હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પરવાનાના હેતુ આધારે  |
ડી. એસ. ૧ પરવાનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ/એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલને વિકૃત કરી, વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો (આ પરવાનો સામાન્ય રીતે ડિસ્ટિલરી પરવાનાને સંલગ્ન છે.)

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

- રૂ/. ૨૫ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.

- લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.       

- સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

- સૂચિત પરવાના સ્થળનાં બાંધકામની ચાર નકલમાં એમોનિયા પ્રિન્ટ કે જેમાં બાંધકામના લે આઉટ તેમજ સેકશનલ ડ્રોઇંગ અલગથી દર્શાવવાનાં રહેશે. આવા બાંધકામમાં સ્પિરિટના સંગ્રહની તથા તેને ડીનેચર કરવા માટેની અલગ વ્યવસ્થા કરેલ હોવી જોઇશે.

- બાંધકામ માટે જો કોઇ કોન્ટ્રાકટ આપેલ હોય તો તેની નકલ.

- ડીનેચર્ડ કરેલા સ્પિરિટને ઇશ્યુ કરવા માટે તોલમાપ ખાતા દ્વારા પ્રમાણિત કરેલ વ્યવસ્થા હોવી જોઇશે. 

- ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડનું ના- વાંધા પ્રમાણપત્ર.

નોંધ - પરવાના હેઠળ થનાર ઉત્પાદન, વેચાણ તથા અન્ય તમામ કામગીરી ખાતાના અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ કરવાની રહેતી હોઇને તેમના માટે રહેઠાણ તેમજ કચેરીની વ્યવસ્થા પરવાના સ્થળે કરવાની રહેશે.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો -

- જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરી, યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી માંગી, થનાર બાંધકામની ચકાસણી કરવામાં આવશે.

- બાદ તેમની કક્ષાએથી અરજી, નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ મારફત સરકારશ્રી તરફ મોકલવામાં આવશે. જે કક્ષાએથી સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી મળશે તો નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ દ્વારા દરખાસ્ત કરેલ બાંધકામને કામચલાઉ મંજૂરી આપવામાં આવશે.

- કામચલાઉ મંજૂરી મુજબનું બાંધકામ પુરૂં થયેથી ફરીથી સક્ષમ અધિકારી દ્વારા સ્થળ મુલાકાત લઇ જરૂરી ખરાઇ કરવામાં આવશે. જે બાદ અરજી ફરીથી, નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદને મોકલવામાં આવશે. જે કક્ષાએથી યોગ્ય જણાય તો થનાર બાંધકામને આખરી મંજૂરી આપવાની સાથોસાથ પરવાનો કાઢી આપવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-

- પરવાનો મંજૂર થયેથી નિયત નમૂનાના ફોર્મ એ માં રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ નું બોન્ડ આપવાનું રહેશે અને પરવાના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦

- આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૬ (ગ) વાણિજયક ડીનેચર્ડ સ્પિરિટ અને દવાઓમાં વપરાતા દારૂ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

1 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

- પરવાનાની મુદત પરવાના વર્ષ એટલે કે કોઇપણ નાણાકીય વર્ષનાં અંત (તા.૩૧ મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા પહેલા તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરી મારફત નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદને અરજી કરવાની રહેશે.

- પરવાના હેઠળ ડીનેચર્ડ સ્પિરિટનું ઉત્પાદન, હેરફેર, વેચાણ તથા પરવાનાને લગત અન્ય તમામ કામગીરી નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના સ્ટાફની દેખરેખ નીચે જ કરવાની રહેશે. જે માટે નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ વખતો-વખત ઠરાવે તેવી રકમ, દરેક ત્રિમાસિક ગાળા માટે અગાઉથી વસૂલ કરવામાં આવશે.

- પરવાના સિવાય રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ વિકૃત કરવાથી કે તેનું વેચાણ કરવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૫ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે. 

1 આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

રાજયમાં આવેલ ડીસ્‍ટીલરીનું લીસ્‍ટ

 

 

અ.નં.

ડીસ્‍ટીલરીનું નામ- સરનામું

શ્રી ચલથાણ વિભાગ ખાંડ ઉઘોગ સહકારી મંડળી લી.

મુ. ચલથાણ તા. પલસાણા જિ. સુરત

શ્રી સાયણ વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉઘોગ મં.લી.સાયણ તા. ઓલપાડ જિ. સુરત

શ્રી કામરેજ વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉઘોગ મં.લી.નવી પારડી તા.કામરેજ જિ. સુરત

શ્રી મહુવા પ્રદેશ સહકારી ખાંડ ઉઘોગ મં.લી.મુ. બામણીયાતા.મહુવા જિ. સુરત

મે. શકિત ડીસ્‍ટીલરી પ્રા.લી.સચીન, સુરત

મે. જલારામ આલ્‍કો કેમ (સુરત) પ્રા.લી.

સર્વે નં. ૬૨, વિલેજ, પુનગામ, અંકલેશ્વર, હાંસોટ રોડ, તા. અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ.

શ્રી સહકારી ખાંડ ઉધોગ મં.લી. ગણદેવી વાયા બીલીમોરા, જિ. નવસારી

શ્રી મઢી વિભાગ ખાંડ ઉઘોગ સહકારી મં.લી.મઢી. જિ. સુરત

મે. લુના કેમીકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા.લી. અસનાડ, તા. ઓલપાડ, જિ. સુરત

૧૦

શ્રી ગણેશ સહકારી ખાંડ ઉઘોગ મં .લી.વટારિયા તા. વાલિયા જિ. ભરૂચ

૧૧

મે. કનોરિયા કેમીકલ્‍સ એન્‍ડ ઇન્‍ડ લી. જી.આઇ.ડી.સી. અંકલેશ્વર, જિલ્લો : ભરૂચ

૧૨

શ્રી બિલેશ્વર  ખાંડ ઉઘોગ ખેડુત સહકારી મં.લી.કોડીનાર જિ. જુનાગઢ

૧૩

શ્રી ખેડુત સહકારી ખાંડ ઉઘોગ મં.લી.પંડવાઇ તા. હાંસોટ ભરૂચ

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  આર. જી.૧ પરવાનો
  એ. સી. ૧ પરવાનો
  એમ.૧ પરવાનો
  એલ.૧ અને એલ. ૨ પરવાનો
  એસ. ડબલ્યુ. ૨ પરવાનો
  ઓ. પી.૨ પરવાનો
  ડિસ્ટિલરી પરવાનો
  ડી. એસ. પી.૧ પરવાનો
  ડી. ડી. ૧ પરવાનો
  બી. ૨ પરવાનો

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ