારાના ભંગ બદલની ચીજ વસ્તુઓ જપ્ત કરવાની, માહિતીમેળવવાની, નશાકારક ચીજો પકડવાની, વગર વોરન્ટે ધરપકડ કરવાની, ગુનેગારના નામછૂપાવનારની ધરપકડ કરવાની, વોરન્ટ ઇસ્યુ કરવાની સત્તાઓ મળેલ છે.

(ક)એન. ડી. પી. એસ. એક્ટ, ૧૯૮૫ ની કલમ ૪૧(ર), ૪ર(૧), ૫૩(ર) હેઠળ કોઇપણ સ્થળે દાખલ થઇ તપાસ કરવાની, ધરપકડ કરવાની, મુદ્દામાલપકડવાની સત્તાઓ આપવામાં આવેલ છે.

ફરજોઃ-

(૧) ખાતાના તમામ અધિકારી/કર્મચારીઓ દ્વારાકરવામાં આવતી તમામ પ્રકારની કામગીરી નિયત ધોરણે તથા સમયમર્યાદામાં હાથ ધરવામાં આવેતેઅંગે સામાન્ય દેખરેખ રાખવી.

(ર) ખાતાના વડાની હેસિયતથી સરકારશ્રી તેમજ અન્ય ખાતાઓ સાથે સંકલનજાળવવું.

હોદ્દો - નાયબ નિયામક (એકસાઇઝ) તથા તકેદારી એકમ  વડોદરા અમદાવાદ સુરત

સત્તાઓ -

(૧) વહીવટી -

(૧) વડી કચેરીના તેમના હાથ નીચે કામ કરતા અધિકારી/કર્મચારીઓ ઉપરદેખરેખ/ઓફિસ સુપરવિઝનની સત્તા.તકેદારી એકમ ની તપાસણીની કામગીરીતથા તેમના તાબાના અમદાવાદ સુરત વડોદરા ના  તકેદારી નિરીક્ષક ની  કામગીરી ની સમીક્ષા

(૨) રાજ્યના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-ર સંવર્ગના અધિકારીઓના ખાનગી અહેવાલોલખવાની તથા વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલોની સમીક્ષા કરવાની સત્તા.

(૨) નાણાકીયઃ -

(૧) રૂ. ૩૦, ૦૦૦/- સુધીના પ્રચારના બીલો મંજૂર કરવાની સત્તા.

(ર) રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુધી આવર્તક અને રૂ. ૨૦,૦૦૦/- સુધી અનાવર્તકખર્ચના બીલો મંજૂર કરવાની સત્તા.

(૩) અન્ય -

(૧) ખાતા દ્વારા નિયમન કરવામાં આવતા ચોક્કસ પ્રતિબંધિત પદાર્થોનાકિસ્સામાં ઠરાવેલ મર્યાદા સુધી ઘટ માંડવાળ કરવાની સત્તા.

(ર) મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમની કલમ ૨૮ હેઠળ પાસ આપવાની સત્તા.

(૩) મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમની કલમ પર, ૬૦(૧), ૧૨૧(૧), ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪(૧), ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭ અને ૧૨૮ હેઠળની સત્તાઓ, જેમાં નશાકારક ચીજોની આયાત, નિકાસ, હેરફેરના પાસ, પરમિટ, પરવાના આપવા, પાર્સલો ખોલીને જોવા, પરવાનાની માંગણી કરવી, ગુનેગારોને પકડવા, માહિતી મેળવવી, નશાકારક ચીજો જપ્ત કરવી, ધરપકડ અંગે વોરંટોકાઢવા, તપાસ કરવા જેવી સત્તાઓ.

() નશાબંધી અને આબકારી ખાતા દ્વારા અમલ કરવામાં આવતા કાયદાહેઠળના લાયસન્સદારોની અચાનક મુલાકાત લઇને તેઓના લાયસન્સ તેમજ કામગીરીની તપાસકરવી.

(ર) આવા પરવાનેદારો નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના સ્થાનિક અધિકારીઓસાથે મળી ગયાનું જણાય તો તેવા કિસ્સાઓની તપાસ કરવી.

ફરજો -

(૧) સ્વમેળે મળેલ બાતમીના આધારે અથવા તો રાજ્ય સરકારે આપેલસૂચનાનુસાર શંકાસ્પદ કિસ્સાઓમાં વીજળી ઝડપે તત્કાળ તપાસ કરી, કાર્યવાહી કરવી અનેતેનો અહેવાલ કરવો.

(ર) નશાબંધી ધારા હેઠળના જુદા જુદા પરમીટદારો દ્વારા નશાબંધી ધારાહેઠળની પ્રતિબંધિત વસ્તુઓની ગોલમાલ, દુરૂપ્રયોગ ન થાય તે માટે ઓચિંતી તપાસ કરવાનીકાર્યવાહી કરવી.

(૩) તાબાના અધિકારીઓએ કરેલ કામગીરીની સમીક્ષા માટે ત્રિમાસિકબેઠકો યોજીને જરૂરી સૂચનાઓ આપીને થયેલ કામગીરીનો અહેવાલ નિયામકને મુકવો.

(૪) નિયામકની સૂચના અનુસાર તપાસ વિગેરે કરવી.

હોદ્દો - નાયબ નિયામક (વહીવટ) તકેદારી એકમ  સૌરાષ્ટ્ર

સત્તાઓ -

(૧) વહીવટી -

(૧) વડી કચેરીના તેમના હાથ નીચે કામ કરતા અધિકારી/કર્મચારીઓ ઉપરદેખરેખ/ઓફિસ સુપરવિઝનની સત્તા.તકેદારી એકમ ની તપાસણીની કામગીરીતથા તેમના તાબાના રાજકોટ  તકેદારી નિરીક્ષક ની  કામગીરી ની સમીક્ષા

 

(૨) રાજ્યના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-ર સંવર્ગના અધિકારીઓના ખાનગી અહેવાલોલખવાની તથા વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલોની સમીક્ષા કરવાની સત્તા.

(૨) નાણાકીયઃ -

() રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુધી આવર્તક અને રૂ. ૨૦,૦૦૦/- સુધી અનાવર્તકખર્ચના બીલો મંજૂર કરવાની સત્તા.

(૩) અન્ય -

(૧) ખાતા દ્વારા નિયમન કરવામાં આવતા ચોક્કસ પ્રતિબંધિત પદાર્થોનાકિસ્સામાં ઠરાવેલ મર્યાદા સુધી ઘટ માંડવાળ કરવાની સત્તા.

(ર) મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમની કલમ ૨૮ હેઠળ પાસ આપવાની સત્તા.

(૩) મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમની કલમ પર, ૬૦(૧), ૧૨૧(૧), ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪(૧), ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭ અને ૧૨૮ હેઠળની સત્તાઓ, જેમાં નશાકારક ચીજોની આયાત, નિકાસ, હેરફેરના પાસ, પરમિટ, પરવાના આપવા, પાર્સલો ખોલીને જોવા, પરવાનાની માંગણી કરવી, ગુનેગારોને પકડવા, માહિતી મેળવવી, નશાકારક ચીજો જપ્ત કરવી, ધરપકડ અંગે વોરંટોકાઢવા, તપાસ કરવા જેવી સત્તાઓ.

ફરજોઃ-

(૧) સ્વમેળે મળેલ બાતમીના આધારે અથવા તો રાજ્ય સરકારે આપેલસૂચનાનુસાર શંકાસ્પદ કિસ્સાઓમાં વીજળી ઝડપે તત્કાળ તપાસ કરી, કાર્યવાહી કરવી અનેતેનો અહેવાલ કરવો.

(ર) નશાબંધી ધારા હેઠળના જુદા જુદા પરમીટદારો દ્વારા નશાબંધી ધારાહેઠળની પ્રતિબંધિત વસ્તુઓની ગોલમાલ, દુરૂપ્રયોગ ન થાય તે માટે ઓચિંતી તપાસ કરવાનીકાર્યવાહી કરવી.

(૩) તાબાના અધિકારીઓએ કરેલ કામગીરીની સમીક્ષા માટે ત્રિમાસિકબેઠકો યોજીને જરૂરી સૂચનાઓ આપીને થયેલ કામગીરીનો અહેવાલ નિયામકને મુકવો.

(૪) નિયામકની સૂચના અનુસાર તપાસ વિગેરે કરવી.

હોદ્દો વહીવટી અધિકારી

સત્તાઓ -

(૧) વહીવટી -

(૧) વહીવટી શાખાઓ મહેકમ-૧, , ૩ ની તમામ કામગીરી ઉપરદેખરેખ/સુપરવિઝનની સત્તા.

(ર) તેમના હાથ નીચે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલ લખવાનીસત્તા.

(૩) વર્ગ-૩ ના તમામ સંવર્ગની બઢતી અંગેની કામગીરી.

(૪) તકેદારી આયોગ તેમજ રોસ્ટરના સંપર્ક અધિકારી તરીકેનીકામગીરી.

(પ) મહિલા કર્મચારી જાતિય સતામણી સમિતિના સભ્ય સચિવ તરીકેનીકામગીરી.

(૬) કર્મચારીઓના ઇજાફા છોડવા અંગેની કામગીરી.

 (૨) નાણાકીય --રૂ.પ૦૦૦/- સુધી આવર્તક ખર્ચકરવાની સત્તા.

(૩) અન્યઃ-

(૧) હાજરી પત્રકની ખરાઇ-નિયંત્રણ, વર્ગ-૧ થી ૩નાઅધિકારી/કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષાના તકેદારી અધિકારીની કામગીરી.

ફરજો --

(૧) ખાતાના તમામ અધિકારી/કર્મચારીગણને લગતી વહીવટી બાબતો નિયામકસમક્ષ મુકવી તેમજ આવી બાબતોમાં નિર્ણય લેવામાં તેમને મદદરૂપ થવાની કામગીરીતથા નિયામક દ્વારા થતા હુકમો તાબા કચેરીને મોકલી અમલ કરાવવા અંગેની કામગીરી.

(૨) નિયામક વતી વહીવટી બાબતે નામદાર હાઇકોર્ટમાં સોગંદનામા કરવાઅંગેની ફરજ.

હોદ્દો -- હિસાબીઅધિકારી

સત્તાઓ -

(૧) વહીવટીઃ-

(૧) તેમના તાબામાં કામ કરતા ઓફિસ સ્ટાફ ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝનનીસત્તા.

(૨) તાબા હેઠળના તમામ કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલ લખવા.

(૩) જિલ્લા અધિકારીઓના ત્રિમાસિક ડી. સી. બીલ પ્રમાણપત્રઆપવા.

(૨) નાણાકીય --

(૧) નિયામક કચેરીના ઉપાડ અને ચૂકવણા અધિકારી તરીકેની સત્તા.

(ર) નિયંત્રણ અધિકારી તરીકે જિલ્લા અધિકારીઓના મુસાફરી ભથ્થાબીલમાં સામી સહી કરવી.

(૩) જિલ્લા અધિકારીઓના ડી.સી. બીલમાં સામી સહી કરી એ.જી. રાજકોટનેમોકલવા.

(૪) તેમના હસ્તક રહેલ વાહનોની મરામત તેમજ ભાગ બદલવાના ખર્ચ તેમજડીઝલ/ફયુઅલ વિગેરેના બીલો માટે રૂ. ૫,૦૦૦/- સુધી ખર્ચ કરવાની સત્તા.

(૩) અન્યઃ--

ફરજોઃ-

(૧) હિસાબી શાખાના કામકાજનું સુપરવિઝન કરવું.

(ર) જિલ્લા કચેરી/વડી કચેરીમાં એ. જી. કચેરી, અમદાવાદ-રાજકોટદ્વારા થયેલ તપાસણીના મુદ્દાના નિકાલની કામગીરી.

(૩) જાહેર હિસાબ સમિતિને લગતી કામગીરી.

(૪) જિલ્લા કચેરીના વિગતવાર બીલ ચકાસણી કરી, પ્રતિ સહી કરી, એ.જી. રાજકોટની કચેરીમાં મોકલવા.

(૫) હિસાબનીશ પાસેથી આવેલ ફાઇલો નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવા અભિપ્રાયસાથે નિયામક સમક્ષ રજૂ કરવી.

 

હોદ્દો -- મદદનીશ નિયામક ( એક્સાઇઝ )

સત્તાઓ -

(૧) વહીવટી -

(૧) તેમના તાબામાં કામ કરતા ઓફિસ સ્ટાફ ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝનનીસત્તા.

(ર) તેમના તાબાની શાખાઓના કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલ લખવાનીસત્તા.

(૨) નાણાકીય - - -

(૩) અન્ય -- ---

ફરજો -

        ખાતા દ્વારા આપવામાં આવતા તમામ પ્રકારના પરવાના, પાસ, અધિકૃતિપત્રો, પરમિટો વિગેરે સબબ વડી કચેરી ખાતે આવતી તમામ બાબતોનો અભ્યાસ અનેચકાસણી કરી નિયામક સમક્ષ રજૂ કરવાની તેમજ આવી બાબતો અંગે નિર્ણયો લેવામાં તેમનેમદદરૂપ થવાની ફરજ.

હોદ્દો -- મદદનીશ નિયામક (જનરલ)

સત્તાઓ -

(૧) વહીવટી -

(૧) તેમના તાબામાં કામ કરતા ઓફિસ સ્ટાફ ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝનનીસત્તા.

(ર) તેમના તાબા હેઠળના કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલ લખવા.

(૨) નાણાકીય - - રૂ.૫,૦૦૦/-સુધી આવર્તક ખર્ચ કરવાની સત્તા.

(૩) અન્ય -- -----

ફરજો - -

        નિયામક વતી તાબાની તમામ કચેરીઓની તપાસણી, દેખરેખ રાખવી તેમજતપાસણી અને પ્રચાર શાખાને લગતી તમામ બાબતોનો અભ્યાસ અને ચકાસણી કરી નિયામક સમક્ષરજૂ કરવાની તેમજ આવી બાબતો અંગે નિર્ણયો લેવામાં તેઓને મદદરૂપ થવાની ફરજ.

હોદ્દો -- કાયદાઅધિકારી

સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - -

(૨) નાણાકીય -- --

(૩) અન્ય -- ---

ફરજોઃ-

(૧)     કાયદાકીય બાબતોમાં નિયામકની સૂચના અને આદેશો અનુસાર નામદારસુપ્રિમ કોર્ટ, હાઇકોર્ટ અને અન્ય ન્યાયાલયોમાં ચાલતા ખાતા અંગેના કેસો સબબ સરકારીવકીલશ્રી સાથે પરામર્શ કરી મદદરૂપ થવું.

(ર) કાયદાકીય બાબતોમાં અર્થઘટન અંગે નિયામકને મદદરૂપ થવું.

(૩) કાયદાકીય બાબતો અંગે જિલ્લા કચેરીઓને માર્ગદર્શન આપવું.

હોદ્દો -- અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-ર અંગત મદદનીશ, વડી કચેરી

સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - - --------

(૨) નાણાકીય -- --------

(૩) અન્ય -- -------

ફરજો - -ઉપરી અધિકારી તરફથી સરકારી કામગીરીસોંપાય ત્યારે તે કામગીરી બજાવવાની ફરજ. દા.ત.

(૧) અંગત સચિવ કે અંગત મદદનીશ તરીકે ફરજ બજાવતા સ્ટેનોગ્રાફરોએતેમના ઉચ્ચ અધિકારીના ડીક્ટેશન લેવા, અર્ધસરકારી અથવા ખાનગી પત્રો તેના બીડાણ સાથેટાઇપ કરવા.

(ર) મુલાકાતી માટે તારીખ અને સમય નિયત કરવો અથવા જરૂર પડે તો રદકરવો.

(૩) કુશળતાથી અને આદરપૂર્વક ટેલિફોન સાંભળવા અને મુલાકાતીઓ સાથેવિવેકપૂર્વક વર્તાવ કરવો.

(૪) પૂર્વનિર્ધારિત મુલાકાતો અને બેઠકોની ચોકસાઇપૂર્વક સૂચિ રાખવીઅને અધિકારીને તેની મુલાકાતો અને બેઠકોની સમયસર યાદ અપાવવી.

(પ) અધિકારીએ રાખવા જોઇતા અગત્યના કાગળો કે ખાનગી અહેવાલો યોગ્યઅને ઊચિત રીતે રાખવા.

(૬) અધિકારીને રજૂ થતા કાગળો, ફાઇલો, નોંધ વિગેરેની અવરજવરની નોંધરાખવી.

(૭) ખાનગી અથવા ગુપ્ત પત્રો ટાઇપ કર્યા પછી અને રવાના થયા તેવાપત્રો અંગેની સંકેત લિપી અંગેના સંબંધિત કાગળો બાળીને નાશ કરવો.

(૮) અધિકારીને મહદઅંશે રોજિંદા કામથી મુક્ત રાખવા અને તેમની સૂચનાઅનુસાર કાર્યમાં સામાન્ય રીતે સહાયભૂત થવું.

(૯) સ્ટેનોગ્રાફરો પાસે કોઇ સમયે કામગીરી ન હોય તેવા વખતે અગત્યનીઅને સમયમર્યાદાવાળી બાબતે ટાઇપ કામ લેવાનું અનિવાર્ય બને તો સ્ટેનોગ્રાફરે ટાઇપ કરીઆપવાનું રહેશે. વિધાનસભાનું સત્ર ચાલુ હોય, ચૂંટણી અંગેની કામગીરી ચાલુ હોય, કોઇબેઠકની કાર્યનોંધ તૈયાર કરવાની હોય તે સમયે સ્ટેનોગ્રાફર પાસેથી કામ લઇ શકાય.

(૧૦) જે અધિકારીઓને ગ્રેડ-ર અથવા ગ્રેડ-૩ સ્ટેનોગ્રાફરની સુવિધાઆપવામાં આવે છે, તેઓ રજા ઉપર હોય અગર પ્રવાસમાં હોય અને વિભાગના બીજા અધિકારીઓનેસ્ટેનોગ્રાફરની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો વિભાગનું મહેકમ સંભાળતા અધિકારી, પરિસ્થિતિનેઅનુરૂપ જરૂરી યોગ્ય આદેશ આપે તે પ્રમાણે સ્ટેનોગ્રાફરે કાર્યવાહી કરવાની ફરજ.

(૧૧) વર્ગ-૧ ના તમામ અધિકારીઓના ખાનગી અહેવાલને લગતી તમામકામગીરી.

કચેરી અધીક્ષક ( નિયામકની કચેરી )

નિયામક કચેરીમાં નીચે મુજબના કચેરી અધીક્ષક ફરજો બજાવે છે --

(૧) કચેરી અધીક્ષક મહેકમ-૧ અને મહેકમ-૩શાખા.

(ર) કચેરી અધીક્ષક મહેકમ-ર શાખા.

(૩) કચેરી અધીક્ષક એકસાઇઝ-૧, એકસાઇઝ-ર, એકસાઇઝ-૩શાખા.

(૪) કચેરી અધીક્ષક એકસાઇઝ-૪ અને તકેદારીશાખા.

(પ) કચેરી અધીક્ષક તપાસણી શાખા.

(૬) કચેરી અધીક્ષક હિસાબ-૧, હિસાબ-ર, હિસાબ-૩ અને હિસાબ-૪શાખા.

હોદ્દો -- કચેરી અધીક્ષક (મહે-૧ અને ૩)
સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટીઃ- તેમના તાબામાં કામ કરતા હેડકલાર્ક, સીનિયર કલાર્ક,જુનિયર કલાર્ક ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝન કરવાની સત્તા તથા તેમનેમાર્ગદર્શન આપવું.

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 (૩) અન્ય - - --------------------

 ફરજો - -

મહેકમ-૧ અને મહેકમ-૩ ની તમામ કામગીરીની દેખરેખ તથા સુપરવિઝન તથા તે શાખાના કોર્ટ કેસ,ટ્રિબ્યુનલ કેસો અપીલના કેસોને લગતી તમામ કામગીરી

ખાનગી અહેવાલોને લગતી તમામ કામગીરી

તાબા હેઠળની શાખાઓના બાકી તુમારો,વર્કશીટ એરીયર્સના ઝડપી નિકાલ માટે પગલાં તથા તેની તપાસણી નિરીક્ષણની કામગીરી

ખાતાકીય તપાસને લગતા તમામ મુદતી પત્રકો,સ્થાવર અને જંગમ મિલકતને લગતી કામગીરી

  હોદ્દો -- કચેરી અધીક્ષક (મહે-૨ શાખા)
 સત્તાઓ - -

 (૧) વહીવટી - -તેમના તાબામાં કામ કરતા હેડકલાર્ક, સીનિયર કલાર્ક, જુનિયર કલાર્ક ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝન કરવાની તથા તેમને યોગ્યમાર્ગદર્શન આપવાની કામગીરી

 (૨) નાણાકીય - - --------------------

 (૩) અન્ય - - --------------------

 ફરજો - -

 

અધિકારી/કર્મચારીના બદલી કે બઢતીના સમયે ચાર્જ રીપોર્ટ ભરવા

રાજ્યપત્રિત અને બિનરાજ્યપત્રિત અધિકારી/કર્મચારીઓ માટેની ખાતા પરીક્ષાને લગતી તમામ કામગીરી પરીક્ષાઓમાં મુક્તિ

ઉચ્ચતર પગાર ધોરણને લગતી તમામ કામગીરી

રોસ્ટર સબંધી રજીસ્ટરો નિભાવવા અને તેને સબંધી તમામ કામગીરી

નિવૃત થતા કર્મચારીનો સર્વિસ વેરીફીકેશનની કામગીરી

અધિકારી/કર્મચારીઓના ગણવેશને બાબતને લગતી તમામ કામગીરી

એકશન પ્લાન અને મુદતી પત્રકોની કામગીરી

  હોદ્દો -- કચેરી અધીક્ષક (એક્સાઇઝ-૧,,૩શાખા) 

સત્તાઓઃ-

(૧) વહીવટી - -તેમના તાબામાં કામ કરતા હેડકલાર્ક, સીનિયર કલાર્ક, જુનિયર કલાર્ક ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝન કરવાની સત્તા તથા તેમનેયોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું. 

 (૨) નાણાકીય - - --------------------

 (૩) અન્ય - - -------------------- 

 ફરજો - -

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ કેન્દ્રીય પત્રક-૩

કોર્ટ/અપીલના કેસોને લગતી તમામ પ્રકારની કામગીરી

તાબા હેઠળની શાખાઓના બાકી તુમારો,વર્કશીટ,એરીયર્સના ઝડપી નિકાલ માટે પગલા તથા તેની તપાસણી/નિરીક્ષણની કામગીરી

 હોદ્દો -- કચેરી અધીક્ષક (એક્સાઇઝ-૪ અને તકેદારી શાખા)

 

સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - -તેમના તાબામાં કામ કરતા હેડકલાર્ક, સીનિયર કલાર્ક, જુનિયર કલાર્ક ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝન કરવાની સત્તા તથા તેમનેયોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું.

 (૨) નાણાકીય - - --------------------

 (૩) અન્ય - - --------------------

 ફરજો - -

(૧)કોર્ટ કેસ (૨) અપીલના કેસોને લગતી તમામ કામગીરી 

નાયબ નિયામક તકેદારી તરફથી કરવામાં આવતા કેસોના નિકાલની તમામ કામગીરી

તાબા હેઠળની શાખાઓના બાકી તુમારો,વર્કશીટ,એરીયર્સના ઝડપી નિકાલ માટેના પગલા તથા તેની તપાસણી/નિરીક્ષણની કામગીરી

 હોદ્દો -- કચેરી અધીક્ષક (તપાસણી શાખા)
સત્તાઓ - -  

(૧) વહીવટી - -તેમના તાબામાં કામ કરતા હેડકલાર્ક, સીનિયર કલાર્ક, જુનિયર કલાર્ક ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝન કરવાની સત્તા તથા તેમનેયોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું.

 (૨) નાણાકીય - - --------------------

 (૩) અન્ય - - --------------------

ફરજો - -

તપાસણીને લગતી તમામ કામગીરી,અધિકારીઓની તથા જીલ્લા અધિકારીઓની સ્ટાફ મીટીંગની કામગીરી તથા તમામ અધિકારીઓની કામગીરીની ડાયરી

તાબા હેઠળની શાખાઓના બાકી તુમારો,વર્કશીટ,એરીયર્સના ઝડપી નિકાલ માટેના પગલા તથા તેની તપાસણી નિરીક્ષણની કામગીરી

 હોદ્દો -- કચેરી અધીક્ષક/હિસાબનીશ (હિસાબ-૧,,૩ શાખા)
સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - -તેમના તાબામાં કામ કરતા હેડકલાર્ક, સીનિયર કલાર્ક, જુનિયર કલાર્ક ઉપર દેખરેખ/સુપરવિઝન કરવાની સત્તા તથા તેમનેયોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું. 

 (૨) નાણાકીય - - -------------------- 

 (૩) અન્ય - - --------------------

 ફરજો - -

 

(૧) હિસાબી શાખાને લગતા તમામ કોર્ટ/અપીલના કેસોને લગતી કામગીરી (૨) હિસાબ-૧,,,૪ શાખાની કામગીરીનું સુપરવિઝન તથા (૩) તાબા હેઠળની શાખાઓના બાકી તુમારો/વર્કશીટ ચકાસણી/ટેબલ ઈન્સપેકશનની કામગીરી

ડી.સી.બીલ સર્ટી.ઈસ્યુ કરવા,રજુ કરવા

જીલ્લા અધિકારીના ટી.એ.બીલ પ્રતિસહી માટે રજુ કરવા

એ.જી.ના ઓડીટ પેરાની પુર્તતા

સી.એ.જી દિલ્હીના ઓડીટ પેરાની પુર્તતા

નશાબંધી મંડળના ઈન્સપેકશનની કામગીરી

તમામ કર્મચારીઓ હિસાબનીશ મારફતે કામગીરી મુકશે.જેની ચકાસણી કરવાની કામગીરી કરવી.

પેન્શન વિગેરેને લગતા કોર્ટ કેસની કામગીરી

એજી તથા પીએઓ કચેરી ખાતે થયેલ ખર્ચના રીકંસીલેશનની કામગીરી

૧૦

એજી તરફથી આવતા વાર્ષિક ઓડીટ/રીસીપ્ટ અન્વયેની કામગીરી

૧૧

કેશબુકનું નિરીક્ષણ કરી હિસાબી અધિકારીશ્રીને રજુ કરવાની કામગીરી

૧૨

હિસાબી અધિકારી સોંપે તે કામગીરી

 મુખ્ય કારકુન ( નિયામકની કચેરી )

 નશાબંધી અને આબકારી ખાતામાં નીચે મુજબના મુખ્ય કારકુનોફરજ બજાવે છે - -

 (૧) મુખ્ય કારકુન મહેકમ-૧ શાખા.

(૨ ) મુખ્ય કારકુન મહેકમ- ર  શાખા.

(૩) મુખ્ય કારકુન મહેકમ- ૩ શાખા.

 (૪) મુખ્ય કારકુન એકસાઇઝ-૧ શાખા.

 (૫) મુખ્ય કારકુન એકસાઇઝ- શાખા.

 (૬) મુખ્ય કારકુન એકસાઇઝ - ૩ શાખા.

 (૭) મુખ્ય કારકુન એકસાઇઝ-૪શાખા.

 (૮) મુખ્ય કારકુન હિસાબ-૨  શાખા.

(૯) મુખ્ય કારકુન હિસાબ- ૩ શાખા.

 (૧૦) મુખ્ય કારકુન તપાસણી શાખા.

 (૧૧) મુખ્ય કારકુન પ્રચાર શાખા.

 હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (મહેકમ-૧શાખા)

સત્તાઓ - -

 (૧) વહીવટી - - --------------------

 (૨) નાણાકીય - - --------------------

 (૩) અન્ય - - --------------------

 ફરજો - -

 

વર્ગ-૧,,,૪ સંવર્ગના નિમણુંક,બઢતી,બદલીને લગતી તમામ કામગીરી

તમામ સંવર્ગના સીધી બઢતીને લગતા માંગણી પત્રકો,સતાની સોંપણી વિગેરેને લગતી તમામ કામગીરી

અધિકારી/કર્મચારીઓનાં લાંબાગાળાની નિમણુંકો અંગેની તમામ કામગીરી

હાઈલેવલ ટીમ અંગેની કામગીરી

રહેમરાહે નિમણુંક આપવા બાબતની તમામ કામગીરી

જુનીયર કારકુન/પટાવાળા/ડ્રાયવરને પ્રતિનિયુક્તિ પર લેવા તથા છૂટા કરવા અંગેનો તમામ પત્રવ્યવહાર

અધિકારી/કર્મચારીની (૧) બદલી (૨) બઢતી (૩) નિમણુંકની તમામ કમગીરી (૪) ચાર્જ એલાઉન્સ તથા (૫) ટ્રાયબલ એલાઉન્સ મંજુર કરવા અંગેની કામગીરી

 હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (મહેકમ-૨શાખા)
સત્તાઓ - -

 (૧) વહીવટી - - --------------------

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય - - --------------------

 ફરજો - -

અધિકારી/કર્મચારીના બદલી કે બઢતીના સમયે ચાર્જ રીપોર્ટ ભરવા

રાજ્યપત્રિત અને બિનરાજ્યપત્રિત અધિકારી/કર્મચારીઓ માટેની ખાતા પરીક્ષાને લગતી તમામ કામગીરી પરીક્ષાઓમાં મુક્તિ

ઉચ્ચતર પગાર ધોરણને લગતી તમામ કામગીરી

રોસ્ટર સબંધી રજીસ્ટરો નિભાવવા અને તેને સબંધી તમામ કામગીરી

નિવૃત થતા કર્મચારીનો સર્વિસ વેરીફીકેશનની કામગીરી

અધિકારી/કર્મચારીઓના ગણવેશને બાબતને લગતી તમામ કામગીરી

એકશન પ્લાન અને મુદતી પત્રકોની કામગીરી

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (મહેકમ-૩શાખા)

સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - - --------------------

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 (૩) અન્ય - - --------------------

 ફરજો - -

ખાતાકીય તપાસ,પ્રાથમિક તપાસની તમામ કામગીરી

આ કચેરી અને જીલ્લા કચેરીઓના કર્મચારી/અધિકારી ૫૦/૫૫ ની વય પછી ચાલુ રાખવા અંગે રીવ્યુ કરવાના કેસોની કામગીરી

ખાનગી મકાન ભાડે રાખવા,સરકારી મકાન મેળવવા તેમજ મકાનને લગતી તમામ કામગીરી તથા ટેલીફોન જોડાણો મેળવવાના પત્રવ્યવહારોને લગતી કામગીરી

ફરજ મોકુફીને લગતી તમામ કામગીરી

તકેદારી આયોગનાં પત્રકો,મહેકમ-૧ (સી.કા) પાસેના મોકલવાના થતા તમામ મુદ્દતી પત્રકો

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (એક્સાઇઝ-૧શાખા)

સત્તાઓ - - 

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય - - -------------------- 

ફરજો - -  

વિદેશી દારૂના લાયસન્સો અને પરમીટો અંગેનું કામકાજ

રાજ્ય તબીબી મંડળને લગતું કામકાજ

નિટીફાઈડ ડ્રગ્સ અંગેની કામગીરી

લોકસભા/વિધાનસભા પ્રશ્નો

શાખાના સીનીયર કારકુન તથા જુનીયર કારકુનના કામ પર દેખરેખ રાખવું તથા જુદા-જુદા રજીસ્ટરો,પત્રકો વગેરે વ્યવસ્થિત રાખવામાં આવે તે જોવુ

મુદ્દામાલ વિદેશી દારૂને લગતું કામકાજ

જીલ્લામાંથી વિદેશી દારૂને લગતી માહિતી મંગાવવી તથા તે માહિતી એકત્રિત કરવા

કમિટિ/બોર્ડ વિગેરે પર સભ્યોને નિમણૂક બાબત.વિદેશી દારૂની ઘટ માંડવાળ કરવાના પ્રકરણો

શાખાને લગતા બીજા મુદતી પત્રકો,અન્ય બીજી કોઈ કામગીરી હેડ ક્લાર્ક તરફથી સોંપવામાં આવે તે

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (એક્સાઇઝ-૨શાખા)
સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય - - -------------------- 

ફરજો - -  

ડીસ્ટીલરીના પરવાનાને લગતી કામગીરી

તમામ પ્રકારની સ્પીરીટ અને સ્પીરીટની બનાવટો અંગેના તમામ પ્રકારના પરવાનાઓને લગતી કામગીરી

કેસ ખાતારાહે માંડવાળ અંગેની કામગીરી અને મોલાસીસ સેન્ટ્રલ બોર્ડ અંગેની કામગીરી

ડીસ્ટીલરી હેઠળ આવતી ઘટ અંગેની તમામ કામગીરી

મહુડા ફ્લાવર્સ અંગેની કામગીરી

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (એક્સાઇઝ-૩શાખા)
સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - ------------------- 

(૩) અન્ય - - -------------------- 

ફરજો - -

નશાબંધી અને આબકારી ખાતાને લગતા કાયદા અને નિયમોમાં સુધારાને લગતી તમામ કામગીરી

સડેલા ગોળ,નવસાર,મિથાઈલ આલ્કોહોલ,નશાબંધી અને આબકારી મેન્યુઅલ તૈયાર કરવા,રીવાઈઝ કરવા,છપાવવા,કરેકશન સ્લીપો અને મેન્યુઅલને લગતી તમામ કામગીરી,ભાષાંતર પ્રગટ કરવા,નિયમો અંગ્રેજી અને ગુજરાતીમાં પ્રગટ કરવા,છપાવવા,નીરા રૂલ્સ તથા કોર્ટ કેસોને લગતી વહીવટી કામગીરી

માહિતી અધિકારી અધિનિયમ-૨૦૦૫ની માહિતી તથા માહિતી અધિકારી-મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો સમયાંતરે અપડેટ કરવાની કામગીરી.

 

 હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (એક્સાઇઝ-૪શાખા)
સત્તાઓ - - 

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - ------------------- 

(૩) અન્ય - - -------------------- 

ફરજો - -  

(૧) મેડીશીનલ એન્ડ ટોયલેટ પ્રિપરેશનને લગતા એલ.૧ પરવાના તથા તેની બનાવટ ઉમેરવાના/ઘટાડવા બાબતે તથા (૨) તેની અપીલો સહિતની તમામ કામગીરી ડ્રગ્સ અને કોસ્મેટીક્સને લગતી કામગીરી (૩) રેક્ટીફઈડ સ્પિરીટને લગતી તમામ કામગીરી, (૪) બોર્ડ ઓફ એક્ષપોર્ટને લગતી કામગીરી (૫) જથ્થાનો નાશ (૬) વાર્ષિક વહિવટી અહેવાલ (૭) ખાતા રાહે માંડવાળની (૮) ઘટતી ટકાવારી અંગેની કામગીરી

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (હિસાબ-૨શાખા)
સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય - - -------------------

ફરજો - -  

બજેટ તૈયાર કરવું

રીવાઈઝ બજેટ તૈયાર કરવું

ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવી

સુપરવિઝન ચાર્જીસની કામગીરી

હિસાબનીશ સોંપે તે કામગીરી

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (હિસાબ-૩શાખા)

સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય - - -------------------- 

ફરજો - -

પેન્શનને લગતી કામગીરી

એક વર્ષ ઉપરાંતના સમયનાં બીલો પ્રી ઓડીટ કરવાની કામગીરી

(૧) સ્ટેપીંગ અપની કામગીરી (૨) તમામ મુસાફરી ભથ્થા

ડીમ્ડેટ આપેલ હોય તેવા પગાર ફીક્સ કરવાની કામગીરી

ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર થયેલ હોય તેવા પગાર નક્કી કરવાની કામગીરી

વર્ગ-૧ અને ૨ ના અધિકારીના પે ફીક્સેશનની કામગીરી

વડી કચેરીના અધિકારી કર્મચારીની બઢતી સમયે પગાર ફેક્સની કામગીરી

વર્ગ-૧,૨ ના અધિકારીઓની જી.પી.એફ મંજુર કરવા રજુ કરવાની કામગીરી

મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટના બીલો સરકારશ્રીને મંજુર કરવા રજુ કરવાની કામગીરી

૧૦

હિસાબનીશ સોંપે તે કામગીરી

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (તપાસણીશાખા)
સત્તાઓ - -

 (૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય - - -------------------- 

ફરજો - -

(૧) જિલ્લા અધિકારીની કચેરીઓની તપાસણી કરવાની ફરજ. 

(ર) ઉપસ્થિત થયેલ મુદ્દાઓની પૂર્તતા કરાવવી, પૂર્તતા કરેલમુદ્દાઓને માન્ય રાખવા અંગેની નોંધો તૈયાર કરી રજૂ કરવાની ફરજ.  

(૩) ડીસ્ટીલરીઓની તપાસણી, બોન્ડેડ લેબોરેટરીઓની તપાસણી, વિદેશીદારૂની દુકાનોની તપાસણી, ખાંડના કારખાનાઓની તપાસણી અંગેની ફરજ. 

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન (પ્રચારશાખા)
સત્તાઓ - -

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય - - -------------------- 

ફરજો - -  

નશાબંધી પ્રચારને લગતી કામગીરી તે અંગેની માહિતી જીલ્લા કચેરીમાંથી એકત્રિત કરવી અને સરકારને રવાના કરવી.

રેડીયો સ્પીચ અંગેની કામગીરી,રાજ્ય નશાબંધી બોર્ડ અને જીલ્લા નશાબંધી સમિતિઓને લગતી તમામ કામગીરી

સરહદ ઉપર નશાબંધી ડ્રાયબેલ્ટ અંગેની કામગીરી

આયોજન અંગેની તમામ કામગીરી,નશાબંધી મંડળની ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ અંગે તમામ કામગીરી

ટ્રાયબલ અને નોન ટ્રાયબલ યોજનાઓ અંગેની તમામ કામગીરી

સીનિયર કારકુન ( નિયામકની કચેરી ) 

નશાબંધી અને આબકારી ખાતામાં નીચે મુજબના સીનિયર કારકુનો ફરજ બજાવેછે - -

 

(૧) મહેકમ-ર શાખા - ૧ સી.કા. 

(૨) મહેકમ-૩ શાખા - ૧ સી.કા. 

(૩) એકસાઇઝ-૧ શાખા - ૧ સી.કા.

 (૪) એકસાઇઝ-૩ શાખા - ૧ સી.કા. 

(૫) હિસાબ-૧ શાખા - ૨ સી.કા. 

(૬) હિસાબ-ર શાખા - ૧ સી.કા. 

(૭) તકેદારી શાખા - ૧ સી.કા. 

(૮) પ્રચાર શાખા - ૧ સી.કા. 

(૯) દફતર શાખા - ૧ સી.કા. 

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (મહેકમ-૨ શાખા )

 

સત્તાઓ - - 

(૧) વહીવટી - - --------------------

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય -- -------------------- 

ફરજો - -   

કર્મચારી અધિકારીઓના ઈજાફા મંજુર કરવા તથા સેવાપોથીની નોંધો કરવાની કામગીરી

તમામ જીલ્લા અધિકારીઓ તથા આ કચેરીની અધિકારી/કર્મચારીઓની સર્વિસ બુક નિભાવવી,જાળવણીને લગતી તમામ કામગીરી તમામ પ્રકારની રજાઓ મંજુર કરવા

ખાતાકીય કાઉન્સીલને લગતી તમામ કામગીરીને દફતર વર્ગીકરણ

હથિયારબંધ દારૂગોળા તથા સર્વિસ રીવોલ્વરને લગતી તમામ કામગીરી

કાર્યપત્રકની તારીજ અને કંટ્રોલ રજીસ્ટર અંગેની કામગીરી

પરચુરણ રજા મંજુર કરવી અને તે અંગેનું રજીસ્ટર નિભાવવું.

મહેકમ-૨ શાખાની ટાઈપીંગ અંગેની કામગીરી

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (મહેકમ-૩ શાખા )

સત્તાઓ - - 

 (૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય -- -------------------- 

ફરજો - -  

(૧) કર્મચારી/અધિકારીઓના ઇજાફાઓ મંજૂર કરવા તથા સેવાપોથીની નોંધોકરવા અંગેની ફરજ.

(ર) ખાતાકીય તપાસને લગતા તમામ મુદતી પત્રકો, સ્થાવર અને જંગમમિલકતને લગતી કાર્યવાહી કરવા અંગેની ફરજ. 

(૩) તકેદારી આયોગના પત્રકોની કામગીરી. 

(૪) ખાતાના કર્મચારીઓને ગુજરાતી ભાષાની તાલીમ, પૂર્વ સેવા તાલીમતેમજ અન્ય તાલીમો બાબતની કામગીરી. 

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (એક્સાઇઝ-૧ શાખા )

સત્તાઓ - - 

(૧) વહીવટી - - --------------------

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય -- --------------------

  ફરજો - -  

(૧) વિદેશી દારૂને લગતું કામકાજ / જિલ્લામાંથી વિદેશી દારૂને લગતીમાહિતી મંગાવવી તથા માહિતી એકત્રિત કરવી.

(ર) કમિટી/ બોર્ડ પર સભ્યોને નિમણૂંક બાબતની કામગીરી.

(૩) વિદેશી દારૂની ધટ માંડવાળ કરવાના પ્રકરણો / વિદેશી દારૂનીઆયાત મિલીટરી, એન.સી.સી. તથા ટ્રેડ અને ઇમ્પોર્ટ લાઈસન્સ ડીડ/મારફત થયેલ એકસાઇઝડયુટી, ટ્રાન્સફર અને લીઝ ફીનું પત્રકનું રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેની ફરજ.

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (એક્સાઇઝ-૩ શાખા )

 ---------------------------------------------------------

 સત્તાઓ - - 

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય -- --------------------  

ફરજો - -  

(૧) નારકોટીક ડ્રગ્સ, (૨) ડેન્જરસ ડ્રગ્સ, (૩) પોપી કેપ્સ્યુલ, (૪) અફીણ/ભાંગ/ગાંજો,ઘટ માંડવાળ (૫) સ્પિરીટ/ફ્રેન્ચ પોલીસ/વાર્ષિક પત્રકો, (૬) એન.ડી.એસ. ૪,,૬ વગેરે

જપ્ત થયેલ મુદ્દામાલને માંડવાળ કરવા અંગેની કામગીરી

ગુનો ખાતારાહે માંડવાળ કરવા અંગેની કામગીરી

ડી.એસ.ડી પત્રકો મંગાવવા તેના હિસાબો રાખવા અંગેની કામગીરી અને સેન્ટ્રલ પેકીંગ ડેપોને લગતી તમામ પરચુરણ કામગીરી

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (હિસાબ-૧ શાખા )

 ----------------------------------------------------- 

સત્તાઓ - -  

(૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય -- -------------------- 

 ફરજો - -  

 

નાણાંકીય લેવડ-દેવડની કામગીરી/કેશબુક

ડી.સી.બીલ બનાવી મોકલવાની કામગીરી

આવક વેરાની કામગીરી

પાર્ટીઓના ટીડીએસ કઢાવવાની કામગીરી

પગારની પે સ્લીપની કામગીરી/કાયમી પેશગીને લગતી કામગીરી

 

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (હિસાબ-૧ શાખા ) 

---------------------------------------------------- 

સત્તાઓ - - 

 (૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય -- -------------------- 

૨૦૩૯ હેઠળના અધિકારી/કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થા,એરીયર્સ બીલ તેમજ અન્ય તમામ પ્રકારના બીલો

એ.બી.સી રજીસ્ટર નિભાવવા

 

 

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (હિસાબ-૨ શાખા ) 

---------------------------------------------------- 

સત્તાઓ - - 

 (૧) વહીવટી - - -------------------- 

(૨) નાણાકીય - - -------------------- 

(૩) અન્ય -- -------------------- 

ફરજો - -  

(૧) આવક  અને  ખર્ચના હીસાબી રજીસ્ટરોન નિભાવવાની કામગીરી

(ર) આવક  અને  ખર્ચમા વધ ઘટ  થતા તે  અંગે જીલ્લા અધિકારીઓ સાથે  પત્રવ્યવહાર અંગેનીકામગીરી. 

(૩) વાર્ષીક બજેટ તથા  રીવાઇઝ બજેટ અંગે  મુખ્ય કારકુનને મદદ કરવાની કામગીરી

 

 

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (તકેદારી શાખા )

 

--------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય -- --------------------

 

 

ફરજો - -

 

(૧) ખાતા દ્વારા આપવામાં આવતા લાઈસન્સો અંગે લાઈસન્સદારો તરફથીકરવામાં આવતી ગેરરીતિ બાબતે વિજીલન્સ ઇન્સ્પેકટર/સબ ઇન્સ્પેકટર દ્વારા મોકલવામાંઆવતા અહેવાલ પર નોંધ તૈયાર કરવી અને નિયમો, ટીકા ટીપ્પણી સહિત ફાઇલો તૈયાર કરવાનીફરજ.

  

 

 હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (પ્રચાર- શાખા )

 

--------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય -- --------------------

 

 

ફરજો - -

 

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ,ગુન્હાઓની માહિતી મેળવવી અને મોકલવી

નશાબંધી પખવાડીયાની ઉજવણી,નશાબંધી પ્રચારના સાહિત્ય અંગેની કામગીરી

નશાબંધી પ્રચાર વાહનો અંગેની કામગીરી,સ્ટાફ કારને લગતી તમામ કામગીરી

પ્રચાર અધિકારીઓની ડાયરીઓની,ખાતાના તમામ વાહનોને લગતી કામગીરી

વાહનના વળતર મર્યાદા,વપરાશ મર્યાદા નક્કી કરવા અંગેની કામગીરી તથા વાહનો ખરીદવા અંગેની કામગીરી,જુના વાહનોનો નિકાલ અંગેની કામગીરી,

નવા સંસ્કાર કેન્દ્રોની  મંજુરી તથા જુના બંધ કરવાની મંજુરીની કામગીરી,ગ્રાન્ટ આપવા અંગેની કામગીરી,સંસ્કાર કેન્દ્રો પાસેથી વસુલાતની કામગીરી મુખ્ય કારકુનના આદેશાનુસાર કામગીરી 

 

 

 હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન (દફતર- શાખા )

 

--------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય -- --------------------

 

 

ફરજો - -

 

કોમ્પ્યુટર ખરીદ કરવા,(૨) રીપેર કરવા, (૩) ખરીદી તથા વેબસાઈટને લગતા પત્ર વ્યવહારની કામગીરી, (૪) ટેલીફોનને લગતી તમામ કામગીરી, (૫) સેન્ટ્રલ દફતર ભંડારમાં ફાઈલો મોકલવાની તમામ કામગીરી

 

 

 

જુનિયર કારકુન ( નિયામકની કચેરી )

 

 

નિયામક કચેરીમાં નીચે મુજબના જુનિયર કારકુનો ફરજો બજાવે છે --

  

(૧) મહેકમ-૧  મહેરકમ -૨ અને મહેકમ-૩ શાખા.

 

(ર) એક્સાઇઝ-૧, ર,  અને ૪ શાખા.

 

(૩) હિસાબ-૧ , હિસાબ-ર શાખા.અને  હિસાબ -૩

 

(૪) તકેદારી શાખા.

 

(પ) તપાસણી શાખા.

 

(પ) પ્રચાર શાખા

 

(૬) રજીસ્ટ્રી શાખા- ર જુ.કા.

 

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (મહે-૧ શાખા)

 

-----------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

  

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

ફરજો - -

 

(૧) જાવક (૨) કમ્પેરીંગ (૩) દફતર (૪) (૫) ઓળખપત્રો અંગેની કામગીરી (૬) કચેરીનું ફાઈલીંગ તેમજ કચેરી અધિક્ષક,મુખ્ય કારકુન તરફથી સોપવામાં આવતી કામગીરી

  

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (મહે-૨ શાખા)

 

----------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 

ફરજો - -

 

જાવક,દફતર,કંપેરીંગ,ફાઈલીંગ તેમજ કચેરી અધિક્ષક,મુખ્ય કારકુન તરફથી સોંપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની કામગીરી

શાખાની ટાઈપીંગની કામગીરી

 હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (મહે-૩શાખા)

 

----------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 

ફરજો - -

 

આ કચેરી તેમજ જીલ્લા કચેરીઓના અધિકારી કર્મચારીની અંગત ફાઈલો નિભાવવી

ખાતા તપાસ,ફરિયાદોને લગતા રજીસ્ટરો નિભાવવા

જાવક,દફતર,કમ્પેરીંગ,ફાઈલીંગ તેમજ કચેરી અધિક્ષક,મુખ્ય કારકુન તરફથી સોંપવામાં આવતી તાકીદની કામગીરી

તમામ પ્રકારની વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૪ નાં કર્મચારીઓની તાલીમો

 

 

  

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (એકસાઇઝ-૧ શાખા)

 

-------------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 

ફરજો - -

 

વિદેશી દારૂની આયાત,મીલીટરી,એન.સી.સી તથા હેડઅને ઈમ્પોર્ટ લાયસન્સ ડીડ/મારફત થયેલ એકસાઇઝ ડ્યુટી ટ્રાન્સફર અને અને લીઝ ફી નું પત્રકનું રજીસ્ટર

કચેરી અધિક્ષકની સીધેસીધી દેખરેખ હેઠળ વિદેશી દારૂને લગતી અરજી

ફોર્મ/પરમીટ ફોર્મને લગતી તમામ કામગીરી

આઉટવર્ડને  લગતું  કામકાજ,સરખામણીને  લગતું સ્મૃતિપત્રો  મોકલવા અરજી ફોર્મ મોકલવા  અંગે,વિદેશી દારૂની સ્વાસ્થય પરમીટ અંગેનું રજીસ્ટર,બીજી શાખાને લગતું રજીસ્ટર રેકર્ડને લગતું કામકાજ કોઈ કામગીરી સીનીયર કારકુન,મુખ્ય કારકુન મારફત સોંપવામાં આવે તે. 

 

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (એકસાઇઝ-૨ શાખા)

 

-------------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 (૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 

ફરજો - -

 

આઉટવર્ડને લગતું કામકાજ,સરખામણીને લગતું,સ્મૃતિપત્રો મોકલવા કોઈ કામગીરી મુખ્ય મારફત સોંપવામાં આવે તે

 

 હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (એક્સાઇઝ-૪ શાખા)

 

------------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

  

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 ફરજો - -

(૧) મેડીશીનલ એન્ડ ટોયલેટ પ્રિપરેશનને લગતા એલ.૧ પરવાના તથા તેની બનાવટ ઉમેરવાના/ઘટાડવા બાબતે તથા (૨) તેની અપીલો સહિતની તમામ કામગીરી ડ્રગ્સ અને કોસ્મેટીક્સને લગતી કામગીરી (૩) રેક્ટીફઈડ સ્પિરીટને લગતી તમામ કામગીરી, (૪) બોર્ડ ઓફ એક્ષપોર્ટને લગતી કામગીરી (૫) જથ્થાનો નાશ (૬) વાર્ષિક વહિવટી અહેવાલ (૭) ખાતા રાહે માંડવાળની (૮) ઘટતી ટકાવારી અંગેની કામગીરી

 

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (હિસાબ-૧ શાખા)

 

---------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 (૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

  

ફરજો - -

 

તમામ જી.પી.એફ પાસબુક નિભાવવી કર્મચારી/અધિકારીને તેની જાણ કરવી

તમામ પ્રકારના રજીસ્ટરો નિભાવવા તથા પેટા હિસાબનીશ હિસાબ-૧ ને કામગીરીમાં મદદ કરવી.

 

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (હિસાબ-૨ શાખા)

 

----------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 (૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 ફરજો - -

 

આવક અને ખર્ચના રજીસ્ટર નિભાવવાની તમામ કામગીરી તથા મુખ્ય કારકુન હિસાબ-૩ ને કામગીરીમાં મદદ કરવી.

 હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (હિસાબ-૩શાખા)

 

----------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 (૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 ફરજો - -

  જુદા જુદા પ્રકારને લગતી પેશગીઓની કામગીરી  તથા હિસાબનીશ સોંપે તે કોઇપણ કામગીરી

 

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (તકેદારી શાખા)

 

-------------------------------------------------

  

સત્તાઓ - -

  

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 ફરજો - -

(૧) જાવક (૨) દફતર (૩) કંપેરીંગ (૪) ફાઈલીંગ (૫) સ્મૃતિપત્રો પાઠવવા

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (તપાસણી શાખા)

 

--------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 (૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

ફરજો - -

 

કંપેરીંગ,સ્મૃતિપત્રો,રજીસ્ટરો,રેકર્ડ,સ્ટેન્ડીંગ ઓર્ડર ફાઈલ,શાખાની અન્ય કામગીરી

 

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન (પ્રચાર શાખા)

 

-----------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 (૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

  

ફરજો - -

  

કમ્પેરીંગ,સ્મૃતિપત્રો,પત્રક અંગેની કામગીરી,શાખાની ઈતર કામગીરી

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન/નોંધણી કારકુન(રજિસ્ટ્રીશાખા)

 

સત્તાઓ - -

 

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

 (૨) નાણાકીય - - --------------------

 

 (૩) અન્ય - - --------------------

 

 

ફરજો - -

 

(૧) કચેરીમાં આવતી તમામ પ્રકારની ટપાલોની નોંધણી કરી, શાખાડાયરીમાં નોંધી તમામ શાખાઓમાં વહેંચણી કરવા અંગેની કામગીરી.

 

 

હોદ્દો -- જુનિયર કારકુન/જાવક કારકુન (રજિસ્ટ્રીશાખા)

 

---------------------------------------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 

ફરજો - -

 

 (૧) કચેરીમાંથી તમામ શાખાઓમાંથી મોકલવામાં આવતી તમામ પ્રકારનીટપાલો જિલ્લા અધિકારી તેમજ પાર્ટી/એકમોને તથા અન્ય કચેરીઓને મોકલવાની કામગીરી.

 હોદ્દો - - ડ્રાઈવર

 

-----------------------------------------------

 

નિયામક કચેરીમાં ૩ ડ્રાઈવર ફરજ બજાવે છે.

 

 સત્તાઓ - -

  

(૧) વહીવટી -- ----------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 

ફરજો - -

 

(૧) તેમને સોંપાયેલ વાહનની વ્યવસ્થિત જાળવણી કરવી.

 

(ર) વાહનની લોગબુકની નિભાવણી કરવી.

 

(૩) વાહનની સાફસફાઇ/મરામત માટે જરૂર જણાયે અધિકારીનું ધ્યાનદોરવાની ફરજ.

 

 

હોદ્દો - - વર્ગ-૪ ના કર્મચારી

 

------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી -- ----------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

 

ફરજો - -

 

નાયક તથા પટાવાળા - -

 

(૧) કચેરીના ટેબલોની સફાઇ કરવાની ફરજ.

 

(ર) શાખાઓમાંથી અધિકારીઓ પાસે અને અધિકારી પાસેથી શાખામાં ફાઇલોલઇ જવાની કામગીરી.

 

દફતર બંધ - -

(૧) દફતર ખંડમાં આવેલી ફાઈલોનું (૨) વર્ગીકરણ મુજબ યોગ્ય ગોઠવણી (૩) રજીસ્ટરોમાં નોંધણી,ફાઈલ આપ્યા અંગેની નોંધ, (૪) અનુક્રમણિકા પુન:વર્ગીકરણ,ફાઈલોની જાળવણીને લગતી તમામ કામગીરી (૫) સીનીયર કારકુન દફતર શાખા તરફથી સોંપાતી કામગીરી

હોદ્દો -- જિલ્લા અધીક્ષક, નશાબંધી અનેઆબકારી

 ---------------------------------------------------------

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - -

  (૧) તેમના હાથ નીચે ફરજ બજાવતા કર્મચારીગણ માટે ગુજરાત મુલ્કીસેવા નિયમો, ૨૦૦૨ હેઠળ રહેલ તમામ સત્તા.

 

(૨ ) તાબાના કર્મચારીઓના વાર્ષિક ખાનગી અહેવાલો લખવાની સત્તા.

 

(૩) આબકારી પ્રભાગના વર્ગ-૪ અને વર્ગ-૩ ના સિપાઇ સંવર્ગનાકર્મચારીઓ માટે સંપૂર્ણ અને વર્ગ-૩ ના અન્ય તમામ કર્મચારીઓ માટે સિમિત અંશે શિસ્તઅધિકારી તરીકેની સત્તા.

 

(૪) તાબાની કચેરીઓની તપાસણી તથા તેમના ઉપરની દેખરેખની સત્તા.

 

 

(૨) નાણાકીય - -

  

(૧) નાણાકીય સત્તા સોંપણી નિયમો, ૧૯૯૮ હેઠળ જિલ્લાના વડાને આવર્તકખર્ચમાં દરેક કેસમાં રૂ..૫૦૦૦ સુધી અને અનાવર્તક ખર્ચમાં દરેક કેસમાં રૂ.. ૨૦૦૦/-સુધી ખર્ચ કરવાની સત્તા.

 

(ર) મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો, ૧૯૫૯ હેઠળ આકસ્મિક ખર્ચમાંથીરોજમદાર કર્મચારીઓને પગાર ચૂકવવા અંગે રૂ..૧૩૫૦/- સુધી ખર્ચ કરવાની સત્તા.

 

(૩) વર્ગ-૪ ના કર્મચારીને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવા માટે માસિકરૂ..૧૦૦/- સુધી ખર્ચ કરવાની સત્તા.

 

(૪) ગરમીની મોસમના કર્મચારીવર્ગ અંગેના પગાર અને ફિટીંગ માટેવાર્ષિક રૂ..૨,૦૦૦/- સુધી ખર્ચ કરવાની સત્તા.

 

(૫) કોપીયર્સ મશીન, ટાઇપરાઇટર, ડુપ્લીકેટર્સ, ધડિયાળો, ફેક્સ મશીનવગેરેની મરામત અંગે પ્રથમ વર્ષે ખરીદ કિંમતના ૧૫ ટકા, બીજા વર્ષે ખરીદ કિંમતના ૨૦ટકા, અને તે પછીના વર્ષોમાં ખરીદ કિંમતના ૩૫ ટકા ખર્ચ કરવાની સત્તા.

 

(૬) મેજ ધડિયાળો અને કેલ્ક્યુલેટર વગરેની મરામત કરાવવાની સંપૂર્ણસત્તા.

 

(૭) વાહનોની મરામતમાં સંપૂર્ણ સત્તા, જેમાં પહેલા અને બીજા વર્ષેરૂ..૨૦૦૦/- ત્રીજા અને ચોથા વર્ષે વાર્ષિક રૂ..૫૦૦૦/- અને પછીના વર્ષોમાં વાર્ષિકરૂ..૧૦,૦૦૦/- સુધી ખર્ચ કરવાની સત્તા.

 

(૮) સાઇકલની મરામતમાં વાર્ષિક રૂ..૩૦૦૦/- સુધી ખર્ચ કરવાનીસત્તા.

 

(૯) પુસ્તકો અને સામયિકો ખરીદવાની બાબતમાં સંપૂર્ણ સત્તા.

 

(૧૦) અલ્પાહાર ખર્ચમાં વ્યક્તિ દીઠ રૂ..૧૦/-, જેમાં વાર્ષિકરૂ..૩,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવાની સત્તા.

 

(૧૧) ગુજરાત તિજોરી નિયમો, ૨૦૦૦ હેઠળ ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારીતરીકેની સત્તા.

 

(૩) અન્ય --

(૧) આ ખાતા દ્વારા અમલ કરાવવામાં આવતા તમામ કાયદા, નિયમો, વિનિયમોહેઠળ આપવામાં આવેલ જુદી જુદી સત્તા જેમ કે, મુંબઇ વિદેશી દારૂના નિયમો હેઠળનીસ્વાસ્થ્ય પરમીટો, ટેમ્પરરી રેસીડન્ટ પરમીટો, વીજીટર્સ પરમીટો, ટુરીસ્ટ પરમીટો, સ્પેશ્યલ પરમીટો, મોલાસીસના ઉત્પાદન માટેના એમ.-૧ પરવાના, વપરાશ માટેના એમ.-રપરવાના, પોષડોડવાના વેચાણ માટેના પોપી-ર, પોપી-ર એ.એ. પરવાના, વપરાશ માટેના પોપી-૧પરવાના, ડીનેચર્ડ સ્પિરીટના ઉત્પાદન અંગેના ડીસ્ટીલરી અને ડી.એસ.-૧ પરવાના, ઉપયોગમાટેના જુદા જુદા પરવાના, વેચાણ માટેના ડી.એસ.૬ અને ડી.એસ.૭ પરવાના, મહૂડાના ફુલોઅંગેના પરવાના, નવસાર કબજામાં રાખી વેચાણ-વપરાશ કરવાના પરવાના, મિથાઇલ આલ્કોહોલનુંઉત્પાદન કરી વેચાણ કરી વપરાશ કરવાના વગેરે પરવાના કાઢી આપવા, તાજા કરવા, ચકાસણી, કેસ માંડવાળ, આબકારી જકાત વસુલાત અંગે સુપરવીઝન, વિવિધ દ્રવ્યોના આયાત-નિકાસ, હેરફેર, પાસ કાઢી આપવા, નશાબંધી પ્રચારની કામગીરી વગેરે.

  

(ર) નશાબંધી ધારાની કલમ ૨૮, ૩૧, ૩૧-એ, ૫૨ (ડીનેચર્ડ સ્‍િપરિટનાપરવાના પુરતી ), ૫૯-એ.એ., ૬૧(૩), ૧૨૦, ૧૨૧(૧), ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪(૧), ૧૨૫ થી ૧૨૮, ૧૨૯(૧) હેઠળની સત્તાઓ જે નીચે કોઇપણ સ્થળે પ્રવેશ કરી તપાસ કરવાની, કોઇ પાર્સલખોલાવીને ચકાસવાની, લાયસન્સ રજૂ કરવાની માંગણી કરવાની, નશાકારક ચીજોના ધંધામાંગેરકાયદેસર રીતે જોડાયેલ ઇસમોની ધરપકડ કરવી અને મુદ્દામાલ પકડવાની, માહિતીમેળવવાની, નશાકારક ચીજો જપ્ત કરવાની તથા ઝડતી કરવાની, વગર વોરન્ટે ધરપકડ કરવાની, ગુન્હાઓની તપાસ કરવાની સત્તાઓ આપવામાં આવેલ છે.

  

(૩) એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ, ૧૯૮૫ ની કલમ ૪૧ (૨), ૪૨(૧), ૫૩(૧) હેઠળવોરંટ ઇસ્યુ કરવાની, કોઇપણ સ્થળે દાખલ થઇ તપાસ કરવાની, ધરપકડ કરવાની, મુદ્દામાલહસ્તગત કરવાની અને ગુનાની તપાસ કરવાની સત્તાઓ આપવામાં આવેલ છે.

 

ફરજો - -

 

(૧) ઉક્ત તમામ કામગીરી ખાતા તરફથી થયેલ નિયત ધોરણે, નિયમિતપણે હાથધરવામાં આવે તે જોવું.

 

(ર) કચેરીના વડાની હેસિયતથી ઉપરી અધિકારીઓ તથા સ્થાનિક રેવન્યુ, પોલીસ અને ન્યાય ખાતા સાથે સંકલન જાળવવું.

 

(૩) જિલ્લાના પોલીસ તંત્ર તથા ન્યાયતંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથેસંકલન રાખવું.

હોદ્દો -- કચેરી અધીક્ષક

--------------------------

  

સત્તાઓ - -

  

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - નિયમો અનુસાર કચેરી ખાતેસ્વીકારવામાં આવતા નાણાંની પહોંચો ઉપર સહીઓ કરવી.

 

(૩) અન્ય - -

 

(૧) અધીક્ષકની અનઉપસ્થિતિમાં તમામ પ્રકારના મુલાકાતીઓને સાચવવાતથા તેમને યોગ્ય પ્રત્યુત્તરો પાઠવવા.

 

(ર) અધીક્ષકની અનઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય બહારના મુલાકાતીઓને વિદેશીદારૂના વપરાશ માટે મુલાકાતી પરમીટ કાઢી આપવાની સત્તા.

 

ફરજો - -

 

(૧) અધીક્ષક સમક્ષ મુકવામાં આવતા તમામ પ્રકારના પ્રકરણોમાં નિયમોઅનુસાર સમયમર્યાદામાં નિકાલ થાય તે જોવાની ફરજ.

 

(ર) બિનસચિવાલય સંવર્ગની કચેરી કાર્યપધ્ધતિ પ્રમાણે અધીક્ષકનાતાબાની તમામ શાખાઓ ઉપર દેખરેખ રાખી પ્રકરણો રજૂ કરાવવા.

 

(૩) કચેરી ખાતે આવેલ ટપાલની યોગ્ય વહેંચણી

 

(૪) તાબાના કર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ તથા તેમને માર્ગદર્શન આપવું.

 

(પ) દફતર તપાસણીની કામગીરી.

 

 

હોદ્દો -- મુખ્ય કારકુન

------------------------

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - અધીક્ષક તેમજ કચેરી અધીક્ષકનીઅનુપસ્થિતિમાં નિયમો અનુસાર કચેરી ખાતે સ્વીકારવામાં આવતા નાણાંની પહોંચો ઉપર સહીઓકરવી.

 

(૩) અન્ય - - અધીક્ષક અને કચેરી અધીક્ષકનીઅનુપસ્થિતિમાં રાજ્ય બહારના મુલાકાતીઓને વિદેશી દારૂના વપરાશ માટે મુલાકાતી પરમીટકાઢી આપવાની સત્તા.

 

 

ફરજો - -

 

(૧) અધીક્ષક તેમજ તેમના હાથ નીચેના કર્મચારી દ્વારા મુકવામાં આવતાપ્રકરણોમાં નિયમો અનુસાર સમયમર્યાદામાં નિકાલ થાય તે જોવાની ફરજ.

 

(ર) બિન સચિવાલય કચેરી કાર્યપધ્ધતિ પ્રમાણે અધીક્ષકના તાબાની તમામશાખાઓ ઉપર દેખરેખ રાખી પ્રકરણો રજૂ કરાવવા.

 

(૩) તાબાના કર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ તથા તેમને માર્ગદર્શન આપવું.

 

(૪) હાફ નોટીંગ હેન્ડ તરીકે તેમને ફાળવવામાં આવેલ કામગીરી.

 

 

હોદ્દો -- સીનિયર કારકુન

-------------------------------

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - -

 

જ્યારે તેમને પેટા હિસાબનીશનો ચાર્જ સોંપવામાં આવેલ હોય ત્યારેતમામ પ્રકારના બીલો તિજોરીમાં રજૂ કરવા, રોકડ તેમજ ચેકથી નાણાં મેળવવા, સંબંધિતકર્મચારી કે સંસ્થાને તે અદા કરવા અંગેની કામગીરી.

 

(૩) અન્ય -- અધીક્ષક, કચેરી અધીક્ષક, મુખ્યકારકુનની અનુપસ્થિતિમાં રાજ્ય બહારના મુલાકાતીઓને વિદેશી દારૂના વપરાશ માટે મુલકાતીપરમીટ કાઢી આપવાની સત્તા.

 

ફરજો - -

 

(૧) તેમની શાખાના અધીક્ષક સમક્ષ મુકવામાં આવતા પ્રકરણોનો નિયમોઅનુસાર, સમયમર્યાદામાં નિકાલ થાય તે જોવાની ફરજ.

 

(ર) તેમની પોતાની શાખાની છ બંડલ પધ્ધતિ મુજબ શાખા રાખવી.

 

(૩) બિન સચિવાલય સંવર્ગની કચેરી કાર્યપધ્ધતિ પ્રમાણે પોતાનીશાખાના પ્રકરણો નિયમાનુસાર અને સમયસર રજૂ કરવા.

 

(૪) ફુલ નોટીંગ હેન્ડ તરીકે તેમને ફાળવવામાં આવેલ કામગીરી.

 

હોદ્દો -- જુનીયર કારકુન

------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી -- --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

ફરજો - -

(૧) તેમની શાખાના અધીક્ષક સમક્ષ મુકવામાં આવતા પ્રકરણમાં નિયમોઅનુસાર, સમયમર્યાદામાં નિકાલ થાય તે જોવાની ફરજ.

 

(ર) તેમની પોતાની શાખાની છ બંડલ પધ્ધતિ મુજબ શાખા રાખવી.

 

(૩) બિન સચિવાલય સંવર્ગની કચેરી કાર્યપધ્ધતિ પ્રમાણે પોતાનીશાખાના પ્રકરણો નિયમાનુસાર અને સમયસર રજૂ કરવા.

 

(૪) ફુલ નોટીંગ હેન્ડ તરીકે તેમને ફાળવવામાં આવેલ કામગીરી.

 

 

 

હોદ્દો -- નિરીક્ષક (આબકારી )

-------------------------------------

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - પોતાના તાબાના સિપાઇ/જમાદારસંવર્ગના કર્મચારીઓની પરચૂરણ અને મરજીયાત રજા મંજૂર કરવાની સત્તા.

 

(૨) નાણાકીય - - એસ્કોર્ટ ચાર્જ પેટે રૂ..૧૦૦૦/-સુધીની રોકડ રકમ સ્વીકારવાની સત્તા.

 

(૩) અન્ય - -

 

(૧) નવા પરવાનાઓની અરજી અંગે સ્થળ ચકાસણી.

 

(ર) સામાન્ય પ્રકારના ચોક્કસ પરવાનાઓ આપવા / તાજા કરવા.

 

(૩) ફેરણી દરમિયાન સેજાના તમામ પરવાનાઓની ચકાસણી કરવી.

 

(૪) નિયમોનુસાર જરૂરી હોય ત્યાં ખંડ સમયનું સુપરવિઝન આપવું.

 

(પ) લાગુ પડતુ હોય ત્યાં રિક્વીઝીશન પ્રતિ સહી કરવા તથા પોતાનાકાર્યક્ષેત્રના હેરફેર પાસ કાઢી આપવા.

 

(૬) જે કિસ્સાઓમાં તેમને ફુલ ટાઇમ સુપરવિઝનની કામગીરી સોંપાયેલહોય તે સંજોગોમાં પરવાના હેઠળ ઉત્પાદિત તથા વેચાણ કરવામાં આવતા વિવિધ પદાર્થોઉપરનું નિયંત્રણ તેમજ જરૂરી કિસ્સામાં આબકારી જકાતની વસુલાત.

 

(૭) નોકરનામા મંજૂર કરવાની સત્તા.

 

(૮) નશાબંધી ધારાની કલમ ૨૮, ૫૨, ૫૯-એ.એ. (ડોમેસ્ટીક હેતુ માટેસ્‍િપરીટ કબજામાં રાખી વપરાશ કરવા પરવાનો આપવા પૂરતી)૧૨૦, ૧૨૧(૧), ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪(૧), ૧૨૫ થી ૧૨૮, ૧૨૯(૧)  હેઠળની સત્તાઓ જે નીચે કોઇપણ સ્થળે પ્રવેશ કરી તપાસકરવાની, કોઇ પાર્સલ ખોલાવીને ચકાસવાની, લાયસન્સ રજૂ કરવાની માંગણી કરવાની નશાકારકચીજોના ધંધામાં ગેરકાયદેસર રીતે જોડાયેલ ઇસમોની ધરપકડ કરવી અને મુદ્દામાલ પકડવાની, માહિતી મેળવવાની, નશાકારક ચીજો જપ્ત કરવાની તથા ઝડતી કરવાની, વગર વોરન્ટે ધરપકડકરવાની, ગુન્હાઓની તપાસ કરવાની સત્તાઓ આપવામાં આવેલ છે.

 

 

(૯) એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ, ૧૯૮૫ ની કલમ ૪૧ (૨), ૪૨(૧), ૫૩(૧) હેઠળવોરંટ ઇસ્યુ કરવાની, કોઇપણ સ્થળે દાખલ થઇ તપાસ કરવાની, ધરપકડ કરવાની, મુદ્દામાલહસ્તગત કરવાની અને ગુનાની તપાસ કરવાની સત્તાઓ આપવામાં આવેલ છે.

 

 

ફરજો - -

  

(૧) ધોરણો અનુસાર પરવાનાની ચકાસણી થાય તે જોવું અને આવી ચકાસણીદરમિયાન જણાયેલ ગેરરીતિ, ક્ષતિઓ બાબતે અધીક્ષકનું ધ્યાન દોરવું.

 

(ર) તપાસ અર્થે તેઓના તરફ મોકલવામાં આવતી તમામ અરજીઓ અંગે જરૂરીચકાસણી કરી નિયમોનુસાર અહેવાલ કરવા.

 

(૩) ફુલ ટાઇમ સુપરવિઝનની કામગીરી હોય તે સમયે જરૂરી સુપરવિઝનચાર્જીસની રકમ આગોતરી અને યોગ્ય રીતે વસુલ થાય તે જોવું.

 

(૪) તાબાના કર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ રાખવાની ફરજ.

 

(પ) નશાબંધી પ્રચાર અંગેની કામગીરી કરવી.

 

હોદ્દો -- નાયબ નિરીક્ષક (આબકારી)

----------------------------------------

સત્તાઓ - -

 

 (૧) વહીવટી - - પોતાના તાબાના સિપાઇ સંવર્ગનાકર્મચારીઓની પરચૂરણ અને મરજીયાત રજા મંજૂર કરવાની સત્તા.

  

(૨) નાણાકીય - - એસ્કોર્ટ ચાર્જ તથા વિઝિટરપરમીટ ફીના રૂ..૧૦૦૦/- સુધીની રોકડ રકમ સ્વીકારવાની સત્તા.

 

(૩) અન્ય - -

 

(૧) નવા પરવાનાઓની અરજી અંગે સ્થળ ચકાસણી.

 

(ર) ફેરણી દરમિયાન સેજાના તમામ પરવાનાઓની ચકાસણી કરવી.

 

(૩) નિયમાનુસાર જરૂરી હોય ત્યાં ખંડ સમયનું સુપરવિઝન આપવું.

 

(૪) લાગુ પડતું હોય ત્યાં રિક્વીઝીશન પ્રતિ સહી કરવી.

 

(૫) જે કિસ્સાઓમાં તેમને ફુલ ટાઇમ સુપરવિઝનની કામગીરી સોંપાયેલહોય તે સંજોગોમાં પરવાના હેઠળ ઉત્પાદિત અને વેચાણ કરવામાં આવતા વિવિધ પદાર્થોઉપરનું નિયંત્રણ તેમજ જરૂરી કિસ્સામાં આબકારી જકાતની વસુલાત.

 

(૬) નોકરનામા મંજૂર કરવાની સત્તા.

 

(૭) નશાબંધી ધારાની કલમ ૧૨૦, ૧૨૧(૧), ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૫ થી ૧૨૭ અને૧૨૮(ર) હેઠળની સત્તાઓ જે નીચે કોઇપણ સ્થળે પ્રવેશ કરી તપાસ કરવાની, કોઇ પાર્સલખોલાવીને ચકાસવાની, લાયસન્સ રજૂ કરવાની માંગણી કરવાની નશાકારક ચીજોના ધંધામાંગેરકાયદેસર રીતે જોડાયેલ ઇસમોની ધરપકડ કરવી અને મુદ્દામાલ પકડવાની, માહિતીમેળવવાની, નશાકારક ચીજો જપ્ત કરવાની તથા ઝડતી કરવાની, વગર વોરન્ટે ધરપકડ કરવાનીસત્તાઓ આપવામાં આવેલ છે.

 

 

(૩) એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ, ૧૯૮૫ ની કલમ ૪૨(૧), ૫૩(૧) હેઠળ કોઇપણસ્થળે દાખલ થઇ તપાસ કરવાની, ધરપકડ કરવાની, મુદ્દામાલ હસ્તગત કરવાની અને ગુનાની તપાસકરવાની સત્તાઓ આપવામાં આવેલ છે.

 

ફરજો - -

 

(૧) ધોરણો અનુસાર પરવાનાની ચકાસણી થાય તે જોવું અને આવી ચકાસણીદરમિયાન જણાયેલ ગેરરીતિ, ક્ષતિઓ બાબતે અધીક્ષકનું ધ્યાન દોરવું.

 

(ર) તપાસ અર્થે તેઓના તરફ મોકલવામાં આવતી તમામ અરજીઓ અંગે જરૂરીચકાસણી કરી નિયમાનુસાર અહેવાલ કરવા.

 

(૩) ફુલ ટાઇમ સુપરવિઝનની કામગીરી હોય તે સમયે જરૂરી સુપરવિઝનચાર્જીસની રકમ આગોતરી અને યોગ્ય રીતે વસૂલ થાય તે જોવું.

 

(૪) તાબાના સિપાઇ સંવર્ગના કર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ રાખવી.

 

(પ) નશાબંધી પ્રચાર અંગેની કામગીરી કરવી.

 

 

હોદ્દો -- જમાદાર (આબકારી)

-------------------------------------

સત્તાઓ - -

  

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - -

 

(૧) જે કિસ્સામાં તેમને ફુલ ટાઇમ સુપરવિઝનની કામગીરી સોંપાયેલ હોયત્યારે પરવાના હેઠળ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા મોલાસીસના જથ્થા ઉપરનું નિયંત્રણ.

 

(ર) નશાબંધી ધારાની કલમ ૧૨૦, ૧૨૧(૧), ૧૨૨, ૧૨૫, ૧૨૬ અને ૧૨૮(ર)હેઠળની સત્તાઓ જે નીચે કોઇપણ સ્થળે પ્રવેશ કરી તપાસ કરવાની, કોઇ પાર્સલ ખોલાવીનેચકાસવાની, લાયસન્સ રજૂ કરવાની માંગણી કરવાની, નશાકારક ચીજોના ધંધામાં ગેરકાયદેસરરીતે જોડાયેલ ઇસમોની ધરપકડ કરવી અને મુદ્દામાલ પકડવાની, જાહેર જગ્યામાં રહેલીનશાકારક ચીજો જપ્ત કરવાની તથા ઝડતી કરવાની, વગર વોરન્ટે ધરપકડ કરવાની, વોરન્ટબજવણીની સત્તાઓ આપવામાં આવેલ છે.

 

ફરજો - -

 

(૧) એસ્કોર્ટ અંગેની કામગીરી.

 

(૨) ફુલ ટાઇમ સુપરવિઝનની કામગીરી હોય તે સમયે જરૂરી સુપરવિઝનચાર્જીસની રકમ આગોતરી અને યોગ્ય રીતે વસૂલ થાય તે જોવું.

 

 

હોદ્દો -- સિપાઇ (આબકારી )

-----------------------------------

 

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

ફરજો - -

 

(૧) એસ્કોર્ટ તથા ઉપરી અધિકારીઓ દ્વારા સોંપાય તેવી કામગીરી.

 

(ર) નશાબંધી ધારાની કલમ ૧૨૫ હેઠળની સત્તા, જેમાં જાહેર જગ્યામાંરહેલ નશાકારક ચીજ વસ્તુઓ પકડી શકશે.

 

 

હોદ્દો -- પટાવાળા

-----------------------

 

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

ફરજો - -

(૧) ટપાલ અંગેની ફરજો

 

(ર) નિમણૂંક થયેલ હોય ત્યારે તિજોરી કચેરી તેમજ બેંક ખાતેમેસેન્જર તરીકેની કામગીરી.

 

(૩) ઉપરી અધિકારી તરફથી સોંપાય તેવી અન્ય કામગીરી.

 

હોદ્દો -- પ્રચાર અધિકારી

------------------------------

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

 

(૩) અન્ય - - --------------------

 

ફરજો - -

 

(૧) નશાબંધી પ્રચાર અંગેના તમામ પ્રકારના કાર્યક્રમોનું આયોજનતેમજ તેને પાર પાડવાની ફરજ.

 

(ર) નશાબંધી સંસ્કાર કેન્દ્રની ચકાસણી.

 

 

હોદ્દો - - ડ્રાયવર

 ---------------------

 

સત્તાઓ - -

 

(૧) વહીવટી - - --------------------

 

(૨) નાણાકીય - - --------------------

  

(૩) અન્ય - - --------------------

  ફરજો - - સરકારી વાહનની યોગ્ય જાળવણી અને ચાલન.

 

Page 1 [2] [3] [4] [5]
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 10-08-2018