હું શોધું છું

હોમ  |

એમ. ૧ પરવાનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

કાકવી/મોલાસીસના ઉત્પાદક દ્વારા તે કબજામાં રાખી, તેનું વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો.

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

- રૂ. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.

- લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

- સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

- સૂચિત પરવાના સ્થળનાં બાંધકામની એમોનિયા પ્રિન્ટ કે જેમાં મોલાસીસનો સંગ્રહ કરવાના સ્થળનું સ્થાન દર્શાવેલ હોય.

- ઉત્પાદન પ્રક્રિયા માટે બેસાડવા ધારેલ મશિનરીની યાદી.

- જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર પાસેથી મેળવેલ પરવાનાની નકલ.

નોંધ - પરવાના હેઠળ થનાર ઉત્પાદન, વેચાણ તથા અન્ય તમામ કામગીરી ખાતાના અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ કરવાની રહેતી હોઇને તેમના માટે રહેઠાણ તેમજ કચેરીની વ્યવસ્થા પરવાના સ્થળે કરવાની રહેશે.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

- જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

- બાદ તેમની કક્ષાએથી અરજી નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી કચેરી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ મારફત સરકારશ્રીને મોકલવામાં આવશે. જે કક્ષાએથી સૂચના મળ્યેથી જિલ્લા કચેરી દ્વારા અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-

-  પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેનાં દરે ફી તથા ડીપોઝિટ ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦

ડીપોઝિટ

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦

-  આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચૂરણનાં સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

- પરવાનાની મુદત મહત્તમ ત્રણ વર્ષ માટે અને છેલ્લા વર્ષ માટે નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે.જે મુદત પુરી થતા અગાઉ તેને ફરી તાજો કરાવવા,સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરીને અરજી કરવાની રહેશે.

- પરવાના હેઠળ મોલાસીસનું ઉત્પાદન, સંગ્રહ, વેચાણ તથા પરવાનાને લગત અન્ય તમામ કામગીરી નશાબંધી અને આબકારી કચેરીના સ્ટાફની દેખરેખ નીચે જ કરવાની રહેશે. જે માટે નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી કચેરી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ વખતો-વખત ઠરાવે તેવી રકમ, દરેક ત્રિમાસિક ગાળા માટે અગાઉથી વસૂલ કરવામાં આવશે.

- પરવાના સિવાય કાકવી / મોલાસીસની આયાત, નિકાસ, હેરફેર, વેચાણ કરવાથી કે તે કબજામાં રાખવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૭૦ હેઠળ એક વર્ષ સુધીની કેદ અને / અથવા  રૂ.૧૦૦૦ સુધીના દંડની સજા થઇ શકે છે. 

  આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  આર. જી.૧ પરવાનો
  એ. સી. ૧ પરવાનો
  એલ.૧ અને એલ. ૨ પરવાનો
  એસ. ડબલ્યુ. ૨ પરવાનો
  ઓ. પી.૨ પરવાનો
  ડિસ્ટિલરી પરવાનો
  ડી. એસ. પી.૧ પરવાનો
  ડી. એસ.૧ પરવાનો
  ડી. ડી. ૧ પરવાનો
  બી. ૨ પરવાનો

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019