હું શોધું છું

હોમ  |

પરવાના/પરમિટની બીજી નકલ (ડુપ્લિકેટ)
Rating :  Star Star Star Star Star   

પરવાના વિગેરે કોઇ કારણોસર ખોવાઇ, ચોરાઇ, ફાટી જાય કે નાશ પામે તે સંજોગોમાં તેના ધારકે તેની ડુપ્લિકેટ મેળવવા માટે રૂ.૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે સંબંધિત ક્ષેત્રિય અધિકારી અથવા જિલ્લા કચેરીને અરજી કરવાની રહેશે.

  • આ પ્રમાણે પરવાના, પરમિટ ખોવાઇ કે ચોરાઇ ગયેલ હોવા બાબતે તેના ધારકે કોઇ પોલીસ ફરીયાદ નોંધાવેલ હોય તો તેનો આધાર આવી અરજીની સાથે રજૂ કરવાનો રહેશે.
  • જે પરવાના, પરમિટ વિગેરેમાં નોંધ કરીને તેના ઉપર પ્રતિબંધિત પદાર્થનો જથ્થો ઇસ્યુ કરવામાં આવતો હશે, તેવા પરવાના, પરમિટ ડુપ્લિકેટ મેળવવાની અરજીના કિસ્સામાં સંબંધિત કચેરી દ્વારા તે ખોવાઇ, ચોરાઇ વિગેરે ગયા બાબતે સંબંધિત વેચાણકર્તા પરવાનેદારોને લેખિત જાણ કરવામાં આવ્યા બાદ જ ડુપ્લિકેટ પરવાનો, પરમિટ કાઢી આપવા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
  • આ પ્રમાણે ડુપ્લિકેટ પરવાનો, પરમિટ કાઢી આપવા માટે વિદેશી દારૂની તમામ પ્રકારની પરમિટ સિવાયના કિસ્સામાં જે તે પરવાના, પરમિટની ફીના ૧૦ ટકા અથવા ઓછામાં ઓછા રૂ.૧૦૦ ની ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર, ૧૫૦(છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચુરણના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.
  • વિદેશી દારૂની પરમિટોના કિસ્સામાં તે મેળવતા સમયે ભરપાઇ કરેલ હોય તેટલી જ ફી ડુપ્લિકેટ પરમિટ માટે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

 

સંબંઘિત લિંકસ
  અન્‍ય સુધારા
  નામ ફેરફાર
  નોકરનામા કાઢી આપવા
  પરવાના, પરમિટ વિગેરે પરત જમા કરાવવા
  ભાગીદારી ફેરફાર
  સ્‍થળ ફેરફાર

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019