હું શોધું છું

હોમ  |

નિયમ ૬૪- સી હેઠળ
Rating :  Star Star Star Star Star   

સ્વાસ્‍થ્‍ય પરમિટ 

નિયમ ૬૪ - સી હેઠળ.

મુંબઇ વિદેશી દારૂ નિયમો, ૧૯૫૩ ના નિયમ ૬૪ - સી હેઠળ ગુજરાત રાજયમાં વસતા સશસ્ત્ર દળોના સેવા નિવૃત્ત થયેલ સભ્‍યોને પોતાનું આરોગ્ય જાળવવા અથવા નિભાવવા માટે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ કબજામાં રાખવા, વાપરવા અને ઉપભોગ કરવા માટે નીચે જણાવેલ કાર્યપધ્ધતિ અનુસર્યેથી સ્વાસ્થ્ય પરમિટ મળી શકે છે.

(ક) નિર્ધારીત ફી ભર્યેથી નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ જે-તે જિલ્લા કચેરીથી મળી શકશે.

અરજી ફોર્મની ફી

વિના મૂલ્યે

પ્રોસેસ ફી

રૂ/. ૨૦૦૦

 

               

(ક-૧) આ અરજી ફોર્મમાંની વિગતો ભરી અરજદારે રૂ/.૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે અરજી ફોર્મ જે - તે કચેરીએ પરત કરવાનું રહેશે.

(ખ) અરજી ફોર્મની સાથે અરજદારે- 
(૧) ડીસ્ચાર્જ બુક / સર્ટિફિકેટ.

(૨) એકસ- સર્વિસમેન ઓળખપત્ર.

(૩) અગાઉ કોઇપણ જગાએથી આવી પરમિટ મેળવેલ હોય તો નો ઓબ્જેકશન સર્ટિફિકેટ અથવા તે પરમિટ પરત જમા કરાવ્યા અંગેનો આધાર.

(૪) જિલ્લા ખાતે રહેઠાણનો પુરાવો

        રજૂ કરવાના રહેશે.

(ગ) ઉપર્યુકત તમામ આધારો રજૂ કર્યેથી અરજદારની અરજીનો ત્રણ કામકાજના દિવસમાં નિકાલ કરવામાં આવશે. 
નીચે જણાવેલ શરત ખાસ જોવા વિનંતી.

(ઘ) આ પરમિટ મહત્તમ ૩ (ત્રણ) વર્ષ માટે કાઢી આપી શકાય છે. જે પુરી થયેથી ઉપર (ક) અને (ક -૧) પાસે જણાવેલ કાર્યવાહી ફરીથી કરવાની રહેશે.

(ચ) આ પરમિટ હેઠળ મળવાપાત્ર વિદેશી દારૂનો જથ્થો વખતો-વખત ડીફેન્સ ઓથોરિટી નકકી કરે તેટલા યુનિટનો રહેશે.

(છ) પરમિટ મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૫૦૦

 

આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૫ (ખ) પરદેશી દારૂ અને સ્પિરિટ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

(જ) અરજદારને મંજૂર કરેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો રાજ્યમાંના લશ્કરી દળના યુનિટોના એફ. એલ. ૨ પરવાનેદારો પાસેથી જ ખરીદવાનો રહેશે.

      આમ છતાં વિકલ્પે આવા પરમિટધારક પોતાની પરમિટ હેઠળ સંરક્ષણ દળોએ નિશ્ચિત કરેલ જથ્થો સિવિલિયન વેન્ડર્સ લાઇસન્સદાર પાસેથી કે રાજ્ય બહારના લશ્કરી દળોના માન્ય પરવાનાધારકો પાસેથી ખરીદ કરી શકે છે. પરંતુ આ માટે નિયત ફી ભરી, પરમિટ કાઢી આપનાર સત્તાધિકારી પાસેથી શેરો કરાવવાનો રહેશે.

શરત- પરમિટની શરતોનો ભંગ થવાથી તે રદ કરવાને કે મોકૂફ રાખવાને પાત્ર છે. વળી, આવી રીતે શરતોનો ભંગ થવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૫ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ/.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે.

 આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

 

 

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  તત્કાલ જરૂરિયાત માટેની પરમિટ
  પ્રવાસીઓ માટેની પરમિટ
  મુલાકાતીઓ માટેની પરમિટ
  વિદેશી દારૂની ગ્રુપ પરમિટ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ - બી હેઠળ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ હેઠળ
  હંગામી રહેવાસીઓ માટેની પરમિટ

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019