હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી જે.કે. અજાગીયા
હોદ્દો જિલ્લા અધિક્ષક (ગાંધીનગર)
સરનામું  નશાબંધી અને આબકારી, લોકાયુક્ત ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦બી ગાંધીનગર,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦૭૯-૨૩૨-૫૭૯૯૨
મોબાઇલ ૯૪૨૬૩૧૮૦૬૯
ફેક્સ 079-2325792
ઇ-મેઇલ
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 17-03-2022