હું શોધું છું

હોમ  |

ભાગીદારી ફેરફાર
Rating :  Star Star Star Star Star   

પરવાનો, પરમિટ વિગેરે ભાગીદારી પેઢીના નામે કાઢી આપવામાં આવેલ હોય તે કિસ્સામાં તેના ધારક, જો પોતાની પેઢીના બંધારણમાં કોઇ ફેરફાર કરવા માંગતા હોય તો સંબંધિત જિલ્લા કચેરી ખાતે રૂ.૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સહિત અરજી કરવાની રહેશે.

  • આવી અરજીની સાથે ભાગીદારી ફેરફારના જરૂરી આધાર પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.

  • સંબંધિત જિલ્લા અધિકારી, જરૂર જણાયેથી રૂબરૂ મુલાકાત લઇ, અન્ય માહિતી માંગી શકશે. જેના આધારે ભાગીદારી ફેરફારની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

  • જો પરવાનો વિગેરે કાઢી આપતા પહેલાં નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદની કે અન્ય કોઇ સત્તાધિકારીની, ભલામણ કે મંજૂરી લેવામાં આવેલ હશે તો ભાગીદારી ફેરફારની મંજૂરી પહેલા જે તે સત્તાધિકારીની પુનઃ મંજૂરી જરૂરી બનશે.

  • ચોકકસ પરવાનાઓના કિસ્સામાં સંબંધિત સત્તાધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય ભાગીદારી ફેરફાર કરી શકાશે નહિ.

  • પરવાના વિગેરેમાં ભાગીદાર દાખલ કરવા માટે જે તે પરવાનાની વાર્ષિક ફી જેટલી તથા પરવાના વિગેરેમાંથી ભાગીદાર દૂર કરવા માટે પણ જે તે પરવાનાની વાર્ષિક ફી જેટલી ફી ભરવાની રહેશે. આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચુરણના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

1

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

 

સંબંઘિત લિંકસ
  અન્‍ય સુધારા
  નામ ફેરફાર
  નોકરનામા કાઢી આપવા
  પરવાના, પરમિટ વિગેરે પરત જમા કરાવવા
  પરવાના/પરમિટની બીજી નકલ (ડુપ્લિકેટ)
  સ્‍થળ ફેરફાર

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006