હું શોધું છું

હોમ  |

હંગામી રહેવાસીઓ માટેની પરમિટ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

હંગામી રહેવાસીઓ માટેની પરમિટ

મુંબઇ વિદેશી દારૂ નિયમો, ૧૯૫૩ના નિયમ ૬૩ હેઠળ ભારત બહારના કોઇ અન્ય દેશ કે જયાં દારૂનો સામાન્ય રીતે વપરાશ કરવામાં આવતો હોય તે દેશમાં જન્મેલ કે ઉછરેલ અથવા ત્યાંની નિવાસી હોય તેવી અને ભારત સિવાયના તેવા દેશનું નાગરિકત્વ ધરાવતી હોય તેવી વ્યકિતઓને તેવા દેશમાંથી ગુજરાત રાજયમાં હંગામી ધોરણે વસવાટ કરવા આવે ત્યારે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ કબજામાં રાખવા, વાપરવા અને ઉપભોગ કરવા માટે નીચે જણાવેલ કાર્યપધ્ધતિ અનુસર્યેથી હંગામી રહેવાસીઓ માટેની પરમિટ મળી શકે છે.

નોંધ - અરજદારની ઉંમર ૨૧ (એકવીસ) વર્ષ પૂરા અથવા તેથી વધુ હોવી જોઇશે.

(ક) નિર્ધારીત ફી ભર્યેથી નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ જે - તે જિલ્લા કચેરીએથી મળી શકશે.

 

અરજી ફોર્મની ફી

રૂ/. ૫૦૦

 

 

(ક-૧) આ અરજી ફોર્મમાંની વિગતો ભરી અરજદારએ રૂ/.૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે અરજી ફોર્મ જે - તે કચેરીએ પરત કરવાનું રહેશે.

(ખ) અરજી ફોર્મની સાથે અરજદારે

(૧) માન્ય હોય તેવા પોતાના પાસપોર્ટની નકલ.

(૨) માન્ય વિઝા.

(૩) સંબંધિત જિલ્લાના સક્ષમ પોલીસ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ રેસિડેન્સીયલ પરમિટ.

(૪) ઉપર (૩) જરૂરી ન હોય તેવા કિસ્સામાં જિલ્લા ખાતે રહેઠાણનો પુરાવો

    રજૂ કરવાના રહેશે.

(ગ) ઉપર્યુકત તમામ આધારો રજૂ કર્યેથી અરજદારની અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે. નીચે જણાવેલ શરત ખાસ જોવા વિનંતી.

(ઘ) આ પરમિટ મહત્તમ કોઇપણ નાણાકીય વર્ષનાં અંત સુધીના સમય માટે એટલે કે તા.૩૧ મી માર્ચ સુધીના સમય માટે કાઢી આપી શકાય છે. આમ છતાં, વિઝાની માન્યતા ચકાસીને પરમિટની માન્યતા નકકી કરવામાં આવશે. મુદત પુરી થયેથી ઉપર (ક) અને (ક-૧) પાસે જણાવેલ કાર્યવાહી ફરીથી કરવાની રહેશે.

(ચ) હાલ આ પ્રકારની પરમિટ હેઠળ નીચે મુજબના જથ્થા માટે પરવાનગી આપી શકાય છે - મહત્તમ ૪ (ચાર) યુનિટ પ્રતિ માસ.

(છ) પરમિટ મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૨,૦૦૦

 

               

આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૫ (ખ) પરદેશી દારૂ અને સ્પિરિટ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

(જ) અરજદારને મંજૂર કરેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો રાજયમાંના વિદેશી દારૂના માન્ય વેન્ડર્સ લાઇસન્સદાર પાસેથી જ ખરીદવાનો રહેશે.

શરત - પરમિટની શરતોનો ભંગ થવાથી તે રદ કરવાને કે મોકૂફ રાખવાને પાત્ર છે. વળી, આવી રીતે શરતોનો ભંગ થવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૫ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ/.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે.

  આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  તત્કાલ જરૂરિયાત માટેની પરમિટ
  પ્રવાસીઓ માટેની પરમિટ
  મુલાકાતીઓ માટેની પરમિટ
  વિદેશી દારૂની ગ્રુપ પરમિટ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ - બી હેઠળ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪- સી હેઠળ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ હેઠળ

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019