હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારી/કર્મચારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

નિયામક ,નશાબંધી અને આબકારી કચેરી ગાંધીનગરના  અધિકારી /કર્મચારીઓના  નામ/ સરનામાની વિગતો

અ.નં

અધિકારીનું  નામ

હોદ્દો

એસ.ટી.ડી.કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામું

 

 

 

 

કચેરી  

ઘર

 

 

 

શ્રી સુનીલકુમાર  (આઇ.એ.એસ)

નિયામક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૭૦

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

pne- gnr@gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી  નિયામકની કચેરી ગુજરાત રાજય નશાબંધી ભવન,સેકટર-૧૦-બી,  લોકાયુકતની કચેરી પાછળ, ગાંધીનગર

શ્રી કેતન દેસાઇ

 નાયબ નિયામક (એકસાઇઝ) 

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૦         

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

સુશ્રી જીગીશા એસ ચૌધરી

ઇ/ચા નાયબ નિયામક (વહીવટ) 

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૧

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

શ્રી એલ. જે. સોલંકી

ઇ/ચા. વહીવટી અધિકારી

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૫

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

શ્રી બી. બી. પુરોહીત

મદદનીશ નિયામક (જનરલ)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૬   

શ્રી એલ.જે. સોલંકી

મદદનીશ નિયામક (એકસાઇઝ)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૩

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

શ્રી વી. કે પ્રજાપતી

.ઇ/ચા  હિસાબી અધિકારી

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૪

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

શ્રી કે.એ.ગાયકવાડ

કાયદા અધિકારી (કરારઆધારીત)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૬૨

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

શ્રી રમેશભાઇ એ પટેલ

ઇ/ચા અંગત મદદનીશ (આઉટસોર્સ)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૭૦

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૦

શ્રીમતી આર.એચ પોતદાર

હિસાબનીશ

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૧

શ્રીમતી ડી..બી પરમાર

કચેરી અધિક્ષક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૨

શ્રીમતિ પી.પી.ભટ્ટ

કચેરી અધિક્ષક

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૩

શ્રીમતી સી.એચ. જાદવ

મુખ્‍ય કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૪ 

કુ.એસ.બી જાધવ

મુખ્‍ય કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૫

શ્રી કે.એ. ભટ્ટ

મુખ્ય કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૬

શ્રી બી.એસ. કઠવાડીયા

મુખ્ય કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૭

શ્રી એમ.આઇ ચોકસી

સીની. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૮  

કુ. બી.વી.પટેલ

સીની.કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૧૯

કુ. એન.જી. ભટ્ટ

સીની. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૦

શ્રી બી.એમ. મકવાણા

સીની.કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૧

કુ. એ.એસ.જાટ

સીની.કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૨

શ્રી જે.એલ. ચૌધરી

સીની.કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૩ 

કુ પરવીનબાનુ હબીબમીયા રાઠોડ

સીની. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૪

શ્રી એસ.કે.પરમાર

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૫

શ્રીમતિ  એ.એસ. પ્રજાપતી

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૬  

શ્રી જે.એમ.ચાવડા

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૭

શ્રી એચ. કે મહેરીયા

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૮

શ્રી કે. આર. પ્રજાપતી 

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૨૯

કુ જી.જે. ઝાલા

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૦

શ્રીમતિ પી.એસ. ગામીત

જુ.કા

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૧

શ્રી એ. આર. પટેલ

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૨

કુ. આર.પી. ગોસ્વામી

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૩

કૃ. એફ.જી. સોલંકી

જુ. કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૪

શ્રી સી.એસ. ચૌધરી

જુ.કા.

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૫ 

કુ.  દિપ્તી વી ચૌધરી

 જુ.કા.

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૬ 

શ્રી એચ જી. ચૌધરી

 જુ.કા.

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૭ 

શ્રી વાય.એ.મનસુરી

ડ્રાઇવર

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૮ 

શ્રી જીતેન્દ્ર કેસૂર

ડ્રાઇવર(આઉટસોર્સ)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૩૯

શ્રી એલ.વી. ડામોર

ડ્રાઇવર(આઉટસોર્સ)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૪૦  

શ્રી જે.આર. ચૌહાણ

દફતરબંધ

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૪૧

શ્રી ડી.જી.ચૌહાણ

પટાવાળા

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૪૨ 

શ્રીમતી એલ.પી.ડામોર

પટાવાળા

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૪૩ 

શ્રી બી.એમ. આદિવાસી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૪૪

જીગ્નેશભાઇ એમ નાયી

પટાવાળા(આઉટસોર્સ)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

૪૫ 

શ્રી પાર્થ જે  પ્રજાપતી

ડેટા ઓપરેટર

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

 ૪૬ 

શ્રી વિરાજ એમ  દેસાઇ

ડેટા ઓપરેટર

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧

 ૪૭

કુ  દીપીકા બી  ખાંટ

ડેટા ઓપરેટર

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧[H1] 

 ૪૮

શ્રી અમૃત કે પરમાર

સિકયોરીટી

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧[H2] 

૪૯

શ્રી સંતોષ બી ગોસ્વામી

સિકયોરીટી

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧[H3] 

૫૦

શ્રી શૈલેષ બી વીહોલ

સિકયોરીટી

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧[H4] 

૫૧ 

શ્રી મનુભાઇ પુરબીયા

સ્વીપર આઉટસોર્સ

૦૭૯

૨૩૨૫૮૭૫૯

 

૦૭૯૨૩૨૫૮૭૭૧[H5] 

 

 

           

                 વડોદરા.  જીલ્‍લાના  અધિકારી  કર્મચારીઓના  નામ/ સરનામાની વિગતો

 

અ.નં

અધિકારીનું  નામ

હોદ્દો

એસ.ટી.ડી.કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામું

 

 

 

 

કચેરી

ઘર

 

 

 

શ્રી  આર.એસ.વસાવા

ઇ/ચા. અધિ્ક્ષક

૦૨૬૫

 ૨૪૨૩૬૯૦

 

૨૪૨૩૬૯૦

Sp-pne-vad @ gujarat.g(ov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની  કચેરી નર્મદા ભવન  સી બ્‍લોક  ત્રીજો માળ વડોદરા  રૂમ  નં ૩૦૫  

શ્રી જે.એસ.કપુરીયા

ઇ/ચા. કચેરી અધિક્ષક

૦૨૬૫

 

 

 

સદર 

શ્રી એમ.એન.પટણી

ઇ/ચા  મુખ્ય કારકુન

૦૨૬૫

 

સદર

શ્રી એમ.એન.પટણી

સીની. કારકુન

 

 

સદર 

શ્રી હિરેન જે. કરમટા

જુ.કારકુન

 

 

સદર 

શ્રી વી.ડી.સુતરીયા  

જુ.કારકુન

 

 

સદર

શ્રી પી.બી. ખરાડી

જુ.કારકુન

 

 

સદર

શ્રી એમ.સી. બારીયા

જુ.કારકુન

 

 

સદર

૯  

શ્રી બી. એસ. તડવી

નીરીક્ષક

 

 

નશાબંધી અને  આબકારી નીરીક્ષક  કચેરી ઉતર વિભાગ, વડોદરા.

૧૦ 

શ્રી વી.આર. પટેલ

નાયબ નિરીક્ષક

 

 

નશાબંધી અને  આબકારી નીરીક્ષક  કચેરી ઉતર વિભાગ, વડોદરા.

૧૧

શ્રી આર.કે.દેવડા

 નાયબ  bh bનિરીક્ષક

 

 

નશાબંધી અને  આબકારી નીરીક્ષક  કચેરી ઉતર વિભાગ, વડોદરા.

૧૨

કુ.સુનીતા આર રાઠોડ

નાયબ નિરીક્ષક

 

 

નશાબંધી અને આબકારી નીરીક્ષકની  કચેરી દક્ષિણ વિભાગ ,  નર્મદા ભવન  સી બ્‍લોક  ત્રીજો માળ વડોદરા  રૂમ  નં ૩૦૨

૧3  

શ્રી ડી.એન.કરાંગવા

નાયબ નિરીક્ષક

 

 

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની  કચેરી ઇ/ચા.  હોટલ કવીરાજ વડોદરા  

૧૪

શ્રી એમ.ડી. મસ્કે

નાયબ નીરીક્ષક

 

 

 

 

 

નશાબંધી અને આબકારી નીરીક્ષકની  કચેરી દક્ષિણ વિભાગ ,  નર્મદા ભવન  સી બ્‍લોક  ત્રીજો માળ વડોદરા  રૂમ  નં ૩૦૨

૧૫

શ્રીમતિ અલકાબેન હિરપરા

નાયબ નીરીક્ષક

 

 

 

 

 

નશાબંધી અને  આબકારી નીરીક્ષક ઇ/ચા ડભોઇ

૧૬

શ્રી એ.કે.રાઠોડ

કોન્‍સ્‍ટેબલ

 

 

 

નશાબંધી અને આબકારી નીરીક્ષકની  કચેરી તકેદારી એકમ નર્મદા ભવન  સી બ્‍લોક  ત્રીજો માળ વડોદરા  રૂમ  નં ૩૦૧

૧૭

શ્રી બી .બી. પવાર

કોન્‍સ્‍ટેબલ

 

 

નશાબંધી અને આબકારી નીરીક્ષક કચેરી,દક્ષિણ વિભાગ, વડોદરા

૧૮

શ્રીમતી દિપ્તીબેન  એમ પરમાર

કોન્‍સ્‍ટેબલ

 

 

નશાબંધી અને આબકારી નીરીક્ષકની  કચેરી ઉત્તર વિભાગ નર્મદા ભવન  સી બ્‍લોક  ત્રીજો માળ વડોદરા  રૂમ  નં ૩૦૨

૧૯

શ્રી એન. જે. જોષી

કોન્‍સ્‍ટેબલ

 

 

ના.નિ. ઇ/ચા બરોડા વાઇન્સ હોટલ સત્ય કેતુ,વડોદરા

૨૦

શ્રીમતી આર.ડી.રણોદરા

કોન્‍સ્‍ટેબલ

 

 

નશાબંધી અને આબકારી નીરીક્ષકની  કચેરી દક્ષિણ વિભાગ નર્મદા ભવન  સી બ્‍લોક  ત્રીજો માળ વડોદરા  રૂમ  નં ૩૦૨

૨૧

દર્શના .વી.સોલંકી

કોન્‍સ્‍ટેબલ

 

 

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની  કચેરી ઇ/ચા.  વેલકમ ગ્રૃપ  ગુજરાત હોટલ વડોદરા  

૨૨

કુ. વર્ષાબેન જયંતિભાઇ પરમાર

જમાદાર

 

 

 

 

 

સહકારી મં. ઇટોલા

૨૩

શ્રી  એચ વી કુકડીયા

જમાદાર

 

 

 

 

 

નશાબંધી અને આબકારી      નીરીક્ષકની  કચેરી ઉતર  વિભાગનર્મદા ભવન  સી બ્‍લોક  ત્રીજો માળ વડોદરા  રૂમ  નં ૩૦૨

 

 

 

 

                                

                                

 

 

                                અમદાવાદ જીલ્લાના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓની વિગતોઃ-

અ.નં.

અધિકારીનું નામ

હોદો્

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ

સરનામું

કચેરી

ઘર

આર એસ વસાવા

અધિક્ષક વર્ગ-૧

૦૭૯

૨૫૫૦૩૯૧૯

-

૨૫૫૧૦૭૯૫

phe-ahd @ gujarat.gov.in

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી,

લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી બી.સી.યાદવ

નિરીક્ષક

’’

’’

’’

’’

’’

’’તકેદારી એકમ  અમદાવાદ

શ્રીમતી વી.એ.ભાવસાર

કચેરી અધીક્ષક .

’’

’’

’’

’’

’’

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી,

લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી જી.જે. રાઠવા

 

સી.કા

’’

’’

’’

’’

’’

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી,

લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી.  કે પી  શાહ

નાયબ નિરીક્ષક

’’

’’

’’

’’

’’

દક્ષીણ વિભાગ-૧

શ્રી બી.યુ.નકુમ

નાયબ નિરીક્ષક

’’

’’

’’

’’

’’

ઉત્તર વિભાગ-૪

પ્રજાપતિ કૈલાસબેન બી

નાયબ નિરીક્ષક

’’

’’

’’

’’

&