હું શોધું છું

હોમ  |

તત્કાલ જરૂરિયાત (ઇમરજન્સી) માટેની પરમિટ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

તત્કાલ જરૂરિયાત માટેની (ઇમરજન્સી) પરમિટ

મુંબઇ વિદેશી દારૂ નિયમો, ૧૯૫૩ ના નિયમ ૬૭ હેઠળ ગુજરાત રાજયમાં વસતી વ્યકિતઓને પોતાના કુટુંબના ઉપયોગ સારુ તત્કાલ ઊભા થતાં સંજોગોને પહોંચી વળવા બ્રાન્ડી, રમ અથવા શેમ્પેઇન કબજામાં રાખવા, વાપરવા અને ઉપયોગ કરવા માટે નીચે જણાવેલ કાર્યપધ્ધતિ અનુસર્યેથી આ પરમિટ મળી શકે છે. 

નોંધ -

(૧) અરજદાર વ્યકિતએ ૨૧ (એકવીસ) વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરેલ હોવી જોઇશે.

(૨) અરજદાર વ્યકિત પોતાના કુટુંબનો વડો હોવો જોઇશે.

(૩) કોઇપણ એક કુટુંબમાં માત્ર એક જ વ્યકિતને આવી પરમિટ મળી શકે છે.

(ક) નિર્ધારીત ફી ભર્યેથી નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ જે-તે જિલ્લા કચેરીએથી મળી શકશે.

 

અરજી ફોર્મની ફી

રૂ/. ૧૦૦

 

 

(ક-૧) આ અરજી ફોર્મમાંની વિગતો ભરી અરજદારે રૂ/.૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે અરજી ફોર્મ જે-તે કચેરીએ પરત કરવાનું રહેશે.

(ખ) અરજી ફોર્મની સાથે અરજદારે -

(૧) પોતાના કૌટુંબિક તબીબનું આવી પરમિટ જરૂરી હોવા બાબતનું પ્રમાણપત્ર.

(૨) પોતાની ઉંમરનો પુરાવો

(૩) જે - તે જિલ્લા ખાતે રહેઠાણનો પુરાવો

(૪) પોતે કુટુંબના વડા હોવા બાબતનો પુરાવો

રજૂ કરવાના રહેશે.

(ગ) ઉપર્યુકત તમામ આધારો રજૂ કર્યેથી અરજદારની અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે.

નીચે જણાવેલ શરત ખાસ જોવા વિનંતી.

(ઘ) હાલ આ પ્રકારની પરમિટ હેઠળ નીચે મુજબના જથ્થા માટે પરવાનગી આપી શકાય છે.

દર છ માસના સમયગાળા માટે ૧૮૦ મિલિલિટર બ્રાન્ડી અથવા રમ કે ૩૭૫ મિલિલિટર શેમ્પેઇન

(ચ) પરમિટ મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

 

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૧,૦૦૦

 

 

આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૫ (ખ) પરદેશી દારૂ અને સ્પિરિટ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

(છ) પરમિટની મુદત પુરી થયેથી ઉપર (ક), (ક-૧) અને (ખ) પાસે જણાવેલ કાર્યવાહી ફરીથી કરવાની રહેશે.

(જ) અરજદારને મંજૂર કરેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો રાજયમાંના વિદેશી દારૂના માન્ય વેન્ડર્સ લાઇસન્સદાર પાસેથી જ ખરીદવાનો રહેશે.

(ઝ) આવી પરમિટની મુદત નાણાકીય વર્ષનાં અંત (તા.૩૧ મી માર્ચ) સુધીની રહેશે.

શરત -

પરમિટની શરતોનો ભંગ થવાથી તે રદ કરવાને કે મોકૂફ રાખવાને પાત્ર છે. વળી, આવી રીતે શરતોનો ભંગ થવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૫ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ/.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે. 

 

  આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  પ્રવાસીઓ માટેની પરમિટ
  મુલાકાતીઓ માટેની પરમિટ
  વિદેશી દારૂની ગ્રુપ પરમિટ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ - બી હેઠળ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪- સી હેઠળ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ હેઠળ
  હંગામી રહેવાસીઓ માટેની પરમિટ

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019