હું શોધું છું

હોમ  |

ઉત્પાદન માટેના પરવાના
Rating :  Star Star Star Star Star   

પ્રતિબંધિત ચીજવસ્તુના ઉત્પાદન માટેના પરવાનાની અનુક્રમણિકા.
(As per English alphabetical order)
 
અનુ.
પરવાનાનો પ્રકાર
પરવાનાનો હેતુ
1
નવસાર બનાવવા માટેનો પરવાનો
સંસ્થા / ઉત્પાદક દ્વારા ભાંગયુકત દવાઓનાં ઉત્પાદન તથા વેચાણ માટેનો પરવાનો.
હાનિકારક ઔષધનાં ઉત્પાદન માટેનો પરવાનો.
રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ / એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલનાં ઉત્પાદન અને વેચાણ માટેનો પરવાનો.
રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ /એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલને વિકૃત કરી, વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો.
વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોનાં ઉત્પાદન અને વેચાણ માટેનો પરવાનો.
કાકવી / મોલાસીસના ઉત્પાદક દ્વારા તેને કબજામાં રાખી, તેનું વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો.
સંસ્થા / ઉત્પાદક દ્વારા અફીણયુકત દવાઓનાં ઉત્પાદન તથા વેચાણ માટેનો પરવાનો.
સડેલા ગોળનાં ઉત્પાદન માટેનો પરવાનો.
૧૦
સેક્રામેન્ટલ વાઇન (ધાર્મિક વિધિના હેતુઓ માટેના દારૂ)નાં ઉત્પાદન માટેનો પરવાનો.
 
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019