હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પરવાનાના હેતુ આધારે  |
ડી. એસ. ૪ પરવાનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના વૈદકીયવૈજ્ઞાનિક અને શૈક્ષણિક હેતુસર વપરાશ માટેનો પરવાનો.

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

 • રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.
 • સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

(૧) વૈદકીય હેતુ સારુ ઉપયોગના કિસ્સામાં  -

 • સંસ્થા હોય તો તેમાં કોઇ તબીબીને નિમણૂંક આપ્યાનો આધાર.
 • દવાખાના / કિલનિક / હોસ્પિ‍ટલ / લેબોરેટરીની જગાનો પુરાવો.
 • અરજદારના પદવી પ્રમાણપત્ર અને રજિસ્ટ્રેશન અને / અથવા (જરૂરી હોય તે કિસ્સામાં) રીન્યુઅલ સ્લિપની નકલ.

(૨)    શૈક્ષણિક સંસ્થાના કિસ્સામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

 • રજૂ કરેલ માહિતીની ચકાસણી કરી, જરૂર જણાયેથી બીજી વિગતો માંગવામાં આવશે.
 • જેના આધારે અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-

- પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

 

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૧૦૦૦

 

 

આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૬ (ગ) વાણિજયક ડીનેચર્ડ સ્પિરિટ અને દવાઓમાં વપરાતા દારૂ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

 • પરવાનાધારક પોતાના જિલ્લાના ડી. એસ. ૭ પરવાનેદાર પાસેથી અથવા જરૂરી હેરફેર પાસ હેઠળ, રાજયના આવા પરવાનેદારો પાસેથી અથવા ૫ (પાંચ) લિટર કરતા વધુ જથ્થો ખરીદ કરનાર હોય તો રાજયના ડી. એસ. ૬ પરવાનેદારો પાસેથી આ પરવાના ઉપરનો જથ્થો ખરીદ કરી શકશે.
 • પ્રતિ માસ ૮ (આઠ) કવાર્ટ બોટલથી વધુ કવોટા મંજૂર થયેલ હોય તે કિસ્સાઓમાં નિયત નમૂનામાં હિસાબો રાખવાના રહેશે અને પછીના માસની ૭ મી તારીખ સુધીમાં જિલ્લા કચેરી તરફ નિયત નમૂનામાં પત્રકો મોકલવાના રહેશે.
 • પરવાનાની મુદત રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ  પ્રેકિટશનરના કિસ્સામાં મહત્તમ પાંચ વર્ષ અને છેલ્લા વર્ષ માટે નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧ મી માર્ચ) સુધીની અને અન્ય તમામ કિસ્સાઓમાં જે વર્ષમાં પરવાનો કાઢી આપેલ હશે તે જ નાણાકીય વર્ષના અંત સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા અગાઉ તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર  જિલ્લા કચેરી કે લાગુ પડતા ક્ષેત્રિય નિરીક્ષકની કચેરી  ખાતે અરજી કરવાની રહેશે.
 • પરવાના સિવાય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ (ડીનેચર્ડ સ્પિરિટ) નો સંગ્રહ કે વપરાશ કરવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૬ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ/.૧૦૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે.

 પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  આર. એસ. ૧ પરવાનો
  આર. એસ. ૨ પરવાનો
  આર. જી. ૨ પરમિટ
  એ. સી. ૨ પરમિટ
  એન. ડી. પી.
  એન. પી.
  એમ. ૨ પરવાનો
  એમ. એ. ૧ પરવાનો
  એમ. એફ. ૧ પરવાનો
  એસ. પી. ૨ પરવાનો
  એસ.ડબલ્યુ.૧ અધિકૃતિપત્ર
  ઓ. પી. ૧ પરવાનો
  ડી. એસ. ૨ પરમિટ
  ડી. એસ. ૩ પરવાનો
  ડી. એસ. ૫ પરવાનો
  ડી. એસ. પી. ૨ પરમિટ
  ડી. એસ. પી. ૩ પરમિટ
  ડી. ડી. ૧ પરવાનો
  ડી. ડી. ૨ પરવાનો
  પોપી. ૧ પરમિટ
  બી. ૧ પરવાનો

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ