હું શોધું છું

હોમ  |

એમ. ૩ પરવાનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

કાકવી / મોલાસીસનાં વેચાણ માટેનો પરવાનો.

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

-  રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે  નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.

- લિમિટેડ કંપનીનાં કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

- સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

- સૂચિત પરવાના સ્થળનાં બાંધકામની એમોનિયા પ્રિન્ટ કે જેમાં મોલાસીસનો સંગ્રહ કરવાના સ્થળનું સ્થાન દર્શાવેલ હોય.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

- જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

- બાદ તેમની કક્ષાએથી અરજી જિલ્લા નશાબંધી સમિતિ સમક્ષ મુકવામાં આવશે. આ સમિતિ સંબંધિત જિલ્લાના કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક બોલાવશે.

- જિલ્લા નશાબંધી સમિતિનો અભિપ્રાય મળ્યેથી અરજી નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ મારફત સરકારશ્રીને મોકલવામાં આવશે, જે કક્ષાએથી અરજી અંગે સૂચના મળ્યેથી જિલ્લા કચેરી દ્વારા અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-

-  પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી તથા ડીપોઝિટ ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/.૨૦,૦૦૦

ડીપોઝિટ

રૂ/.૩૦,૦૦૦

 

- આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચુરણનાં સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

- પરવાનાની મુદત મહત્તમ ત્રણ વર્ષ માટે અને છેલ્લા વર્ષ માટે નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે.જે મુદત પુરી થતા અગાઉ તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરીને અરજી કરવાની રહેશે.

- પરવાના હેઠળ મોલાસીસની હેરફેર, વેચાણ તથા પરવાનાને લગત અન્ય તમામ કામગીરી આબકારી ખાતાના સ્ટાફની દેખરેખ નીચે જ કરવાની રહેશે. જે માટે નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ વખતો-વખત ઠરાવે તેવી રકમ વસૂલ કરવામાં આવશે.

નોંધ - (૧) આ પરવાનો જો મોલાસીસની નિકાસના હેતુસર લેવા સારું અરજી કરેલ હશે તો આ નીચે જણાવ્યા મુજબના વિશેષ આધારો રજૂ કરવાના રહેશે.

- વિદેશમાં નિકાસનાં કિસ્સામાં પોર્ટ ઓથોરિટીની જરૂરી મંજૂરી.

- વિદેશી આયાતકાર સાથે થયેલ એગ્રીમેન્ટની નકલ.

- ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી, ગાંધીનગર તરફથી જરૂરી કવોટાની ફાળવણીનો પત્ર.

- વળી, મોલાસીસની માત્ર વિદેશમાં નિકાસ કરવાના હેતુસર કામચલાઉ ધોરણે આ પરવાનાની માંગણી કરેલ હોય તેવા કિસ્સામાં જિલ્લા નશાબંધી સમિતિ સમક્ષ અરજી રજૂ કરવાનું જરૂરી રહેશે નહિ.

(૨) રાજ્યમાંથી નિકાસ થતા મોલાસીસના જથ્થા માટે હાલ નીચેના દરે નિકાસ ફી ભરપાઇ કરવાની રહે છે.

પ્રતિ મેટ્રિક ટન નિકાસ ફી

રૂ/.૧૦૦

 

- આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચુરણના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

- પરવાના સિવાય કાકવી / મોલાસીસની આયાત, નિકાસ, હેરફેર, વેચાણ કરવાથી કે તે કબજામાં રાખવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૭૦ હેઠળ એક વર્ષ સુધીની કેદ અને / અથવા  રૂ/.૧૦૦૦ સુધીના દંડની સજા થઇ શકે છે.  

     આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  આર. એસ. ૬ પરવાનો
  એન. ૩ પરવાનો
  એન. ડી. આર. એલ. અને એન. ડી. ડબલ્યુ. એલ.પરવાના
  એફ. એલ. ૧ અને એફ. એલ. ૨ પરવાના
  એમ. એ. ૨ પરવાનો
  એમ. એફ. ૨ પરવાનો
  એસ. પી. ૧ પરવાનો
  ઓ.પી. ૨ - એ પરવાનો
  ડી. એસ. ૬ પરવાનો
  ડી. એસ. ૭ પરવાનો
  ડી. એસ. પી. ૪ પરવાનો
  ડી. એસ. પી. ૫ પરવાનો
  ડી. ડી. ૧ પરવાનો
  ડી. ડી. ૨ પરવાનો
  પોપી ૨ - એ એ પરવાનો
  પોપી ૨ પરવાનો
  બી. ૨ - એ પરવાનો
  બી. ડબલ્યુ. ૧ પરવાનો
  બી. ડબલ્યુ. આઇ. એ. ૧ પરવાનો

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019