હું શોધું છું

હોમ  |

ડી. એસ. પી. ૧ પરવાનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

વિકૃત કરેલ સ્પિ‍રિટવાળી બનાવટોના ઉત્પાદન અને વેચાણ કે વપરાશ માટેનો પરવાનો (આ પરવાનો સામાન્ય રીતે ડી. એસ. ૫ પરવાનાને સંલગ્ન છે.)

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

- રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.

- લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

- સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

- સક્ષમ સત્તાધિકારીનું ફાયર-પ્રૂફ સર્ટિફિકેટ.

- ગુજરાત વિકૃત કરેલા સ્પિરિટવાળી બનાવટો નિયમો, ૧૯૬૨નાં નિયમ ૩ના પરંતુક હેઠળ આવરી લેવાયેલ ન હોય તેવી તમામ બનાવટો માટે ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી, ગાંધીનગર દ્વારા માન્ય કરાયેલ ફોર્મ્યુલાની નકલ.

- ઉત્પાદન પ્રક્રિયા માટે બેસાડેલ મશિનરીની યાદી.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો -

- જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળથી મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

- બાદ તેમની કક્ષાએથી ફ્રેન્ચ પોલિશ, વાર્નિશ અને થિનરના ઉત્પાદન માટેની અરજી હોય તે કિસ્સામાં આવી અરજી, સંબંધિત જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીના વડપણ હેઠળની જિલ્લા નશાબંધી સમિતિ સમક્ષ મુકવામાં આવશે.

-  જિલ્લા નશાબંધી સમિતિનો અભિપ્રાય મળ્યેથી આવી અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે.

- ઉપર જણાવેલ સિવાયની બનાવટોના ઉત્પાદન માટેની અરજીનો નિકાલ કરવા સારૂ આવા અભિપ્રાયની જરૂરત રહેશે નહિ.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો -

- પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચે જણાવેલ દરે ફી ભરપાઇ કરવાની રહે છે.

માસિક ઉત્પાદન મર્યાદા લિટરમાં

વર્ષ અથવા વર્ષના ભાગ માટે ફી રૂ. માં

૫૦૦ લિટર સુધી.

૧,૦૦૦

૫૦૦ લિટરથી વધુ અને ૨,૫૦૦ લિટર સુધી.

૫,૦૦૦

૨,૫૦૦ લિટર થી વધુ અને ૧૦,૦૦૦ લિટર સુધી.

૨૦,૦૦૦

૧૦,૦૦૦ લિટરથી વધુ.

૫૦,૦૦૦

 

- આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૬ (ગ) વાણિજયક ડીનેચર્ડ સ્પિરિટ અને દવાઓમાં વપરાતા દારૂ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

- જરી ગિલ્ડીંગના હેતુસર પ્રતિ માસ ૧૫૦૦ લિટરથી વધુ ન હોય તેટલા જથ્થાના પરવાનાની મુદત મહત્તમ ત્રણ વર્ષ અને છેલ્લા વર્ષ માટે નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. અન્ય તમામ કિસ્સાઓમાં આવી મુદત એક વર્ષ એટલે કે કોઇપણ નાણાકીય વર્ષનાં અંત (તા.૩૧ મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. પરવાનો ફરી તાજો કરાવવા, આવી મુદત પુરી થતા અગાઉ સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે. 

- પરવાના સિવાય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોનું ઉત્પાદન, સંગ્રહ કે વેચાણ કરવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૭-ગ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે ઓછામાં ઓછી ત્રણ માસની કેદ અને ઓછામાં ઓછા રૂ.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે.

  પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  આર. જી.૧ પરવાનો
  એ. સી. ૧ પરવાનો
  એમ.૧ પરવાનો
  એલ.૧ અને એલ. ૨ પરવાનો
  એસ. ડબલ્યુ. ૨ પરવાનો
  ઓ. પી.૨ પરવાનો
  ડિસ્ટિલરી પરવાનો
  ડી. એસ.૧ પરવાનો
  ડી. ડી. ૧ પરવાનો
  બી. ૨ પરવાનો

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019