હું શોધું છું

હોમ  |

નોકરનામા કાઢી આપવા
Rating :  Star Star Star Star Star   

  • પરવાના/પરમિટના ધારકે પોતાને કાઢી આપવામાં આવેલ પરવાના વિગેરેનું કામકાજ ચલાવવા સારૂ કોઇ વ્યકિતને અધિકૃત કરવા માટે, તે વ્યકિતના નામનું નોકરનામું મેળવવા, પોતાના વિસ્તારના ક્ષેત્રિય અધિકારીને રૂ/.૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સહિત અરજી કરવાની રહેશે.
  • જે વ્યકિતના નામનું નોકરનામું મેળવવાનું હોય તે વ્યકિતની ઉંમર, પરવાનો/પરમિટ જે નિયમો હેઠળ કાઢી આપવામાં આવેલ હોય તે નિયમોમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની અને કોઇપણ સંજોગોમાં ૧૮ વર્ષથી ઓછી ન હોવી જોઇશે.
  • સંબંધિત ક્ષેત્રિય અધિકારી અરજીના અનુસંધાને જરૂરી તપાસ કરી, નોકરનામા ઉપર પ્રતિ સહી કરી આપશે. આવા ક્ષેત્રિય અધિકારી આ પ્રમાણે પ્રતિ સહી કરી આપવાની ના પાડે નહિ ત્યાં સુધી પરવાનેદારે કાઢી આપેલ નોકરનામું અમાન્‍ય ઠરશે નહીં.
  • આ રીતે પ્રતિ સહી મેળવવા માટે નોકરનામા દીઠ, રૂ/.૧૫૦ તથા એફ. એલ. ૧ અને એફ. એલ. ૨ પરવાનાના સંબંધમાં રૂ.૬૦૦ ની ફી એક વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ભરપાઇ કરવાની રહેશે. આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચૂરણના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

 
 

સંબંઘિત લિંકસ
  અન્‍ય સુધારા
  નામ ફેરફાર
  પરવાના, પરમિટ વિગેરે પરત જમા કરાવવા
  પરવાના/પરમિટની બીજી નકલ (ડુપ્લિકેટ)
  ભાગીદારી ફેરફાર
  સ્‍થળ ફેરફાર

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019